09:18 uur 15-02-2018

Aegon sluit 2017 af met goede vierde kwartaal resultaten

DEN HAAG, Nederland–(BUSINESS WIRE)–

Nettowinst meer dan verdubbeld door belastinghervorming VS

 • Onderliggend resultaat daalt met 5% tot EUR 525 miljoen door een zwakkere dollar; de kostenbesparingen en hogere resultaten uit fee based activiteiten door hogere aandelenmarkten waren niet voldoende om eenmalige items te compenseren
 • Winst uit fair value items van EUR 85 miljoen door positieve herwaarderingen van vastgoed en winst op hedging
 • Overige lasten van EUR 132 miljoen; netto boekwinst op de verkoop van bedrijfsonderdelen weegt niet op tegen een last vanwege het actualiseren van modellen en een voorziening voor een schikking met een toezichthouder die later dit jaar wordt verwacht
 • Nettowinst meer dan verdubbeld naar EUR 986 miljoen door een eenmalig voordeel door de belastinghervorming in de VS
 • Rendement op eigen vermogen bedraagt dit kwartaal 8,4%

Sterke groei brutostortingen; aanhoudend sterke vraag naar vermogensbeheer en platformproducten VK

 • Brutostortingen stijgen met 54% tot EUR 35 miljard; netto-uitstroom van EUR 13 miljard door contractbeëindigingen in het pensioenbedrijf dat van Mercer is overgenomen
 • Lagere verkoop nieuwe levensverzekeringen van EUR 225 miljoen, vooral door zwakkere dollar
 • Verkoop schade- en aanvullende ziektekostenverzekeringen daalt tot EUR 175 miljoen door lagere productie aanvullende ziektekostenverzekeringen
 • Marktconforme waarde van nieuwe productie neemt met 10% toe tot EUR 130 miljoen, deels door schaalvergroting in het VK

Sterke stijging Solvency II ratio tot 201%

 • Solvency II ratio stijgt in het vierde kwartaal met 6%-punten tot 201%. De negatieve effecten van de belastinghervorming in de VS en van marktbewegingen worden meer dan goed gemaakt door een goede bedrijfsprestatie, managementmaatregelen en verkoop van bedrijfsonderdelen
 • EUR 381 miljoen aan kapitaal gegenereerd, exclusief markteffecten en eenmalige items
 • Dividendbetalingen door bedrijfsonderdelen van in totaal EUR 0,9 miljard verhogen het kapitaaloverschot in de holding tot EUR 1,4 miljard
 • Brutoschuldratio verbetert in het kwartaal met 60 basispunten tot 28,6% door sterke nettowinst
 • Slotdividend 2017 bedraagt EUR 0,14 per aandeel; op schema met teruggave van EUR 2,1 miljard aan kapitaal

Aanzienlijke toename van toekomstige winsten en kapitaalgeneratie door belastinghervorming VS

 • Eigen vermogen neemt in vierde kwartaal met EUR 1 miljard toe door de belastinghervorming in de VS die leidt tot een reductie van netto uitgestelde belastingverplichtingen, waarvan EUR 554 miljoen via de winst- en verliesrekening loopt
 • Jaarlijks wordt een voordeel van EUR ~85 miljoen aan kapitaalgeneratie en van EUR ~120 miljoen aan netto onderliggend resultaat verwacht. Stijgend resultaat leidt tot een toename met meer dan 50 basispunten van het groepsrendement op eigen vermogen
 • De RBC solvabiliteitsratio van het Amerikaanse bedrijf wordt mogelijk beïnvloed door een toename van het vereiste kapitaal, afhankelijk van maatregelen van de toezichthouder om de kapitaalvereisten te veranderen. De RBC ratio blijft naar verwachting in de bovenste helft van de beoogde bandbreedte van 350–450%
 • Dividendbetalingen door bedrijven van Aegon in de VS blijven naar verwachting op korte termijn onveranderd, met een mogelijke toename op middellange termijn

Toelichting van Alex Wynaendts, voorzitter van de Raad van Bestuur

“Aegon sluit met goede vierde kwartaal resultaten een jaar af waarin het bedrijf is gegroeid, veel van onze strategische doelen zijn behaald en onze financiële resultaten sterk zijn gestegen. De maatregelen die we hebben genomen, hebben geleid tot een aanzienlijke stijging van onze solvabiliteitsratio, een verhoging van de kwaliteit van ons kapitaal en hogere kapitaalgeneratie. Ik ben daarom tevreden dat we een hoger slotdividend kunnen aankondigen van 14 eurocent per aandeel. Dit is het zesde opeenvolgende jaar waarin we het dividend aan aandeelhouders hebben kunnen verhogen.

We worden een wendbaarder, technologie gedreven organisatie die beter dan ooit kan inspelen op de veranderende behoeften van klanten. Door efficiënt gebruik van nieuwe technologieën en door uitbesteding zijn we goed gepositioneerd om onze kostenbesparingsdoelstellingen te halen.

In 2017 hebben we een bedrag van ruim EUR 48 miljard aan claims en uitkeringen betaald. Dit onderstreept het belang van wat wij voor klanten doen. We gaan door met de transformatie van ons bedrijf met als doel om mensen, waar ook ter wereld, in alle fasen van hun leven te helpen financiële zekerheid te bereiken. Ik ben er daarom van overtuigd dat we ons bedrijf verder kunnen laten groeien, dat we voortgang maken bij het behalen van onze ambitieuze doelstellingen voor 2018 en dat we voor al onze belanghebbenden waarde voor de lange termijn creëren.”

Alle vergelijkingen in dit persbericht zijn gemaakt ten opzichte van het vierde kwartaal 2016, tenzij anders vermeld.

Kerncijfers
bedragen in EUR miljoenen 13 Noot Kw4 2017 Kw4 2016 % Kw3 2017 % 12M 2017 12M 2016 %
Onderliggend resultaat voor belastingen 1 525 554 (5) 556 (6)

2.103

1.913

10
Nettowinst / (verlies) 986 470 110 469 110

2.361

586 n.m.
Verkoop 2

3.891

2.727

43

4.451

(13)

16.223

11.956

36
Marktconforme waarde nieuwe productie 3 130 118 10 121 7 558 420 33
Rendement op eigen vermogen 4

8,4%

10,5%

(19)

8,9%

(6)

8,2%

8,0%

3

* Voor de uitleg over de noten, refereren wij naar het Engelstalige persbericht.

Voor het officiële Engelstalige persbericht verwijzen wij naar de corporate website.

Over Aegon

Aegon’s geschiedenis gaat ruim 170 jaar terug – tot de eerste helft van de negentiende eeuw. Inmiddels is Aegon uitgegroeid tot een internationale onderneming met activiteiten in meer dan 20 landen in Noord- en Zuid-Amerika, Europa en Azië. Als aanbieder van levensverzekeringen, pensioenen en vermogensbeheer behoort het bedrijf tot de toonaangevende financiële dienstverleners ter wereld. Aegon heeft een duidelijke doelstelling om mensen te helpen financiële zekerheid te bereiken in alle fasen van hun leven. Meer informatie: aegon.com/about.

Aanvullende informatie

Den Haag – 15 februari 2018

Presentatie

De presentatie is beschikbaar op aegon.com vanaf 7.30 a.m. CET.

Supplementen

Aegon’s 4Q 2017 Financial Supplement en Condensed Consolidated Interim Financial Statements zijn beschikbaar op aegon.com.

Conference call

9:00 a.m. CET

Audio webcast op aegon.com

Inbelnummer

Nederland: +31 20 721 9251

Passcode: 7829075

Twee uur na de conference call is een audio-opname beschikbaar op aegon.com.

Disclaimer

Belangrijke noot met betrekking tot toekomstgerichte verklaringen

Rapportage niet volgens IFRS-EU-maatstaven

In dit document zijn verschillende maatstaven opgenomen die niet behoren tot de algemene waarderingsgrondslagen (IFRS-EU): onderliggend resultaat vóór belastingen, belastingen, winst vóór belastingen, marktconforme waarde nieuwe productie en rendement op eigen vermogen. Deze niet-IFRS-EU maatstaven worden berekend door Aegon’s joint ventures en geassocieerde deelnemingen proportioneel mee te consolideren. Voor de reconciliatie van deze maatstaven, behalve voor marktconforme waarde nieuwe productie, naar de best vergelijkbare IFRS-EU maatstaf zie noot 3 ‘Segment Information’ van Aegon’s ‘Condensed Consolidated Interim Financial Statements’ (uitsluitend beschikbaar in het Engels). Marktconforme waarde nieuwe productie is niet gebaseerd op IFRS-EU, die Aegon gebruikt voor zijn primaire financiële rapportage, en moet niet worden gezien als een vervanging voor IFRS-EU-maatstaven. Het kan zijn dat Aegon een andere definitie voor marktconforme waarde nieuwe productie hanteert dan andere ondernemingen. ‘Rendement op eigen vermogen’ is een ratio die gebruikt maakt van een niet IFRS-EU maatstaf en wordt berekend door onderliggend resultaat voor belastingen na aftrek van financieringskosten te delen door het gemiddelde aandelenkapitaal, de herwaarderingsreserve en de reserves met betrekking tot ‘defined benefit plans’.Aegon is van mening dat deze niet-IFRS-EU maatstaven, tezamen met de IFRS-EU gegevens, zinvolle aanvullende informatie verschaffen in de onderliggende operationele resultaten van Aegon’s activiteiten, alsmede in de financiële maatstaven die de directie van Aegon gebruikt om haar activiteiten aan te sturen.

Belangrijke noot met betrekking tot toekomstgerichte verklaringen

De in dit document opgenomen mededelingen, voor zover geen historische feiten, zijn ‘toekomstgerichte verklaringen’ als bedoeld in de Amerikaanse Private Securities Litigation Reform Act uit 1995. De volgende woorden duiden op dergelijke toekomstgerichte verklaringen: nastreven, geloven, schatten, beogen, van plan zijn, kunnen, verwachten, voorspellen, ramen, rekenen op, voornemen, voortzetten, willen, voorzien, zou moeten, zal kunnen, is overtuigd, zullen en soortgelijke uitdrukkingen, voor zover betrekking hebbend op Aegon. Deze mededelingen zijn geen garanties voor toekomstige resultaten en omvatten risico’s, onzekerheden en aannames die moeilijk zijn te voorspellen. Aegon acht zich niet gehouden om enige toekomstgerichte verklaring publiekelijk te herzien of bij te stellen. Lezers dienen niet te zeer te vertrouwen op dergelijke toekomstgerichte verklaringen, die slechts verwachtingen ten tijde van het samenstellen van dit bericht weergeven. De werkelijk behaalde resultaten kunnen materieel verschillen van de in de toekomstgerichte verklaringen uitgesproken verwachtingen als gevolg van verschillende risico’s en onzekerheden, zoals onder meer:

 • wijzigingen van de algemene economische omstandigheden, met name in de Verenigde Staten, Nederland en het Verenigd Koninkrijk;
 • veranderingen op de financiële markten, waaronder begrepen de opkomende markten, bijvoorbeeld met betrekking tot:
 • de frequentie en omvang van wanbetaling in Aegon’s vastrentende beleggingsportefeuilles;
 • het effect op de financiële markten van faillissementen en/of bijstelling van gerapporteerde resultaten in het bedrijfsleven en de daarmee verband houdende waardedaling van aandelen en schuldpapieren; en
 • het effect van dalende kredietwaardigheid in bepaalde beleggingen uitgegeven door de publieke sector en de daarmee verband houdende waardedaling van aangehouden beleggingen in de publieke sector.
 • veranderingen in Aegon’s beleggingsportefeuille en door dalende kredietwaardigheidsratings van zijn tegenpartijen;
 • gevolgen van het eventueel (partieel) opbreken van de eurozone;
 • gevolgen van een voorzien vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie;
 • de frequentie en omvang van verzekerde schadegevallen;
 • veranderingen die van invloed zijn op het langlevenrisico, kortlevenrisisico, invaliditeitsrisico, verval en andere factoren die de winstgevendheid van Aegon’s verzekeringsproducten kunnen beïnvloeden;
 • het effect van herverzekeraars waar Aegon significante risico’s heeft ondergebracht die niet kunnen voldoen aan hun betalingsverplichtingen;
 • veranderingen die de rentestanden beïnvloeden en aanhoudende lage rentestanden of snel veranderende rentestanden;
 • veranderingen die invloed hebben op de wisselkoersen, in het bijzonder de EUR/USD en EUR/GBP wisselkoersen;
 • veranderingen in de beschikbaarheid van, en de kosten gemoeid met, bronnen van liquiditeit zoals krediet van banken en de kapitaalmarkten, alsmede de omstandigheden op de kredietmarkten in het algemeen, zoals veranderingen in de kredietwaardigheid van tegenpartijen;
 • toenemende concurrentie in de Verenigde Staten, Nederland, het Verenigd Koninkrijk en de opkomende markten;
 • veranderingen in wet- en regelgeving, met name die welke Aegon’s activiteiten, het vermogen om medewerkers op sleutelposities aan te nemen en aan te houden, belastingpositie van Aegon’s bedrijven, het productaanbod en de aantrekkelijkheid van bepaalde producten voor klanten kunnen beïnvloeden;
 • veranderingen van het toezichtregime met betrekking tot de pensioen-, beleggings- en verzekeringsbedrijfstakken in de markten waarin Aegon actief is;
 • (voorstellen voor) standaarden van supranationale organisaties, zoals de Financial Stability Board en de International Association of Insurance Supervisors, of veranderingen van dergelijke standaarden, die van invloed kunnen zijn op de financiële toezichtregelgeving op regionaal (zoals EU), nationaal of, met betrekking tot de Verenigde Staten op federaal of statelijk niveau, of de toepassing daarvan op Aegon, met inbegrip van de aanwijzing van Aegon tot Global Systemically Important Insurer (G-SII);
 • veranderingen in het gedrag van klanten en de publieke opinie in het algemeen met betrekking tot, onder meer, het soort producten dat Aegon verkoopt, daaronder begrepen in wet- en regelgeving of de commerciële noodzaak om te voldoen aan veranderende verwachtingen van klanten;
 • overmacht, terrorisme, oorlogshandelingen en pandemieën;
 • veranderingen in het beleid van centrale banken en/of overheden;
 • verlaging van een of meer ratings van Aegon door een kredietbeoordelingsbureau en het eventuele negatieve effect daarvan op de mogelijkheden kapitaal op te halen, op Aegon’s liquiditeit en financiële situatie;
 • verlaging van de beoordeling van de solvabiliteit van een van Aegon’s verzekeringsdochters en het eventuele negatieve effect daarvan op geschreven premies, polisverlenging en winstgevendheid en liquiditeit van Aegon’s verzekeringsdochters;
 • het effect van Solvency II vereisten en van andere regelgeving in andere jurisdicties met betrekking tot kapitaalvereisten;
 • rechtszaken en maatregelen van toezichthouders waardoor Aegon verplicht wordt substantiële schadebetalingen te doen of Aegon’s werkwijze te veranderen;
 • vanwege complexe transacties binnen Aegon’s bedrijfsvoering welke sterk afhankelijk zijn van een correcte werking van informatietechnologie, kan uitval van een computersysteem of een bedreiging van de informatiesystemen invloed hebben op de bedrijfsvoering, de reputatie en daarmee verband houdend een negatief effect op Aegon’s cash flows en bedrijfsresultaten hebben;
 • het succes van nieuwe producten en distributiekanalen;
 • veranderingen op het gebied van concurrentie, wetgeving, toezicht of belastingwetgeving die de winstgevendheid en kosten voor distributie van of vraag naar Aegon’s producten beïnvloeden;
 • veranderingen in regelgeving op het gebied van verslaggeving of een verandering door Aegon in het toepassen van dergelijke regelgeving, vrijwillig of anderszins, die invloed kunnen hebben op Aegon’s gerapporteerde resultaten en eigen vermogen;
 • Aegon’s verwachte resultaten zijn afhankelijk van complexe wiskundige modellen die gebruikt worden voor berekeningen ten aanzien van de financiële markten, het kortlevenrisico, het langlevenrisico, alsmede andere dynamische systemen die onderhevig zijn aan schokken en volatiliteit. Indien aannames of de modellen, ondanks alle controles om de accuraatheid te waarborgen, later onjuist blijken, is het mogelijk dat resultaten van verwachtingen afwijken;
 • het effect van overnames en desinvesteringen, herstructureringen, beëindiging van producten en andere eenmalige gebeurtenissen, zoals het succes van de integratie van overnames en het behalen van verwachte resultaten en synergieën van overnames;
 • catastrofes, veroorzaakt door natuur of door de mens, die resulteren in significante verliezen en die Aegon’s bedrijfsvoering significant kunnen ondermijnen;
 • Aegon’s onvermogen om uitgesproken resultaatsverwachtingen, efficiencyverbeteringen of andere initiatieven waar te maken om kosten te besparen, en het kapitaaloverschot en de verhouding vreemd vermogen / eigen vermogen te managen; en
 • Dit persbericht bevat informatie die kwalificeert, of mogelijk kwalificeert, als voorwetenschap in de zin van Artikel 7(1) van de Europese Verordening marktmisbruik.

Nadere details over mogelijke risico’s en onzekerheden die de vennootschap aangaan, zijn beschreven in de documenten die bij de Autoriteit Financiële Markten en de Securities and Exchange Commission zijn ingediend, waaronder het Annual Report. Deze toekomstgerichte verklaringen betreffen de periode vanaf de datum van dit document. Tenzij dat vereist is onder geldende wet- of regelgeving, is de onderneming niet gehouden om enige nieuwe of gewijzigde inzichten bekend te maken ten aanzien van de hierin gebruikte toekomstgerichte verklaringen of ten aanzien van de feiten of omstandigheden die aanleiding geven tot dergelijke verklaringen.

 

Contacts

Aegon
Media relations

Dick Schiethart
070 344 8821
gcc@aegon.com
of
Investor relations
Willem van den Berg
070 344 8305
ir@aegon.com
of
Conference call inclusief Q&A (9:00u)
Audio webcast on aegon.com
Nederland: 020 721 9251
Passcode: 7829075

 

Check out our twitter: @NewsNovumpr