07:30 uur 15-08-2019

Aegon publiceert resultaten over eerste halfjaar 2019

DEN HAAG, Nederland–(BUSINESS WIRE)– Nettowinst stijgt tot EUR 618 miljoen door beleggingswinsten en lagere overige lasten

● Onderliggend resultaat daalt 5% tot EUR 1.010 miljoen door lagere fee inkomsten in de VS en investeringen in groei.

● Verliezen uit fair value items bedragen EUR 394 miljoen, vooral door een versterking van de technische voorzieningen in Nederland in verband met de negatieve ontwikkeling van credit spreads.

● Beleggingswinsten komen uit op EUR 275 miljoen, vooral door de verkoop van obligaties om de Nederlandse beleggingsportefeuille te optimaliseren.

● Overige lasten bedragen EUR 93 miljoen, inclusief EUR 64 miljoen door model & assumption wijzigingen in met name de VS.

● Rendement op eigen vermogen daalt tot 9,6% door een lager onderliggend netto resultaat.

Netto-uitstroom van EUR 2,7 miljard ondanks hogere bruto-stortingen

● Netto-uitstroom van EUR 2,7 miljard door beëindiging van contracten in pensioenbedrijf en uitstroom van annuities in de VS, alsmede een afname op het institutionele platform in het VK. Deze afname is gedeeltelijk gecompenseerd door een netto-instroom bij Asset Management en Aegon Nederland.

● Verkoop nieuwe levensverzekeringen daalt met 4% tot EUR 405 miljoen.

● Verkoop van ongevallen- en ziektekostenverzekeringen daalt met 45% tot EUR 117 miljoen. Dit is vooral het gevolg van het eerder aangekondigde besluit om te stoppen met bepaalde producten en lagere verkopen van voluntary benefits in de VS.

● Verkoop van schadeverzekeringen stijgt met 7% naar EUR 65 miljoen.

Hoger interim dividend mogelijk door sterke kapitaalpositie en genormaliseerde kapitaalgeneratie

● Interim dividend 2019 stijgt met 7% tot EUR 0,15 per aandeel.

● Solvency II ratio bedraagt 197%, en ligt aan de bovenkant van de beoogde bandbreedte; daling van de ratio is het gevolg van negatieve marktontwikkelingen.

● De kapitaalgeneratie komt uit op EUR 788 miljoen negatief. Hierin is de invloed van ongunstige marktontwikkelingen van EUR 1,4 miljard en eenmalige lasten van EUR 114 miljoen verwerkt. De genormaliseerde kapitaalgeneratie na holding kosten bedraagt EUR 714 miljoen.

● De invloed van marktontwikkelingen hangt samen met de ongunstige beweging van credit spreads in Nederland, waaronder spreads op hypotheken, die zijn gestegen tot een niveau dat significant boven het lange termijn gemiddelde ligt.

● Financiële buffer in de holding stijgt naar EUR 1,6 miljard, onder meer door EUR 765 miljoen aan dividendbetalingen van de bedrijfsonderdelen. Aegon Nederland heeft van de geplande dividendbetaling over het eerste halfjaar afgezien.

● Brutoschuldratio bedraagt 29,3% en blijft daarmee binnen de beoogde bandbreedte van 26% tot 30%.

Toelichting van Alex Wynaendts, voorzitter Raad van Bestuur

“In een turbulent eerste halfjaar hadden marktontwikkelingen een negatief effect op de kapitaalpositie van Aegon Nederland. Toch hebben wij als groep een sterke solvabiliteitspositie behouden, omdat ons renterisico-afdekkingsprogramma’s ons goed hebben beschermd tegen de dalende rente. Bovendien is onze genormaliseerde kapitaalgeneratie gestegen en konden we onze solide financiële buffer handhaven. Dit stelt ons in staat om het interim dividend met 7% te verhogen tot 15 eurocent per aandeel.

Het onderliggend resultaat is licht gedaald door lagere fee inkomsten in de VS en door investeringen in groei, en verbetering van contact met onze klanten. We richten ons op uitbreiding van het aantal nieuwe klanten, en op behoud van bestaande klanten. Het is bemoedigend om te zien dat de verkoop van nieuwe pensioenplannen in de Verenigde Staten significant is gestegen en dat de bruto-stortingen vrijwel overal zijn toegenomen.

Wij maken goede voortgang met de uitvoering van onze strategie. We zijn efficiënter geworden en investeren ons kapitaal daar waar we de beste groeikansen zien. We hebben de verkoop van onze Japanse joint ventures aangekondigd en de integratie afgerond van Cofunds op ons platform in het Verenigd Koninkrijk. Bovendien hebben we de eerste stappen gezet om de administratie van bestaande verzekeringsportefeuilles in het Verenigd Koninkrijk en Nederland over te hevelen naar moderne platforms”.

Alle vergelijkingen in dit persbericht zijn gemaakt ten opzichte van 1H 2018, tenzij anders vermeld

Kerncijfers
 
bedragen in EUR miljoenen 13 Noot Eerste
halfjaar
2019
Eerste
halfjaar
2018

%

Tweede
halfjaar
2018

%

 
Onderliggend resultaat voor belastingen

1

1.010

1.064

(5)

1.010

0

 
Nettowinst / (verlies)

618

491

26

253

144

 
Netto stortingen

10

-2.651

3.891

n.m.

-8.547

69

 
Rendement op eigen vermogen

4

9,6%

10,1%

(5)

10,2%

(6)

 
 
30 juni 31 dec. 30 juni

2019

2018

%

2018

%

Beheerd vermogen

871.648

804.341

8

824.543

6

 
Solvency II ratio

11b, 12

197%

211%

215%

Voor de uitleg over de noten, refereren wij naar het Engelstalige persbericht.

Aanvullende informatie

Voor het officiële Engelstalige persbericht verwijzen wij naar de corporate website.

Presentatie

De presentatie is beschikbaar op aegon.com vanaf 7:30 a.m. uur CET.

Supplementen

Aegon’s 1H 2019 Financial Supplement is beschikbaar op aegon.com.

Conference call

9:00 a.m. CET

Audio webcast op aegon.com

Inbelnummer

Nederland: 020 703 8211

Passcode: 3042273

Twee uur na de conference call is een audio-opname beschikbaar op aegon.com.

Publicatiedatum resultaten 2019

Resultaten tweede halfjaar 2019 – 13 februari 2020

Over Aegon

Aegon’s geschiedenis gaat 175 jaar terug – tot de eerste helft van de negentiende eeuw. Inmiddels is Aegon uitgegroeid tot een internationale onderneming met activiteiten in meer dan 20 landen in Noord- en Zuid-Amerika, Europa en Azië. Als aanbieder van levensverzekeringen, pensioenen en vermogensbeheer behoort het bedrijf tot de toonaangevende financiële dienstverleners ter wereld. Aegon heeft een duidelijke doelstelling om mensen te helpen financiële zekerheid te bereiken in alle fasen van hun leven. Meer informatie op aegon.com

Rapportage niet volgens IFRS-EU-maatstaven

In dit document zijn verschillende maatstaven opgenomen die niet behoren tot de algemene waarderingsgrondslagen (IFRS-EU): onderliggend resultaat vóór belastingen, belastingen, winst vóór belastingen, marktconforme waarde nieuwe productie en rendement op eigen vermogen. Deze niet-IFRS-EU maatstaven worden berekend door Aegon’s joint ventures en geassocieerde deelnemingen proportioneel mee te consolideren. Voor de reconciliatie van deze maatstaven, behalve voor marktconforme waarde nieuwe productie, naar de best vergelijkbare IFRS-EU maatstaf zie noot 3 ‘Segment Information’ van Aegon’s ‘Condensed Consolidated Interim Financial Statements’ (uitsluitend beschikbaar in het Engels). Marktconforme waarde nieuwe productie is niet gebaseerd op IFRS-EU, die Aegon gebruikt voor zijn primaire financiële rapportage, en moet niet worden gezien als een vervanging voor IFRS-EU-maatstaven. Het kan zijn dat Aegon een andere definitie voor marktconforme waarde nieuwe productie hanteert dan andere ondernemingen. ‘Rendement op eigen vermogen’ is een ratio die gebruikt maakt van een niet IFRS-EU maatstaf en wordt berekend door onderliggend resultaat voor belastingen na aftrek van financieringskosten te delen door het gemiddelde aandelenkapitaal aangepast voor de herwaarderingsreserve. Aegon is van mening dat deze niet-IFRS-EU maatstaven, tezamen met de IFRS-EU gegevens, zinvolle aanvullende informatie verschaffen in de onderliggende operationele resultaten van Aegon’s activiteiten, alsmede in de financiële maatstaven die de directie van Aegon gebruikt om haar activiteiten aan te sturen.

Belangrijke noot met betrekking tot toekomstgerichte verklaringen

De in dit document opgenomen mededelingen, voor zover geen historische feiten, zijn ‘toekomstgerichte verklaringen’ als bedoeld in de Amerikaanse Private Securities Litigation Reform Act uit 1995. De volgende woorden duiden op dergelijke toekomstgerichte verklaringen: nastreven, geloven, schatten, beogen, van plan zijn, kunnen, verwachten, voorspellen, ramen, rekenen op, voornemen, voortzetten, willen, voorzien, zou moeten, zal kunnen, is overtuigd, zullen en soortgelijke uitdrukkingen, voor zover betrekking hebbend op Aegon. Deze mededelingen zijn geen garanties voor toekomstige resultaten en omvatten risico’s, onzekerheden en aannames die moeilijk zijn te voorspellen. Aegon acht zich niet gehouden om enige toekomstgerichte verklaring publiekelijk te herzien of bij te stellen. Lezers dienen niet te zeer te vertrouwen op dergelijke toekomstgerichte verklaringen, die slechts verwachtingen ten tijde van het samenstellen van dit bericht weergeven. De werkelijk behaalde resultaten kunnen materieel verschillen van de in de toekomstgerichte verklaringen uitgesproken verwachtingen als gevolg van verschillende risico’s en onzekerheden, zoals onder meer:

 • wijzigingen van de algemene economische en/of politieke omstandigheden, met name in de Verenigde Staten, Nederland en het Verenigd Koninkrijk;
 • veranderingen op de financiële markten, waaronder begrepen de opkomende markten, bijvoorbeeld met betrekking tot:

– de frequentie en omvang van wanbetaling in Aegon’s vastrentende beleggingsportefeuilles;

– het effect op de financiële markten van faillissementen en/of bijstelling van gerapporteerde resultaten in het bedrijfsleven en de daarmee verband houdende waardedaling van aandelen en schuldpapieren; en

het effect van dalende kredietwaardigheid in bepaalde beleggingen uitgegeven door de publieke sector en de daarmee verband houdende waardedaling van aangehouden beleggingen in de publieke sector.

 • veranderingen in Aegon’s beleggingsportefeuille en door dalende kredietwaardigheidsratings van zijn tegenpartijen;
 • gevolgen van het daadwerkelijk of eventueel (gedeeltelijk) opbreken van de eurozone;
 • gevolgen van een voorzien vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie en de mogelijke gevolgen van het vertrek van andere lidstaten uit de Europese Unie;
 • de frequentie en omvang van verzekerde schadegevallen;
 • veranderingen die van invloed zijn op het langlevenrisico, kortlevenrisisico, invaliditeitsrisico, verval en andere factoren die de winstgevendheid van Aegon’s verzekeringsproducten kunnen beïnvloeden;
 • het effect van herverzekeraars waar Aegon significante risico’s heeft ondergebracht die niet kunnen voldoen aan hun betalingsverplichtingen;
 • veranderingen die de rentestanden beïnvloeden en aanhoudende lage rentestanden of snel veranderende rentestanden;
 • veranderingen die invloed hebben op de wisselkoersen, in het bijzonder de EUR/USD en EUR/GBP wisselkoersen;
 • veranderingen in de beschikbaarheid van, en de kosten gemoeid met, bronnen van liquiditeit zoals krediet van banken en de kapitaalmarkten, alsmede de omstandigheden op de kredietmarkten in het algemeen, zoals veranderingen in de kredietwaardigheid van tegenpartijen;
 • toenemende concurrentie in de Verenigde Staten, Nederland, het Verenigd Koninkrijk en de opkomende markten;
 • veranderingen in wet- en regelgeving, met name die welke Aegon’s activiteiten, het vermogen om medewerkers op sleutelposities aan te nemen en aan te houden, belastingpositie van Aegon’s bedrijven, het productaanbod en de aantrekkelijkheid van bepaalde producten voor klanten kunnen beïnvloeden;
 • veranderingen van het toezichtregime met betrekking tot de pensioen-, beleggings- en verzekeringsbedrijfstakken in de markten waarin Aegon actief is;
 • (voorstellen voor) standaarden van supranationale organisaties, zoals de Financial Stability Board en de International Association of Insurance Supervisors, of veranderingen van dergelijke standaarden, die van invloed kunnen zijn op de financiële toezichtregelgeving op regionaal (zoals EU), nationaal of, met betrekking tot de Verenigde Staten op federaal of statelijk niveau, of de toepassing daarvan op Aegon, met inbegrip van de aanwijzing van Aegon tot Global Systemically Important Insurer (G-SII);
 • veranderingen in het gedrag van klanten en de publieke opinie in het algemeen met betrekking tot, onder meer, het soort producten dat Aegon verkoopt, daaronder begrepen in wet- en regelgeving of de commerciële noodzaak om te voldoen aan veranderende verwachtingen van klanten;
 • overmacht, terrorisme, oorlogshandelingen en pandemieën;
 • veranderingen in het beleid van centrale banken en/of overheden;
 • verlaging van een of meer ratings van Aegon door een kredietbeoordelingsbureau en het eventuele negatieve effect daarvan op de mogelijkheden kapitaal op te halen, op Aegon’s liquiditeit en financiële situatie;
 • verlaging van de beoordeling van de solvabiliteit van een van Aegon’s verzekeringsdochters en het eventuele negatieve effect daarvan op geschreven premies, polisverlenging en winstgevendheid en liquiditeit van Aegon’s verzekeringsdochters;
 • het effect van Solvency II vereisten en van andere regelgeving in andere jurisdicties met betrekking tot kapitaalvereisten;
 • rechtszaken en maatregelen van toezichthouders waardoor Aegon verplicht wordt substantiële schadebetalingen te doen of Aegon’s werkwijze te veranderen;
 • vanwege complexe transacties binnen Aegon’s bedrijfsvoering welke sterk afhankelijk zijn van een correcte werking van informatietechnologie, kunnen operationele risico’s zoals onderbreking of uitval van een computersysteem of een bedreiging van de informatiesystemen, data lekken, cyber aanvallen, menselijke fouten, het gebrek aan bescherming van persoonlijke gegevens, wijzigingen in operationele procedures of inadequaat toezicht onder meer met betrekking tot derde partijen met wie Aegon zaken doet invloed hebben op de bedrijfsvoering, de reputatie en daarmee verband houdend een negatief effect op Aegon’s cash flows en bedrijfsresultaten hebben;
 • het succes van nieuwe producten en distributiekanalen;
 • veranderingen op het gebied van concurrentie, wetgeving, toezicht of belastingwetgeving die de winstgevendheid en kosten voor distributie van of vraag naar Aegon’s producten beïnvloeden;
 • veranderingen in regelgeving op het gebied van verslaggeving of een verandering door Aegon in het toepassen van dergelijke regelgeving, vrijwillig of anderszins, die invloed kunnen hebben op Aegon’s gerapporteerde resultaten, eigen vermogen en de wettelijke kapitaalsvereisten;
 • Aegon’s verwachte resultaten zijn afhankelijk van complexe wiskundige modellen die gebruikt worden voor berekeningen ten aanzien van de financiële markten, het kortlevenrisico, het langlevenrisico, alsmede andere dynamische systemen die onderhevig zijn aan schokken en volatiliteit. Indien aannames of de modellen, ondanks alle controles om de accuraatheid te waarborgen, later onjuist blijken, is het mogelijk dat resultaten van verwachtingen afwijken;
 • het effect van overnames en desinvesteringen, herstructureringen, beëindiging van producten en andere eenmalige gebeurtenissen, zoals het succes van de integratie van overnames en het behalen van verwachte resultaten en synergieën van overnames;
 • catastrofes, veroorzaakt door natuur of door de mens, die resulteren in significante verliezen en die Aegon’s bedrijfsvoering significant kunnen ondermijnen; en
 • Aegon’s onvermogen om uitgesproken resultaatsverwachtingen, efficiencyverbeteringen of andere initiatieven waar te maken om kosten te besparen, en het cashoverschot en de verhouding vreemd vermogen / eigen vermogen te managen.

Dit persbericht bevat informatie die kwalificeert, of mogelijk kwalificeert, als voorwetenschap in de zin van Artikel 7(1) van de Europese Verordening marktmisbruik (596/2014). Nadere details over mogelijke risico’s en onzekerheden die de vennootschap aangaan, zijn beschreven in de documenten die bij de Autoriteit Financiële Markten en de Securities and Exchange Commission zijn ingediend, waaronder het Annual Report. Deze toekomstgerichte verklaringen betreffen de periode vanaf de datum van dit document. Tenzij dat vereist is onder geldende wet- of regelgeving, is de onderneming niet gehouden om enige nieuwe of gewijzigde inzichten bekend te maken ten aanzien van de hierin gebruikte toekomstgerichte verklaringen of ten aanzien van de feiten of omstandigheden die aanleiding geven tot dergelijke verklaringen.

Contacts

Media relations

Dick Schiethart

+31 (0) 70 344 8821

gcc@aegon.com

Investor relations

Jan Willem Weidema

+31 (0) 70 344 8028

ir@aegon.com

Conference call inclusief Q&A (9:00 a.m. CET)

Audio webcast op aegon.com

Nederland: +31 20 703 8211

Passcode: 3042273