07:30 uur 13-02-2020

Aegon rapporteert resultaten over tweede halfjaar 2019

DEN HAAG, Nederland–(BUSINESS WIRE)– Nettowinst neemt toe tot EUR 910 miljoen door beter resultaat van fair value items en lagere overige lasten

 • Onderliggend resultaat vóór belastingen daalt met 5% tot EUR 963 miljoen door lagere rente in Amerika en verandering van de wijze waarop rentekosten voor herfinanciering van schuld in het resultaat worden verwerkt. Het onderliggend resultaat is hoger in overige regio’s door gunstiger schaderesultaten en groei
 • Resultaat van fair value items bedraagt EUR 168 miljoen door positieve herwaarderingen van vastgoed in Nederland en de VS
 • Beleggingswinsten van EUR 131 miljoen, vooral in de VS
 • Overige lasten van EUR 188 miljoen vooral door aanpassing van modellen en aannames, kosten van herstructurering en kosten voor invoering van IFRS 9 en 17
 • Nettowinst van EUR 910 miljoen leidt tot verbetering van de bruto schuldratio tot 28,5%
 • Rendement op eigen vermogen van 9,5% in de tweede helft van 2019

Hogere netto-uitstroom door pensioenbedrijf in de VS; verkopen kernproducten gestegen

 • Bruto-stortingen stijgen met 38% tot EUR 80 miljard, vooral door Aegon Asset Management
 • Netto-uitstroom van EUR 22,5 miljard door het aflopen van contracten in pensioenbedrijf en uitstroom bij

  annuities in de VS; gedeeltelijk gecompenseerd door aanhoudende netto-instroom bij Asset Management

 • Verkoop van nieuwe levensverzekeringen neemt met 15% toe tot EUR 456 miljoen door groei in Azië en hogere pensioenverkopen in Nederland
 • Verkoop van ongevallen- en ziektekostenverzekeringen stijgt met 19% tot EUR 113 miljoen, vooral door een groot nieuw contract voor arbeidsongeschiktheidsverzekeringen in Amerika
 • Verkoop van schadeverzekeringen neemt met 6% toe tot EUR 64 miljoen door groei in Spanje

Hoger dividend mogelijk door sterke kapitaalpositie en genormaliseerde kapitaalgeneratie

 • Voorgesteld slotdividend 2019 van EUR 0,16 per aandeel; totaaldividend stijgt met 7% vergeleken met 2018
 • Solvency II ratio met 201% boven de beoogde bandbreedte. De toename met 4%-punten in het tweede halfjaar van 2019 is vooral het gevolg van managementmaatregelen, waaronder de herverzekering van langleven-risico in Nederland. De toename is voor een deel tenietgedaan door het effect van aangepaste aannames. Solvency II ratio van Aegon Nederland steeg tot 171%
 • Kapitaalgeneratie van EUR 1.183 miljoen, waaronder gunstige eenmalige posten van EUR 304 miljoen en positieve markteffecten van EUR 24 miljoen. Genormaliseerde kapitaalgeneratie na holdingkosten bedraagt EUR 855 miljoen
 • Kapitaaloverschot in de holding bedraagt EUR 1,2 miljard

Toelichting van Alex Wynaendts, voorzitter Raad van Bestuur

“In de tweede helft van 2019 zijn de marktomstandigheden uitdagend gebleven. Ons onderliggend resultaat werd beïnvloed door de lage rente, terwijl zich een netto-uitstroom voordeed bij pensioenen en annuities in de VS. Hierdoor is het rendement op het eigen vermogen uitgekomen op 9,5%, onder onze doelstelling van 10%. Daarentegen hebben we onze kapitaalgeneratie verhoogd, waardoor we, samen met een aantal managementmaatregelen, een sterke kapitaalpositie hebben behouden. Dit stelt ons in staat een slotdividend van 16 eurocent aan te kondigen, waarmee het totaaldividend over 2019 7% hoger uitkomt.

We blijven hard werken aan de uitvoering van onze strategie, het vereenvoudigen van onze structuur en het proactief beheren van onze activiteiten. We hebben versneld kapitaal vrijgemaakt uit ons Nederlandse bedrijf door het langleven risico te verzekeren dat samenhangt met EUR 12 miljard aan verplichtingen onder Solvency II. Tevens hebben we begin 2020 de verkoop afgerond van ons belang in onze Japanse joint ventures met Sony Life. In onze op groei gerichte bedrijven hebben we de integratie van Cofunds afgerond, waarmee we de beoogde kostenbesparing hebben bereikt en onze positie als grootste speler op de Britse markt voor digitale platformen hebben bevestigd. Door een aantrekkende markt is de verkoop van levensverzekeringen en ongevallen- en ziektekostenverzekeringen verbeterd, en zijn de bruto-stortingen toegenomen.

Als grote belegger nemen wij ook onze verantwoordelijkheid in de samenleving en combineren we onze belofte aan onze klanten voor een veilige en gezonde financiële toekomst met zorg voor de leefomgeving. In ons nieuwe beleid voor verantwoord beleggen hebben wij criteria toegevoegd voor het uitsluiten van steenkoolbedrijven van onze beleggingen.”

Kerncijfers
 
bedragen in EUR miljoenen 13 Noot

Tweede

halfjaar

2019

Tweede
halfjaar
2018
% Eerste
halfjaar
2019
% Gehele jaar
2019
Gehele jaar
2018
%
 
Onderliggend resultaat voor belastingen

1

963

1.010

(5)

1.010

(5)

1.973

2.074

(5)

 
Nettowinst / (verlies)

910

253

n.m.

618

47

1.528

744

105

 
Netto stortingen

10

(22.479)

(8.547)

(163)

(2.651)

n.m.

(25.130)

(4.656)

n.m.
 
Rendement op eigen vermogen

4

9,5%

10,2%

(7)

9,6%

(1)

9,6%

10,2%

(6)

 
 
31 dec. 30 juni

31 dec.

2019

2019

%

2018

%

Beheerd vermogen

897.671

871.648

3

804.341

12

 
Solvency II ratio 11b, 12

201%

197%

211%

Voor de uitleg over de noten, refereren wij naar het Engelstalige persbericht.

Alle vergelijkingen in dit persbericht zijn gemaakt ten opzichte van 2H 2018, tenzij anders vermeld.

Aanvullende informatie

Voor het officiële Engelstalige persbericht verwijzen wij naar de corporate website.

Presentatie

De presentatie van de conference call is beschikbaar op aegon.com vanaf 7:30 a.m. uur CET.

Supplementen

Aegon’s 2H 2019 Financial Supplement is beschikbaar op aegon.com.

Conference call

9:00 a.m. CET

Audio webcast op aegon.com

Inbelnummer

Nederland: 020 703 8261

Toegangscode: 1180188

Twee uur na de conference call is een audio-opname beschikbaar op aegon.com.

Publicatiedatum resultaten 2020

Resultaten eerste halfjaar 2020 – 13 augustus 2020

Resultaten tweede halfjaar 2020 – 11 februari 2021

Over Aegon

Aegon’s geschiedenis gaat 175 jaar terug – tot de eerste helft van de negentiende eeuw. Inmiddels is Aegon uitgegroeid tot een internationale onderneming met activiteiten in meer dan 20 landen in Noord- en Zuid-Amerika, Europa en Azië. Als aanbieder van levensverzekeringen, pensioenen en vermogensbeheer behoort het bedrijf tot de toonaangevende financiële dienstverleners ter wereld. Aegon heeft een duidelijke doelstelling om mensen te helpen financiële zekerheid te bereiken in alle fasen van hun leven. Meer informatie op aegon.com

Rapportage niet volgens IFRS-EU-maatstaven

In dit document zijn verschillende maatstaven opgenomen die niet behoren tot de algemene waarderingsgrondslagen (IFRS-EU): onderliggend resultaat vóór belastingen, belastingen, winst vóór belastingen, marktconforme waarde nieuwe productie en rendement op eigen vermogen. Deze niet-IFRS-EU maatstaven worden berekend door Aegon’s joint ventures en geassocieerde deelnemingen proportioneel mee te consolideren. Voor de reconciliatie van deze maatstaven, behalve voor marktconforme waarde nieuwe productie en rendement op eigen vermogen, naar de best vergelijkbare IFRS-EU maatstaf zie de notes bij het persbericht (uitsluitend beschikbaar in het Engels). Marktconforme waarde nieuwe productie is niet gebaseerd op IFRS-EU, die Aegon gebruikt voor zijn primaire financiële rapportage, en moet niet worden gezien als een vervanging voor IFRS-EU-maatstaven. Het kan zijn dat Aegon een andere definitie voor marktconforme waarde nieuwe productie hanteert dan andere ondernemingen. ‘Rendement op eigen vermogen’ is een ratio die gebruikt maakt van een niet IFRS-EU maatstaf en wordt berekend door onderliggend resultaat voor belastingen na aftrek van financieringskosten te delen door het gemiddelde aandelenkapitaal aangepast voor de herwaarderingsreserve. Aegon is van mening dat deze niet-IFRS-EU maatstaven, tezamen met de IFRS-EU gegevens, zinvolle aanvullende informatie verschaffen in de onderliggende operationele resultaten van Aegon’s activiteiten, alsmede in de financiële maatstaven die de directie van Aegon gebruikt om haar activiteiten aan te sturen.

Belangrijke noot met betrekking tot toekomstgerichte verklaringen

De in dit document opgenomen mededelingen, voor zover geen historische feiten, zijn ‘toekomstgerichte verklaringen’ als bedoeld in de Amerikaanse Private Securities Litigation Reform Act uit 1995. De volgende woorden duiden op dergelijke toekomstgerichte verklaringen: nastreven, geloven, schatten, beogen, van plan zijn, kunnen, verwachten, voorspellen, ramen, rekenen op, voornemen, voortzetten, willen, voorzien, zou moeten, zal kunnen, is overtuigd, zullen en soortgelijke uitdrukkingen, voor zover betrekking hebbend op Aegon. Deze mededelingen zijn geen garanties voor toekomstige resultaten en omvatten risico’s, onzekerheden en aannames die moeilijk zijn te voorspellen. Aegon acht zich niet gehouden om enige toekomstgerichte verklaring publiekelijk te herzien of bij te stellen. Lezers dienen niet te zeer te vertrouwen op dergelijke toekomstgerichte verklaringen, die slechts verwachtingen ten tijde van het samenstellen van dit bericht weergeven. De werkelijk behaalde resultaten kunnen materieel verschillen van de in de toekomstgerichte verklaringen uitgesproken verwachtingen als gevolg van verschillende risico’s en onzekerheden, zoals onder meer:

 • wijzigingen van de algemene economische en/of politieke omstandigheden, met name in de Verenigde Staten, Nederland en het Verenigd Koninkrijk;
 • veranderingen op de financiële markten, waaronder begrepen de opkomende markten, bijvoorbeeld met betrekking tot:

– de frequentie en omvang van wanbetaling in Aegon’s vastrentende beleggingsportefeuilles;

– het effect op de financiële markten van faillissementen en/of bijstelling van gerapporteerde resultaten in het bedrijfsleven en de daarmee verband houdende waardedaling van aandelen en schuldpapieren; en

– het effect van dalende kredietwaardigheid in bepaalde beleggingen uitgegeven door de publieke sector en de daarmee verband houdende waardedaling van aangehouden beleggingen in de publieke sector.

 • veranderingen in de prestaties van Aegon’s beleggingsportefeuille en dalende kredietwaardigheidsratings van zijn tegenpartijen;
 • verlaging van een of meer ratings van Aegon door een of meer kredietbeoordelingsbureaus en het eventuele negatieve effect daarvan op de mogelijkheden kapitaal op te halen en op Aegon’s liquiditeit en financiële situatie;
 • verlaging van de beoordeling van de solvabiliteit van Aegon’s verzekeringsdochters en het eventuele negatieve effect daarvan op geboekte premies, polisverlenging en winstgevendheid en liquiditeit van Aegon’s verzekeringsdochters;
 • het effect van Solvency II vereisten en van andere regelgeving in andere jurisdicties met betrekking tot kapitaalvereisten;
 • veranderingen die de rentestanden beïnvloeden en aanhoudende lage rentestanden of snel veranderende rentestanden;
 • veranderingen die invloed hebben op de wisselkoersen, in het bijzonder de EUR/USD en EUR/GBP wisselkoersen;
 • veranderingen in de beschikbaarheid van, en de kosten gemoeid met, bronnen van liquiditeit zoals krediet van banken en de kapitaalmarkten, alsmede de omstandigheden op de kredietmarkten in het algemeen, zoals veranderingen in de kredietwaardigheid van tegenpartijen;
 • toenemende concurrentie in de Verenigde Staten, Nederland, het Verenigd Koninkrijk en de opkomende markten;
 • catastrofes, veroorzaakt door natuur of door de mens, zoals bijvoorbeeld overmacht, terrorisme, oorlogshandelingen en pandemieen, die resulteren in significante verliezen en die Aegon’s bedrijfsvoering significant kunnen ondermijnen;
 • de frequentie en omvang van verzekerde schadegevallen;
 • veranderingen die van invloed zijn op het langlevenrisico, kortlevenrisisico, invaliditeitsrisico, verval en andere factoren die de winstgevendheid van Aegon’s verzekeringsproducten kunnen beïnvloeden;
 • Aegon’s verwachte resultaten zijn afhankelijk van complexe wiskundige modellen die gebruikt worden voor berekeningen ten aanzien van de financiële markten, het kortlevenrisico, het langlevenrisico, alsmede andere dynamische systemen die onderhevig zijn aan schokken en volatiliteit. Indien aannames of de modellen, ondanks alle controles om de accuraatheid te waarborgen, later onjuist blijken, is het mogelijk dat resultaten van verwachtingen afwijken;
 • het effect van herverzekeraars waar Aegon significante risico’s heeft ondergebracht die niet kunnen voldoen aan hun betalingsverplichtingen;
 • veranderingen in het gedrag van klanten en de publieke opinie in het algemeen met betrekking tot, onder meer, het soort producten dat Aegon verkoopt, daaronder begrepen in wet- en regelgeving of de commerciële noodzaak om te voldoen aan veranderende verwachtingen van klanten;
 • het succes van nieuwe producten en distributiekanalen;
 • vanwege complexe transacties binnen Aegon’s bedrijfsvoering die sterk afhankelijk zijn van een correcte werking van informatietechnologie, kunnen operationele risico’s zoals onderbreking of uitval van een computersysteem of een bedreiging van de informatiesystemen, data lekken, cyber aanvallen, menselijke fouten, het gebrek aan bescherming van persoonlijke gegevens, wijzigingen in operationele procedures of inadequaat toezicht onder meer met betrekking tot derde partijen met wie Aegon zaken doet invloed hebben op de bedrijfsvoering, de reputatie en daarmee verband houdend een negatief effect op Aegon’s cash flows en bedrijfsresultaten hebben;
 • het effect van overnames en desinvesteringen, herstructureringen, beëindiging van producten en andere eenmalige gebeurtenissen, zoals het succes van de integratie van overnames en het behalen van verwachte resultaten en synergieën van overnames;
 • Aegon’s onvermogen om uitgesproken resultaatsverwachtingen, efficiencyverbeteringen of andere initiatieven waar te maken om kosten te besparen, en het cashoverschot en de verhouding vreemd vermogen / eigen vermogen te managen.
 • veranderingen in het beleid van centrale banken en/of overheden;
 • rechtszaken en maatregelen van toezichthouders waardoor Aegon verplicht wordt substantiële schadebetalingen te doen of Aegon’s werkwijze te veranderen;
 • veranderingen op het gebied van concurrentie, wetgeving, toezicht of belastingwetgeving die de winstgevendheid en kosten voor distributie van of vraag naar Aegon’s producten beïnvloeden;
 • gevolgen van het daadwerkelijk of eventueel (gedeeltelijk) opbreken van de eurozone, gevolgen van een vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie en de mogelijke gevolgen van het vertrek van andere lidstaten uit de Europese Unie;
 • veranderingen in wet- en regelgeving, met name die welke Aegon’s activiteiten, het vermogen om medewerkers op sleutelposities aan te nemen en aan te houden, belastingpositie van Aegon’s bedrijven, het productaanbod en de aantrekkelijkheid van bepaalde producten voor klanten kunnen beïnvloeden;
 • veranderingen van het toezichtregime met betrekking tot de pensioen-, beleggings- en verzekeringsbedrijfstakken in de markten waarin Aegon actief is;
 • (voorstellen voor) standaarden van supranationale organisaties, zoals de Financial Stability Board en de International Association of Insurance Supervisors, of veranderingen van dergelijke standaarden, die van invloed kunnen zijn op de financiële toezichtregelgeving op regionaal (zoals EU), nationaal of, met betrekking tot de Verenigde Staten op federaal of statelijk niveau, of de toepassing daarvan op Aegon, met inbegrip van de aanwijzing van Aegon tot Global Systemically Important Insurer (G-SII); en
 • veranderingen in regelgeving op het gebied van verslaggeving of een verandering door Aegon in het toepassen van dergelijke regelgeving, vrijwillig of anderszins, die invloed kunnen hebben op Aegon’s gerapporteerde resultaten, eigen vermogen en de wettelijke kapitaalsvereisten.

Dit persbericht bevat informatie die kwalificeert, of mogelijk kwalificeert, als voorwetenschap in de zin van Artikel 7(1) van de Europese Verordening marktmisbruik (596/2014). Nadere details over mogelijke risico’s en onzekerheden die de vennootschap aangaan, zijn beschreven in de documenten die bij de Autoriteit Financiële Markten en de Securities and Exchange Commission zijn ingediend, waaronder het Annual Report. Deze toekomstgerichte verklaringen betreffen de periode vanaf de datum van dit document. Tenzij dat vereist is onder geldende wet- of regelgeving, is de onderneming niet gehouden om enige nieuwe of gewijzigde inzichten bekend te maken ten aanzien van de hierin gebruikte toekomstgerichte verklaringen of ten aanzien van de feiten of omstandigheden die aanleiding geven tot dergelijke verklaringen.

Contacts

Media relations

Dick Schiethart

070 344 8821

dick.schiethart@aegon.com

Investor relations

Jan Willem Weidema

070 344 8028

janwillem.weidema@aegon.com

Check out our twitter: @NewsNovumpr