04:37 uur 29-10-2019

Moody’s neemt minderheidsbelang in SynTao Green Finance

NEW YORK–(BUSINESS WIRE)– Moody’s Corporation (NYSE: MCO) heeft vandaag aangekondigd een minderheidsbelang te nemen in SynTao Green Finance (STGF), een toonaangevende leverancier van milieu-, sociale en governance (ESG)-data en -analyses die gevestigd is in China en daar diensten verleent.

STGF voorziet in ESG-data en -ratings, verificatie van groene obligaties en groene financiële oplossingen voor financiële instellingen en bedrijven in China. Het bedrijf zorgt ook voor gedachtenleiderschap op het gebied van ESG voor beleidsmakers. De data van STGF hebben betrekking op beursgenoteerde Chinese bedrijven, emittenten van obligaties en macro-ESG-ontwikkelingstrends. STGF was de eerste Chinese ondertekenaar die toetrad tot de UN Principles for Responsible Investment (UNPRI) als dienstverlener en de eerste Climate Bonds Initiative Approved Verifier in China, en de enige Chinese verificateur van groene obligaties binnen de eerste adviesraad van Green Bond / Social Bond Principles van de International Capital Markets Association (ICMA). Het is ook de oprichter van het China Social Investment Forum.

De investering in STGF komt overeen met de voortdurende wereldwijde inzet van Moody’s voor het bevorderen van transparante normen voor het evalueren van ESG-risico’s. Lokaal versterkt de investering de aanwezigheid en betrokkenheid van Moody’s in China en zijn financiële markten, met een focus op het ondersteunen van duurzame groei op lange termijn en het bijdragen aan een gezonde ontwikkeling van ESG-markten.

“Sinds de oprichting heeft STGF haar positie in China gestabiliseerd als lokale normsteller en toonaangevend binnenlands platform voor ESG-data en -analyses. De voor China specifieke datasets van STGF bieden kansen om Moody’s wereldwijde ESG-onderzoek en -gegevens te verbeteren,” aldus Hao Shi, Managing Director, Country Manager voor de activiteiten van Moody’s in China. “Samen zullen we proberen onze respectievelijke sterke punten en capaciteiten te benutten om een reeks oplossingen te bieden voor de ESG-behoeften van beleggers en emittenten, inclusief gezamenlijk onderzoek, productontwikkeling en technische samenwerking.”

“Rekening houdend met zowel de wereldwijde ESG-normen als de speciale marktkenmerken van China, heeft STGF effectieve ESG-methoden ontwikkeld die specifiek zijn gericht op China en heeft het bedrijf een aanzienlijke hoeveelheid gegevens verzameld,” stelde Peiyuan Guo, voorzitter van STGF. “De investering van Moody’s zal STGF helpen haar databereik, acceptatie en vermogen om Chinese marktpartijen verder te bedienen te versnellen. We zijn verheugd om een partnerschap aan te gaan met Moody’s en kijken uit naar de toekomstige samenwerking.”

De overeenkomst is een aanvulling op de recente acquisities van Moody’s van Vigeo Eiris, een toonaangevende wereldwijde leverancier van ESG-onderzoek, -gegevens en -beoordelingen, en van Four Twenty Seven, Inc., een leider in klimaatgegevens en -risicoanalyse.

De voorwaarden van de transactie zijn niet bekendgemaakt en het zal geen materiële gevolgen hebben voor de financiële resultaten van 2019 van Moody’s. De overname zal naar verwachting begin november 2019 worden afgesloten.

OVER MOODY’S CORPORATION

Moody’s is een essentiële component van de wereldwijde kapitaalmarkten en biedt kredietbeoordelingen, onderzoek, tools en analyses die bijdragen aan transparante en geïntegreerde financiële markten. Moody’s Corporation (NYSE: MCO) is de moedermaatschappij van Moody’s Investors Service, die kredietbeoordelingen en onderzoek naar schuldinstrumenten en effecten levert, en Moody’s Analytics, die toonaangevende software, adviesdiensten en onderzoek voor krediet- en economische analyse en financieel risicobeheer biedt. De Corporation, die in 2018 een omzet van $ 4,4 miljard dollar rapporteerde, heeft wereldwijd ongeveer 13.200 mensen in dienst en is aanwezig in 44 landen Nadere informatie is beschikbaar op www.moodys.com.

Ga voor meer informatie over Moody’s benadering van ESG naar www.moodys.com/esg.

Het activeren van een ecologisch duurzame toekomst is een belangrijk aandachtspunt van Moody’s benadering van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Ga voor meer informatie naar www.moodys.com/csr.

‘Safe Harbor’-verklaring onder de Private Securities Litigation Reform Act van 1995

Bepaalde verklaringen in dit persbericht zijn toekomstgerichte verklaringen en zijn gebaseerd op toekomstige verwachtingen, plannen en vooruitzichten voor de activiteiten en werkzaamheden van het bedrijf die een aantal risico’s en onzekerheden met zich meebrengen. Dergelijke verklaringen kunnen onder andere woorden omvatten als ‘geloven’, ‘verwachten’, ‘anticiperen’, ‘voornemen’, ‘plannen’, ‘zullen’, ‘voorspellen’, ‘potentieel’, ‘blijven’, ‘strategie’, ‘streven’, ‘doel’, ‘voorzien’, ‘projecteren’, ‘schatten’, ‘moeten’, ‘kunnen’, ‘mogen’ en soortgelijke uitdrukkingen of woorden en variaties daarop die de prospectieve aard van gebeurtenissen of uitkomsten over het algemeen aangeven die indicatief zijn voor toekomstgerichte verklaringen. De toekomstgerichte verklaringen en andere informatie in dit persbericht worden gedaan vanaf de datum van dit persbericht (behalve waar anders aangegeven) en het Bedrijf is niet verplicht (en is ook niet van plan) om dergelijke verklaringen in de toekomst publiekelijk aan te vullen, bij te werken of te herzien, hetzij als gevolg van latere ontwikkelingen, veranderde verwachtingen of anderszins, behalve zoals vereist door toepasselijke wet- of regelgeving. In verband met de ‘safe harbor’-bepalingen van de Private Securities Litigation Reform Act van 1995 identificeert het Bedrijf voorbeelden van factoren, risico’s en onzekerheden die ertoe kunnen leiden dat de werkelijke resultaten wellicht materieel verschillen van de resultaten die in deze toekomstgerichte verklaringen worden aangegeven. Die factoren, risico’s en onzekerheden omvatten, maar zijn niet beperkt tot, verstoringen van de kredietmarkt of economische recessies die van invloed kunnen zijn op het volume van de schuld en andere effecten die worden uitgegeven op binnenlandse en/of wereldwijde kapitaalmarkten; andere zaken die van invloed kunnen zijn op het volume van de schuld en andere effecten uitgegeven op binnenlandse en/of wereldwijde kapitaalmarkten, waaronder regelgeving, zorgen over de kredietkwaliteit, veranderingen in rentetarieven en andere volatiliteit op de financiële markten zoals die als gevolg van onzekerheid wanneer bedrijven afstappen van LIBOR en de aanstaande terugtrekking van het VK uit de EU; het niveau van fusie- en overnameactiviteit in de VS en in het buitenland; de onzekere effectiviteit en mogelijke collaterale gevolgen van acties van de VS en van buitenlandse overheden die van invloed zijn op de kredietmarkten, het internationale handels- en economische beleid, met inbegrip van acties in verband met tarieven en handelsbelemmeringen; bezorgdheden op de markt die onze geloofwaardigheid beïnvloeden of anderszins de marktpercepties van de integriteit of het nut van ratings van onafhankelijke kredietbureaus beïnvloeden; de introductie van concurrerende producten of technologieën door andere bedrijven; prijsdruk van concurrenten en/of klanten; het succesniveau van de ontwikkeling van nieuwe producten en wereldwijde expansie; de impact van regelgeving als NRSRO, het potentieel voor nieuwe Amerikaanse, provinciale en lokale wet- en regelgeving, waaronder bepalingen in de Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act (‘Dodd-Frank’) en voorschriften die voortvloeien uit Dodd-Frank; het potentieel voor meer concurrentie en regulering in de EU en andere buitenlandse rechtsgebieden; blootstelling aan rechtszaken met betrekking tot onze beoordelingsadviezen, evenals andere rechtszaken, overheids- en regelgevingsprocedures, onderzoeken en navragen waaraan het Bedrijf van tijd tot tijd onderworpen kan zijn; bepalingen in de Dodd-Frank-wetgeving tot wijziging van de pleitnormen, en EU-voorschriften tot wijziging van de aansprakelijkheidsnormen die van toepassing zijn op ratingbureaus op een wijze die nadelig is voor ratingbureaus; bepalingen van EU-verordeningen die aanvullende procedurele en inhoudelijke vereisten opleggen voor de prijsstelling van diensten en de uitbreiding van de toezichtstaken voor de opname van niet-EU-ratings die worden gebruikt voor regelgevingsdoeleinden; het mogelijke verlies van belangrijke werknemers; fouten of verstoringen in onze activiteiten en infrastructuur; kwetsbaarheden voor cyberdreigingen of andere zorgen over cybersecurity; de uitkomst van een beoordeling door de belastingautoriteiten van de wereldwijde initiatieven voor belastingplanning van het Bedrijf; blootstelling aan mogelijke strafrechtelijke sancties of civiele rechtsmiddelen als het bedrijf niet voldoet aan buitenlandse en Amerikaanse wetten en voorschriften die van toepassing zijn in de rechtsgebieden waarin het bedrijf actief is, waaronder gegevensbeschermings- en privacywetten, sanctiewetten, anticorruptiewetten en lokale wetten die corrupte betalingen aan overheidsfunctionarissen verbieden; de impact van fusies, overnames of andere bedrijfscombinaties en het vermogen van het Bedrijf om dergelijke overgenomen bedrijven met succes te integreren; volatiliteit van valuta’s en deviezen; het niveau van toekomstige kasstromen; de niveaus van kapitaalinvesteringen; en een daling van de vraag naar financiële risicobeheersinstrumenten door financiële instellingen. Deze factoren, risico’s en onzekerheden, evenals andere risico’s en onzekerheden die ertoe kunnen leiden dat de feitelijke resultaten van Moody’s aanzienlijk verschillen van de beoogde, uitgedrukte, geprojecteerde, verwachte of geïmpliceerde resultaten in de toekomstgerichte verklaringen, worden meer gedetailleerd beschreven onder ‘Risicofactoren’ in Deel I, item 1A van het jaarverslag van het Bedrijf op Formulier 10-K voor het jaar eindigend op 31 december 2018, en in andere door het Bedrijf van tijd tot tijd ingediende deponeringen bij de SEC of in hierin of daarin opgenomen materialen. Aandeelhouders en beleggers worden gewaarschuwd dat het optreden van een van deze factoren, risico’s en onzekerheden ertoe kan leiden dat de werkelijke resultaten van het Bedrijf wezenlijk verschillen van die welke worden overwogen, uitgedrukt, geprojecteerd, verwacht of geïmpliceerd in de toekomstgerichte verklaringen, wat een materieel en nadelig effect op de activiteiten, bedrijfsresultaten en financiële toestand van het Bedrijf zou kunnen hebben. Nieuwe factoren kunnen van tijd tot tijd opduiken en het is niet mogelijk voor het Bedrijf om nieuwe factoren te voorspellen, noch kan het Bedrijf het potentiële effect van nieuwe factoren op het Bedrijf beoordelen.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Contacts

Voor Moody’s:

SHIVANI KAK

Moody’s Investor Relations
+1 212-553-0298

Shivani.kak@moodys.com
OF

MICHAEL ADLER

Moody’s Communications
+1 212-553-4667

Michael.adler@moodys.com
OF

GEORGE ZHU

Moody’s Communications
+86 138 1057 0262

george.zhu@moodys.com

Check out our twitter: @NewsNovumpr