07:30 uur 12-05-2021

Aegon rapporteert resultaten over eerste kwartaal 2021

DEN HAAG, Nederland–(BUSINESS WIRE)– Koersgevoelige Informatie:

Sterke vooruitgang geboekt met kostenbesparingen en plannen om risicoprofiel verder te verbeteren

 • Nettoresultaat van EUR 386 miljoen over het eerste kwartaal van 2021 weerspiegelt toegenomen operationeel resultaat en gunstige kredietomgeving
 • Operationeel resultaat met 20% gestegen tot EUR 431 miljoen, vooral door kostenbesparingen en hogere aandelenmarkten, deels tenietgedaan door ongunstige claimontwikkeling in de VS met name door COVID-19
 • Liquide kapitaal op de Holding bedraagt EUR 1,2 miljard, in de bovenste helft van de gewenste bandbreedte; kapitaalratio’s van de drie belangrijkste business units liggen rond of boven de operationele niveaus van de units
 • Vrije kasstroom van EUR 75 miljoen in het eerste kwartaal van 2021 vergeleken met EUR 61 miljoen in het eerste kwartaal van 2020
 • Renterisico in de Verenigde Staten is significant verminderd. Op schema om de dynamische hedging uit te breiden naar het variable annuities boek met inkomens- en overlijdensrisico uitkeringen in de VS

Toelichting van Lard Friese, voorzitter Raad van Bestuur

“We hebben de eerste vorderingen gemaakt met het bereiken van onze strategische prioriteiten, en ik vind het bemoedigend om dit terug te zien in onze resultaten over het eerste kwartaal. Ondanks de pandemie blijven onze medewerkers toegewijd aan onze klanten en zakenpartners. Ik ben nog steeds enorm onder de indruk van de energie die zij aan de dag leggen om Aegon te transformeren in een doelgerichte, goed presterende onderneming.

In het eerste kwartaal zagen we een toename van het operationele resultaat door verbeteringen in de Verenigde Staten, Nederland en bij Asset Management. Tot nog toe hebben we de relevante kostenbasis voor de Groep kunnen verlagen met EUR 136 miljoen en we liggen op schema om aan het einde van 2021 de helft te realiseren van onze voorgenomen kostenreductie van EUR 400 miljoen per eind 2023. Onze balans blijft sterk, met kapitaalratio’s van de drie belangrijkste business units en de Holding die rond of boven de operationele niveaus liggen.

We hebben solide vooruitgang geboekt met onze plannen om Aegon te transformeren. Gedurende het eerste kwartaal hebben we onze strategische focus verder aangescherpt met de verkoop van het Transamerica Ventures fonds en het afronden van de verkoop van Stonebridge.

Bij onze Strategische Assets blijven we investeren in nieuwe producten, distributiemogelijkheden en dienstverlening aan klanten. In het eerste kwartaal hebben we de verkoop in elk van onze belangrijkste units zien verbeteren. Een goed voorbeeld is Individual Solutions in de VS, waar we het aantal erkende agenten in ons belangrijkste afzetkanaal met 18% hebben kunnen uitbreiden, en waar we een toename zagen van het marktaandeel door het lanceren van nieuwe producten.

Verder hebben we concrete acties ondernomen om ons risicoprofiel te verbeteren, en hebben we het plan om ons renterisico in de VS te verminderen al voor meer dan de helft uitgevoerd. Verder hebben we gebruik gemaakt van de hogere rente in de VS om een nieuwe rentehedge in te voeren, als een belangrijke stap om de dynamische hedging uit te breiden naar het variable annuities boek met inkomens- en overlijdensrisico uitkeringen in de VS.

We hebben gedurende het eerste kwartaal goede vooruitgang geboekt met het beheren van onze Financial Assets. In ons Amerikaanse bedrijf hebben we de rentegevoeligheid van onze variable annuities activiteiten verminderd en hebben we tot nog toe een derde van de voorgenomen premieverhogingen voor Long-Term Care gerealiseerd.

Hoewel de mondiale onzekerheid aanhoudt, zien we ook dat vaccinatieprogramma’s succesvol van start zijn gegaan in de meeste landen waar we actief zijn. Dit geeft velen hernieuwde hoop dat we de weg uit de pandemie zijn ingeslagen. Onze gedachten gaan vooral uit naar onze collega’s, klanten, zakenpartners en de gemeenschap in het algemeen in India en Brazilië, die kampen met de ingrijpende gevolgen van COVID-19. Kijkend naar de toekomst heb ik vertrouwen in de kracht van ons bedrijf, onze strategie en de niet-aflatende toewijding van onze medewerkers om onze plannen waar te maken.”

Alle vergelijkingen in dit persbericht zijn gemaakt ten opzichte van 1Q 2020, tenzij anders vermeld.

Aanvullende informatie
Voor het officiële Engelstalige persbericht verwijzen wij naar de corporate website.

Presentatie

De presentatie is beschikbaar op aegon.com vanaf 7:30 a.m. uur CET.

Financial Supplement

Aegon’s 1Q 2021 Financial Supplement is beschikbaar op aegon.com.

Conference call

9:00 a.m. CET

Audio webcast op aegon.com

Inbelnummer

Nederland: +31 20 703 8259

Passcode: 1015124

Twee uur na de conference call is een audio-opname beschikbaar op aegon.com.

Publicatiedatum resultaten 2021

2Q 2021 Resultaten – 12 augustus 2021
3Q 2021 Resultaten – 11 november 2021

Over Aegon

Aegon’s geschiedenis gaat meer dan 175 jaar terug – tot de eerste helft van de negentiende eeuw. Inmiddels is Aegon uitgegroeid tot een internationale onderneming met activiteiten in Noord- en Zuid-Amerika, Europa en Azië. Als aanbieder van levensverzekeringen, pensioenen en vermogensbeheer behoort het bedrijf tot de toonaangevende financiële dienstverleners ter wereld. Aegon heeft een duidelijke doelstelling mensen in staat te stellen zelf bewust keuzes te maken voor een gezonde financiële toekomst. Meer informatie op aegon.com.

Rapportage niet volgens IFRS-EU-maatstaven

In dit document zijn verschillende maatstaven opgenomen die niet behoren tot de algemene waarderingsgrondslagen (IFRS-EU): operationeel resultaat vóór belastingen en beïnvloedbare kosten. Deze niet-IFRS-EU maatstaven wordt berekend door Aegon’s joint ventures en geassocieerde deelnemingen proportioneel mee te consolideren. Voor de reconciliatie van operationeel resultaat voor belastingen maatstaf naar de best vergelijkbare IFRS-EU maatstaf zie de notes bij het persbericht (uitsluitend beschikbaar in het Engels). Beïnvloedbare kosten zijn kosten die onderdeel zijn van het operationeel resultaat, exclusief uitgestelde acquisitiekosten, kosten van joint ventures en geassocieerde deelnemingen en kosten gerelateerd aan onze bedrijfsvoering in CEE. Aegon is van mening dat deze niet-IFRS-EU maatstaven, tezamen met de IFRS-EU gegevens, zinvolle aanvullende informatie verschaffen in de onderliggende operationele resultaten van Aegon’s activiteiten, alsmede in de financiële maatstaven die de directie van Aegon gebruikt om haar activiteiten aan te sturen.

Belangrijke noot met betrekking tot toekomstgerichte verklaringen

De in dit document opgenomen mededelingen, voor zover geen historische feiten, zijn ‘toekomstgerichte verklaringen’ als bedoeld in de Amerikaanse Private Securities Litigation Reform Act uit 1995. De volgende woorden duiden op dergelijke toekomstgerichte verklaringen: nastreven, geloven, schatten, beogen, van plan zijn, kunnen, verwachten, voorspellen, ramen, rekenen op, voornemen, voortzetten, willen, voorzien, zou moeten, zal kunnen, is overtuigd, zullen en soortgelijke uitdrukkingen, voor zover betrekking hebbend op Aegon. Deze mededelingen zijn geen garanties voor toekomstige resultaten en omvatten risico’s, onzekerheden en aannames die moeilijk zijn te voorspellen. Aegon acht zich niet gehouden om enige toekomstgerichte verklaring publiekelijk te herzien of bij te stellen. Lezers dienen niet te zeer te vertrouwen op dergelijke toekomstgerichte verklaringen, die slechts verwachtingen ten tijde van het samenstellen van dit bericht weergeven. De werkelijk behaalde resultaten kunnen materieel verschillen van de in de toekomstgerichte verklaringen uitgesproken verwachtingen als gevolg van verschillende risico’s en onzekerheden, zoals onder meer:

 • wijzigingen van de algemene economische en/of politieke omstandigheden, met name in de Verenigde Staten, Nederland en het Verenigd Koninkrijk;
 • veranderingen op de financiële markten, waaronder begrepen de opkomende markten, bijvoorbeeld met betrekking tot:

– de frequentie en omvang van wanbetaling in Aegon’s vastrentende beleggingsportefeuilles;

– het effect op de financiële markten van faillissementen en/of bijstelling van gerapporteerde resultaten in het bedrijfsleven en de daarmee verband houdende waardedaling van aandelen en schuldpapieren; en

– het effect van dalende kredietwaardigheid in bepaalde beleggingen uitgegeven door de publieke sector en de daarmee verband houdende waardedaling van aangehouden beleggingen in de publieke sector.

 • veranderingen in de prestaties van Aegon’s beleggingsportefeuille en dalende kredietwaardigheidsratings van zijn tegenpartijen;
 • verlaging van een of meer ratings van Aegon door een of meer kredietbeoordelingsbureaus en het eventuele negatieve effect daarvan op de mogelijkheden kapitaal op te halen en op Aegon’s liquiditeit en financiële situatie;
 • verlaging van de beoordeling van de solvabiliteit van Aegon’s verzekeringsdochters en het eventuele negatieve effect daarvan op geboekte premies, polisverlenging en winstgevendheid en liquiditeit van Aegon’s verzekeringsdochters;
 • het effect van Solvency II vereisten en van andere regelgeving in andere jurisdicties met betrekking tot kapitaalvereisten;
 • veranderingen die de rentestanden beïnvloeden en aanhoudende lage rentestanden of snel veranderende rentestanden;
 • veranderingen die invloed hebben op de wisselkoersen, in het bijzonder de EUR/USD en EUR/GBP wisselkoersen;
 • veranderingen in de beschikbaarheid van, en de kosten gemoeid met, bronnen van liquiditeit zoals krediet van banken en de kapitaalmarkten, alsmede de omstandigheden op de kredietmarkten in het algemeen, zoals veranderingen in de kredietwaardigheid van tegenpartijen;
 • toenemende concurrentie in de Verenigde Staten, Nederland, het Verenigd Koninkrijk en de opkomende markten;
 • catastrofes, veroorzaakt door natuur of door de mens, zoals bijvoorbeeld overmacht, terrorisme, oorlogshandelingen en pandemieen, die resulteren in significante verliezen en die Aegon’s bedrijfsvoering significant kunnen ondermijnen;
 • de frequentie en omvang van verzekerde schadegevallen;
 • veranderingen die van invloed zijn op het langlevenrisico, kortlevenrisisico, invaliditeitsrisico, verval en andere factoren die de winstgevendheid van Aegon’s verzekeringsproducten kunnen beïnvloeden;
 • Aegon’s verwachte resultaten zijn afhankelijk van complexe wiskundige modellen die gebruikt worden voor berekeningen ten aanzien van de financiële markten, het kortlevenrisico, het langlevenrisico, alsmede andere dynamische systemen die onderhevig zijn aan schokken en volatiliteit. Indien aannames of de modellen, ondanks alle controles om de accuraatheid te waarborgen, later onjuist blijken, is het mogelijk dat resultaten van verwachtingen afwijken;
 • het effect van herverzekeraars waar Aegon significante risico’s heeft ondergebracht die niet kunnen voldoen aan hun betalingsverplichtingen;
 • veranderingen in het gedrag van klanten en de publieke opinie in het algemeen met betrekking tot, onder meer, het soort producten dat Aegon verkoopt, daaronder begrepen in wet- en regelgeving of de commerciële noodzaak om te voldoen aan veranderende verwachtingen van klanten;
 • het succes van nieuwe producten en distributiekanalen;
 • vanwege complexe transacties binnen Aegon’s bedrijfsvoering die sterk afhankelijk zijn van een correcte werking van informatietechnologie, kunnen operationele risico’s zoals onderbreking of uitval van een computersysteem of een bedreiging van de informatiesystemen, data lekken, cyber aanvallen, menselijke fouten, het gebrek aan bescherming van persoonlijke gegevens, wijzigingen in operationele procedures of inadequaat toezicht onder meer met betrekking tot derde partijen met wie Aegon zaken doet invloed hebben op de bedrijfsvoering, de reputatie en daarmee verband houdend een negatief effect op Aegon’s cash flows en bedrijfsresultaten hebben;
 • het effect van overnames en desinvesteringen, herstructureringen, beëindiging van producten en andere eenmalige gebeurtenissen, zoals het succes van de integratie van overnames en het behalen van verwachte resultaten en synergieën van overnames;
 • Aegon’s onvermogen om uitgesproken resultaatsverwachtingen, efficiencyverbeteringen of andere initiatieven waar te maken om kosten te besparen, en het cashoverschot, de omvang van het vreemd vermogen en de vrije kasstromen te managen.
 • veranderingen in het beleid van centrale banken en/of overheden;
 • rechtszaken en maatregelen van toezichthouders waardoor Aegon verplicht wordt substantiële schadebetalingen te doen of Aegon’s werkwijze te veranderen;
 • veranderingen op het gebied van concurrentie, wetgeving, toezicht of belastingwetgeving die de winstgevendheid en kosten voor distributie van of vraag naar Aegon’s producten beïnvloeden;
 • gevolgen van het daadwerkelijk of eventueel (gedeeltelijk) opbreken van de eurozone, gevolgen van een vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie en de mogelijke gevolgen van het vertrek van andere lidstaten uit de Europese Unie;
 • veranderingen in wet- en regelgeving, met name die welke Aegon’s activiteiten, het vermogen om medewerkers op sleutelposities aan te nemen en aan te houden, belastingpositie van Aegon’s bedrijven, het productaanbod en de aantrekkelijkheid van bepaalde producten voor klanten kunnen beïnvloeden;
 • veranderingen van het toezichtregime met betrekking tot de pensioen-, beleggings- en verzekeringsbedrijfstakken in de markten waarin Aegon actief is;
 • (voorstellen voor) standaarden van supranationale organisaties, zoals de Financial Stability Board en de International Association of Insurance Supervisors, of veranderingen van dergelijke standaarden, die van invloed kunnen zijn op de financiële toezichtregelgeving op regionaal (zoals EU), nationaal of, met betrekking tot de Verenigde Staten op federaal of statelijk niveau, of de toepassing daarvan op Aegon, met inbegrip van de aanwijzing van Aegon tot Global Systemically Important Insurer (G-SII); en
 • veranderingen in regelgeving op het gebied van verslaggeving of een verandering door Aegon in het toepassen van dergelijke regelgeving, vrijwillig of anderszins, die invloed kunnen hebben op Aegon’s gerapporteerde resultaten, eigen vermogen en de wettelijke kapitaalsvereisten.

Dit persbericht bevat informatie die kwalificeert, of mogelijk kwalificeert, als voorwetenschap in de zin van Artikel 7(1) van de Europese Verordening marktmisbruik (596/2014). Nadere details over mogelijke risico’s en onzekerheden die de vennootschap aangaan, zijn beschreven in de documenten die bij de Autoriteit Financiële Markten en de Securities and Exchange Commission zijn ingediend, waaronder het Annual Report. Deze toekomstgerichte verklaringen betreffen de periode vanaf de datum van dit document. Tenzij dat vereist is onder geldende wet- of regelgeving, is de onderneming niet gehouden om enige nieuwe of gewijzigde inzichten bekend te maken ten aanzien van de hierin gebruikte toekomstgerichte verklaringen of ten aanzien van de feiten of omstandigheden die aanleiding geven tot dergelijke verklaringen.

Contacts

Media relations

Dick Schiethart

+31 (0) 70 344 8821

gcc@aegon.com

Investor relations

Jan Willem Weidema

+31 (0) 70 344 8028

ir@aegon.com

Conference call inclusief Q&A (9:00 a.m. CET)

Audio webcast op aegon.com

Nederland: +31 20 703 8259

Passcode: 1015124

Check out our twitter: @NewsNovumpr