07:30 uur 12-05-2020

Aegon geeft update over eerste kwartaal 2020

Kw1 2020 Update

DEN HAAG, Nederland–(BUSINESS WIRE)– Nettowinst van EUR 1.270 miljoen, door fair value resultaten

● Onderliggend resultaat vóór belastingen van EUR 366 miljoen werden beïnvloed door tegenvallende sterftecijfers en het effect van lagere rente in Amerika, evenals beperkte COVID-19 gerelateerde schadeclaims in Nederland

● Nettowinst van EUR 1.270 miljoen door fair value winsten van EUR 1.372 miljoen door een lagere waardering van de verplichtingen in Nederland als gevolg van hogere credit spreads. Dit werd gedeeltelijk teniet gedaan door fair value verliezen in de VS op niet-afgedekte risico’s van variable annuities en tegenvallende beleggingen. Voor de gehele Groep zijn de hedge-programma’s zeer effectief geweest bij het beperken van de beoogde risico’s.

● Overige lasten van EUR 162 miljoen hebben vooral betrekking op een voorziening voor een juridische schikking, herstructureringskosten en kosten voor invoering IFRS 9 en 17, gedeeltelijk gecompenseerd door een winst op de verkoop van het belang van Aegon in de Japanse joint ventures

● Rendement op eigen vermogen van 7% in het eerste kwartaal van 2020. Behalen van de jaarlijkse doelstelling van 10% rendement op eigen vermogen is zeer onwaarschijnlijk, gegeven de buitengewone omstandigheden als gevolg van de COVID-19 pandemie

Brutostortingen van EUR 52 miljard; netto-uitstroom van EUR 1 miljard

● Brutostortingen bedroegen EUR 52 miljard; netto-uitstroom van EUR 1 miljard bij Variable Annuities en Mutual Funds in Amerika, gedeeltelijk gecompenseerd door instroom van vermogen van derden bij Asset Management

● Verkoop nieuwe levensverzekeringen bedroeg EUR 206 miljoen; verkopen in de VS onder druk door concurrentie en negatief beïnvloed door de uitfasering van bepaalde levensverzekeringen, terwijl de verkopen in China positief werden beïnvloed door e-commerce

● Nieuwe premieproductie bij ongevallen- en ziektekostenverzekeringen bedroeg EUR 76 miljoen en bij schadeverzekeringen EUR 36 miljoen

Solide kapitaalpositie en kapitaaloverschot bij de Holding

● Solvency II ratio stijgt naar 208%; negatief effect van marktbewegingen in de VS wordt ruimschoots goedgemaakt door genormaliseerde kapitaalgeneratie en het voordeel van een hogere EIOPA volatility adjustment in Nederland

● De kapitaalposities van onze drie belangrijkste business units bleven boven de ondergrens van de beoogde bandbreedtes

● Genormaliseerde kapitaalgeneratie na aftrek van holdingkosten bedroeg EUR 311 miljoen

● Kapitaaloverschot in de Holding steeg naar EUR 1,4 miljard door een dividendbetaling van EUR 100 miljoen door Aegon Nederland en door EUR 153 miljoen aan opbrengsten uit de verkoop van het belang van Aegon in joint ventures in Japan

Toelichting van Matt Rider, CFO

“Gelet op de huidige buitengewone omstandigheden veroorzaakt door de COVID-19 pandemie geven wij vandaag een update op hoofdlijnen over onze resultaten. In het eerste kwartaal van 2020, bleef het onderliggend resultaat in Europa, Azië en bij Asset Management op niveau. Het resultaat in de Verenigde Staten werd echter negatief beïnvloed door de dalende rente als gevolg van de COVID-19 crisis en ongunstige sterftecijfers die grotendeels los stonden van COVID-19. Voor de Groep resulteerde dit in een onderliggend resultaat vóór belastingen van 366 miljoen euro. De nettowinst van 1,3 miljard euro werd positief beïnvloed door succesvolle hedging programma’s en het gunstige effect van credit spread bewegingen op de waardering van onze verplichtingen.

We zijn ons zeer bewust hoe de COVID-19 pandemie ingrijpt in het leven van onze klanten, onze medewerkers en de gemeenschappen waarin we actief zijn. Onze prioriteit ligt bij de bescherming van de gezondheid, veiligheid en zekerheid van onze medewerkers en bij het vervullen van onze verantwoordelijkheden jegens al onze stakeholders. Ik ben verheugd dat wij onze dienstverlening aan klanten op een hoog niveau hebben kunnen handhaven, door onze flexibiliteit, ervaring en aanpak van de bedrijfscontinuïteit. Wij blijven ons erop richten om klanten in staat te stellen zelf bewust keuzes te maken voor een gezonde financiële toekomst.

De onzekerheid over het verdere verloop van de pandemie en de economische effecten ervan, maken het moeilijk om een volledig oordeel te geven over de invloed van COVID-19 op onze doelstellingen op middellange termijn. Het is echter zeer onwaarschijnlijk dat we onze jaarlijkse doelstelling van 10% rendement op het eigen vermogen in 2020 zullen halen.

Ik ben verheugd dat we onder de huidige buitengewone omstandigheden een sterke balans en liquiditeitspositie in de Groep en in onze belangrijkste business units hebben behouden. Het management neemt maatregelen om de balans en de kapitaalpositie te beschermen en wij kijken naar mogelijkheden om de kostenefficiency te verhogen. Wij willen de onderneming zo goed mogelijk positioneren voor het moment dat we uit de COVID-19 crisis komen om daarmee de beste uitkomst voor alle stakeholders te waarborgen.”

Kerncijfers    
     
Bedragen in EUR miljoenen 9 Noot  Eerste kwartaal 2020 
   
Onderliggend resultaat voor belastingen

                     1

366

   
Nettowinst / (verlies)

     1 270

   
Netto stortingen

                    6

       (960)

   
Rendement op eigen vermogen

                    4

7,0%

 
 
    31 mrt. 31 dec.
   

2020

2019

Solvency II ratio

 7, 8

208%

201%

Voor de uitleg over de noten, refereren wij naar het Engelstalige persbericht.

Aanvullende informatie

Voor het officiële Engelstalige persbericht verwijzen wij naar de corporate website.

Presentatie

De presentatie is beschikbaar op aegon.com vanaf 7:30 a.m. uur CET.

Conference call

9:00 a.m. CET

Audio webcast op aegon.com

Inbelnummer

Nederland: +31 20 703 8211

Passcode: 7690604

Twee uur na de conference call is een audio-opname beschikbaar op aegon.com.

Publicatiedatum resultaten 2020

Resultaten eerste halfjaar 2020 – 13 augustus 2020
Resultaten tweede halfjaar 2020 – 11 februari 2021

Over Aegon

Aegon’s geschiedenis gaat 175 jaar terug – tot de eerste helft van de negentiende eeuw. Inmiddels is Aegon uitgegroeid tot een internationale onderneming met activiteiten in meer dan 20 landen in Noord- en Zuid-Amerika, Europa en Azië. Als aanbieder van levensverzekeringen, pensioenen en vermogensbeheer behoort het bedrijf tot de toonaangevende financiële dienstverleners ter wereld. Aegon heeft een duidelijke doelstelling mensen in staat te stellen zelf bewust keuzes te maken voor een gezonde financiële toekomst. Meer informatie op aegon.com

Rapportage niet volgens IFRS-EU-maatstaven

In dit document zijn verschillende maatstaven opgenomen die niet behoren tot de algemene waarderingsgrondslagen (IFRS-EU): onderliggend resultaat vóór belastingen, belastingen, winst vóór belastingen, marktconforme waarde nieuwe productie en rendement op eigen vermogen. Deze niet-IFRS-EU maatstaven worden berekend door Aegon’s joint ventures en geassocieerde deelnemingen proportioneel mee te consolideren. Voor de reconciliatie van deze maatstaven, behalve voor marktconforme waarde nieuwe productie en rendement op eigen vermogen, naar de best vergelijkbare IFRS-EU maatstaf zie de notes bij het persbericht (uitsluitend beschikbaar in het Engels). Marktconforme waarde nieuwe productie is niet gebaseerd op IFRS-EU, die Aegon gebruikt voor zijn primaire financiële rapportage, en moet niet worden gezien als een vervanging voor IFRS-EU-maatstaven. Het kan zijn dat Aegon een andere definitie voor marktconforme waarde nieuwe productie hanteert dan andere ondernemingen. ‘Rendement op eigen vermogen’ is een ratio die gebruikt maakt van een niet IFRS-EU maatstaf en wordt berekend door onderliggend resultaat voor belastingen na aftrek van financieringskosten te delen door het gemiddelde aandelenkapitaal aangepast voor de herwaarderingsreserve. Aegon is van mening dat deze niet-IFRS-EU maatstaven, tezamen met de IFRS-EU gegevens, zinvolle aanvullende informatie verschaffen in de onderliggende operationele resultaten van Aegon’s activiteiten, alsmede in de financiële maatstaven die de directie van Aegon gebruikt om haar activiteiten aan te sturen.

Belangrijke noot met betrekking tot toekomstgerichte verklaringen

De in dit document opgenomen mededelingen, voor zover geen historische feiten, zijn ‘toekomstgerichte verklaringen’ als bedoeld in de Amerikaanse Private Securities Litigation Reform Act uit 1995. De volgende woorden duiden op dergelijke toekomstgerichte verklaringen: nastreven, geloven, schatten, beogen, van plan zijn, kunnen, verwachten, voorspellen, ramen, rekenen op, voornemen, voortzetten, willen, voorzien, zou moeten, zal kunnen, is overtuigd, zullen en soortgelijke uitdrukkingen, voor zover betrekking hebbend op Aegon. Deze mededelingen zijn geen garanties voor toekomstige resultaten en omvatten risico’s, onzekerheden en aannames die moeilijk zijn te voorspellen. Aegon acht zich niet gehouden om enige toekomstgerichte verklaring publiekelijk te herzien of bij te stellen. Lezers dienen niet te zeer te vertrouwen op dergelijke toekomstgerichte verklaringen, die slechts verwachtingen ten tijde van het samenstellen van dit bericht weergeven. De werkelijk behaalde resultaten kunnen materieel verschillen van de in de toekomstgerichte verklaringen uitgesproken verwachtingen als gevolg van verschillende risico’s en onzekerheden, zoals onder meer:

 • wijzigingen van de algemene economische en/of politieke omstandigheden, met name in de Verenigde Staten, Nederland en het Verenigd Koninkrijk;
 • veranderingen op de financiële markten, waaronder begrepen de opkomende markten, bijvoorbeeld met betrekking tot:

– de frequentie en omvang van wanbetaling in Aegon’s vastrentende beleggingsportefeuilles;

– het effect op de financiële markten van faillissementen en/of bijstelling van gerapporteerde resultaten in het bedrijfsleven en de daarmee verband houdende waardedaling van aandelen en schuldpapieren; en

– het effect van dalende kredietwaardigheid in bepaalde beleggingen uitgegeven door de publieke sector en de daarmee verband houdende waardedaling van aangehouden beleggingen in de publieke sector.

 • veranderingen in de prestaties van Aegon’s beleggingsportefeuille en dalende kredietwaardigheidsratings van zijn tegenpartijen;
 • verlaging van een of meer ratings van Aegon door een of meer kredietbeoordelingsbureaus en het eventuele negatieve effect daarvan op de mogelijkheden kapitaal op te halen en op Aegon’s liquiditeit en financiële situatie;
 • verlaging van de beoordeling van de solvabiliteit van Aegon’s verzekeringsdochters en het eventuele negatieve effect daarvan op geboekte premies, polisverlenging en winstgevendheid en liquiditeit van Aegon’s verzekeringsdochters;
 • het effect van Solvency II vereisten en van andere regelgeving in andere jurisdicties met betrekking tot kapitaalvereisten;
 • veranderingen die de rentestanden beïnvloeden en aanhoudende lage rentestanden of snel veranderende rentestanden;
 • veranderingen die invloed hebben op de wisselkoersen, in het bijzonder de EUR/USD en EUR/GBP wisselkoersen;
 • veranderingen in de beschikbaarheid van, en de kosten gemoeid met, bronnen van liquiditeit zoals krediet van banken en de kapitaalmarkten, alsmede de omstandigheden op de kredietmarkten in het algemeen, zoals veranderingen in de kredietwaardigheid van tegenpartijen;
 • toenemende concurrentie in de Verenigde Staten, Nederland, het Verenigd Koninkrijk en de opkomende markten;
 • catastrofes, veroorzaakt door natuur of door de mens, zoals bijvoorbeeld overmacht, terrorisme, oorlogshandelingen en pandemieen, die resulteren in significante verliezen en die Aegon’s bedrijfsvoering significant kunnen ondermijnen;
 • de frequentie en omvang van verzekerde schadegevallen;
 • veranderingen die van invloed zijn op het langlevenrisico, kortlevenrisisico, invaliditeitsrisico, verval en andere factoren die de winstgevendheid van Aegon’s verzekeringsproducten kunnen beïnvloeden;
 • Aegon’s verwachte resultaten zijn afhankelijk van complexe wiskundige modellen die gebruikt worden voor berekeningen ten aanzien van de financiële markten, het kortlevenrisico, het langlevenrisico, alsmede andere dynamische systemen die onderhevig zijn aan schokken en volatiliteit. Indien aannames of de modellen, ondanks alle controles om de accuraatheid te waarborgen, later onjuist blijken, is het mogelijk dat resultaten van verwachtingen afwijken;
 • het effect van herverzekeraars waar Aegon significante risico’s heeft ondergebracht die niet kunnen voldoen aan hun betalingsverplichtingen;
 • veranderingen in het gedrag van klanten en de publieke opinie in het algemeen met betrekking tot, onder meer, het soort producten dat Aegon verkoopt, daaronder begrepen in wet- en regelgeving of de commerciële noodzaak om te voldoen aan veranderende verwachtingen van klanten;
 • het succes van nieuwe producten en distributiekanalen;
 • vanwege complexe transacties binnen Aegon’s bedrijfsvoering die sterk afhankelijk zijn van een correcte werking van informatietechnologie, kunnen operationele risico’s zoals onderbreking of uitval van een computersysteem of een bedreiging van de informatiesystemen, data lekken, cyber aanvallen, menselijke fouten, het gebrek aan bescherming van persoonlijke gegevens, wijzigingen in operationele procedures of inadequaat toezicht onder meer met betrekking tot derde partijen met wie Aegon zaken doet invloed hebben op de bedrijfsvoering, de reputatie en daarmee verband houdend een negatief effect op Aegon’s cash flows en bedrijfsresultaten hebben;
 • het effect van overnames en desinvesteringen, herstructureringen, beëindiging van producten en andere eenmalige gebeurtenissen, zoals het succes van de integratie van overnames en het behalen van verwachte resultaten en synergieën van overnames;
 • Aegon’s onvermogen om uitgesproken resultaatsverwachtingen, efficiencyverbeteringen of andere initiatieven waar te maken om kosten te besparen, en het cashoverschot en de verhouding vreemd vermogen / eigen vermogen te managen.
 • veranderingen in het beleid van centrale banken en/of overheden;
 • rechtszaken en maatregelen van toezichthouders waardoor Aegon verplicht wordt substantiële schadebetalingen te doen of Aegon’s werkwijze te veranderen;
 • veranderingen op het gebied van concurrentie, wetgeving, toezicht of belastingwetgeving die de winstgevendheid en kosten voor distributie van of vraag naar Aegon’s producten beïnvloeden;
 • gevolgen van het daadwerkelijk of eventueel (gedeeltelijk) opbreken van de eurozone, gevolgen van een vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie en de mogelijke gevolgen van het vertrek van andere lidstaten uit de Europese Unie;
 • veranderingen in wet- en regelgeving, met name die welke Aegon’s activiteiten, het vermogen om medewerkers op sleutelposities aan te nemen en aan te houden, belastingpositie van Aegon’s bedrijven, het productaanbod en de aantrekkelijkheid van bepaalde producten voor klanten kunnen beïnvloeden;
 • veranderingen van het toezichtregime met betrekking tot de pensioen-, beleggings- en verzekeringsbedrijfstakken in de markten waarin Aegon actief is;
 • (voorstellen voor) standaarden van supranationale organisaties, zoals de Financial Stability Board en de International Association of Insurance Supervisors, of veranderingen van dergelijke standaarden, die van invloed kunnen zijn op de financiële toezichtregelgeving op regionaal (zoals EU), nationaal of, met betrekking tot de Verenigde Staten op federaal of statelijk niveau, of de toepassing daarvan op Aegon, met inbegrip van de aanwijzing van Aegon tot Global Systemically Important Insurer (G-SII); en
 • veranderingen in regelgeving op het gebied van verslaggeving of een verandering door Aegon in het toepassen van dergelijke regelgeving, vrijwillig of anderszins, die invloed kunnen hebben op Aegon’s gerapporteerde resultaten, eigen vermogen en de wettelijke kapitaalsvereisten.

Dit persbericht bevat informatie die kwalificeert, of mogelijk kwalificeert, als voorwetenschap in de zin van Artikel 7(1) van de Europese Verordening marktmisbruik (596/2014). Nadere details over mogelijke risico’s en onzekerheden die de vennootschap aangaan, zijn beschreven in de documenten die bij de Autoriteit Financiële Markten en de Securities and Exchange Commission zijn ingediend, waaronder het Annual Report. Deze toekomstgerichte verklaringen betreffen de periode vanaf de datum van dit document. Tenzij dat vereist is onder geldende wet- of regelgeving, is de onderneming niet gehouden om enige nieuwe of gewijzigde inzichten bekend te maken ten aanzien van de hierin gebruikte toekomstgerichte verklaringen of ten aanzien van de feiten of omstandigheden die aanleiding geven tot dergelijke verklaringen.

Contacts

Media relations

Dick Schiethart
070 344 8821

dick.schiethart@aegon.com

Investor relations

Jan Willem Weidema
070 344 8028

janwillem.weidema@aegon.com

Check out our twitter: @NewsNovumpr