08:14 uur 14-08-2023

U. S. Steel bevestigt ontvangst van ongevraagde voorstellen van Cleveland-Cliffs en meerdere andere partijen en herbevestigt competitief strategisch beoordelingsproces om aandeelhouderswaarde te maximaliseren

  • Cleveland-Cliffs weigerde een standaardproces toe te staan voor de beoordeling van hun bod
  • Bedrijf herbevestigt uitnodiging voor Cleveland-Cliffs om deel te nemen aan de strategische evaluatie

PITTSBURGH–(BUSINESS WIRE)– United States Steel Corporation (NYSE: X) (‘U. S. Steel’ of ‘het Bedrijf’) heeft vandaag bevestigd dat het Cleveland-Cliffs Inc. (‘Cleveland-Cliffs’) heeft uitgenodigd om deel te nemen aan het eerder aangekondigde strategische beoordelingsproces. Het Bedrijf maakte eerder bekend dat het een formeel beoordelingsproces is gestart, met de hulp van externe financiële en juridische adviseurs, om strategische alternatieven voor het Bedrijf te evalueren na ontvangst van meerdere ongevraagde voorstellen die varieerden van de overname van bepaalde productieactiva tot vergoeding voor het hele Bedrijf.

Het Bedrijf had een ongevraagd voorstel in contanten en aandelen ontvangen van Cleveland-Cliffs om alle uitstaande aandelen van U. S. Steel te verwerven. Zoals beschreven in de onderstaande brief, was U. S. Steel niet in staat om het voorstel goed te beoordelen omdat Cleveland-Cliffs weigerde deel te nemen aan het noodzakelijke en gebruikelijke proces om de waardering en zekerheid te beoordelen, tenzij U. S. Steel op voorhand instemde met de economische voorwaarden van het voorstel.

De volledige tekst van de brief van U. S. Steel aan Cleveland-Cliffs, verzonden om 12:01 uur ET op 13 augustus 2023, luidt als volgt:

13 augustus 2023

Geachte Lourenco,

Ik schrijf namens United States Steel Corporation (het ‘Bedrijf’) in reactie op de voorstelbrief van Cleveland-Cliffs Inc. van 28 juli 2023 en verder bijgewerkt op 11 augustus 2023. Sinds de ontvangst van uw eerste voorstel heeft de Raad van Bestuur van het bedrijf meerdere malen vergaderd, met de hulp van onze financiële adviseurs, Barclays en Goldman Sachs, en onze juridische adviseurs, Milbank en Wachtell, om de voordelen en risico’s van uw voorstel te evalueren.

Op aanwijzing van mij en de Raad gaven onze adviseurs aan bereid te zijn om op 7 augustus 2023 een geheimhoudingsverklaring (NDA) met u af te sluiten, zodat we meer duidelijkheid konden krijgen over een aantal belangrijke kwesties, waaronder de waardering van de aandelencomponent van uw voorstel, het regelgevingsrisico en de timing, evenals de vooruitzichten voor het gecombineerde bedrijf. We hebben met uw raadsman vragen besproken die beter begrepen zouden moeten worden, zodat we beiden het antitrustrisico van uw voorstel goed kunnen beoordelen; en hoewel uw raadsman het erover eens was dat dit geanalyseerd moest worden, en ontvankelijk was voor ons voorstel om hier samen aan te werken, is dit nog steeds niet gebeurd. Na meerdere gesprekken over, en de betrokkenheid van ons team bij de onderhandelingen te goeder trouw over, de voorwaarden van de NDA, waren we geschokt toen we op vrijdag 11 augustus een brief ontvingen waarin stond dat u weigerde de bijna voltooide NDA te ondertekenen, tenzij we op voorhand akkoord gaan met de economische voorwaarden van uw voorstel.

Zoals u wel weet, kan onze Raad van Bestuur (of om het even welke raad van bestuur), in overeenstemming met zijn fiduciaire plichten, niet instemmen met een voorstel waarvan 50% wordt vertegenwoordigd door uw aandelen zonder een grondig en volledig gebruikelijk due diligence-proces uit te voeren om de risico’s en potentiële voor- en nadelen die inherent zijn aan de transactie, inclusief de aandelencomponent, te evalueren. Iets anders doen zou neerkomen op het accepteren van een prijs zonder te weten wat deze in feite vertegenwoordigt. Evenmin kon ons bestuur akkoord gaan met uw ‘hoofdprijs’ zonder passende discussie – onder geheimhoudingsverklaring – over de bijdrage van U. S. Steel aan de waarde van de gecombineerde bedrijven. Ons bestuur ertoe aanzetten dit te doen, is in wezen een eis dat het zijn fiduciaire plichten schendt.

Het Bedrijf, geleid door de Raad van Bestuur en het managementteam, heeft aanzienlijke vooruitgang geboekt bij het transformeren van het Bedrijf in een klantgerichte, wereldconcurrerende Best for All®-staalproducent terwijl we blijven winnen in strategische markten, de kostencurve blijven verlagen en de talentcurve verbeteren. Deze beproefde strategie heeft klanten winstgevende staaloplossingen opgeleverd voor mens en planeet, terwijl onze aandeelhouders worden beloond. Op dit moment kunnen we niet bepalen of uw ongevraagde voorstel de volledige en reële waarde van het bedrijf goed weergeeft.

Om alle bovenstaande redenen heeft de Raad van Bestuur geen andere keuze dan uw onredelijke voorstel af te wijzen.

De Raad van Bestuur van U. S. Steel blijft zich inzetten voor het maximaliseren van de waarde voor aandeelhouders en heeft daartoe besloten een formeel beoordelingsproces te starten om strategische alternatieven te evalueren. Als u aan dat proces wilt deelnemen, nodigen wij u uit om contact op te nemen met onze financiële en juridische vertegenwoordigers en heten u welkom om deel te nemen aan ons proces.

Hoogachtend,

David Burritt

President en Chief Executive Officer

Adviseurs

Barclays Capital Inc. en Goldman Sachs & Co. LLC dienen als financiële adviseurs voor U. S. Steel. Milbank LLP en Wachtell, Lipton, Rosen & Katz treden op als juridische adviseurs.

United States Steel Corporation, opgericht in 1901, is een toonaangevende staalproducent. Met een niet aflatende focus op veiligheid bevordert de klantgerichte Best for All®-strategie van het Bedrijf een veiligere, duurzamere toekomst voor U. S. Steel en zijn belanghebbenden. Met een hernieuwde nadruk op innovatie bedient U. S. Steel de automobiel-, bouw-, apparaten-, energie-, container- en verpakkingsindustrie met staalproducten met een hoge toegevoegde waarde, zoals het eigen geavanceerde hoogwaardige XG3®-staal van U.S. Steel. Het Bedrijf handhaaft ook een concurrentievoordeel voor de productie van ijzererts en heeft een jaarlijkse capaciteit voor de productie van ruw staal van 22,4 miljoen netto ton. U. S. Steel is gevestigd in Pittsburgh, Pennsylvania, met activiteiten van wereldklasse in de Verenigde Staten en Centraal-Europa. Ga voor meer informatie naar www.ussteel.com.

WAARSCHUWING BETREFFENDE TOEKOMSTGERICHTE VERKLARINGEN

Dit persbericht bevat informatie die ‘toekomstgerichte verklaringen’ kunnen vormen in de zin van artikel 27A van de Securities Act van 1933, zoals gewijzigd, en artikel 21E van de Securities Exchange Act van 1934, zoals gewijzigd. Het is onze bedoeling dat de toekomstgerichte verklaringen vallen onder de Safe Harbor-bepalingen voor toekomstgerichte verklaringen in die secties. Over het algemeen hebben we dergelijke toekomstgerichte verklaringen geïdentificeerd door gebruik te maken van de woorden ‘geloven,’ ‘verwachten,’ ‘van plan zijn,’ ‘schatten,’ ‘anticiperen,’ ‘projecteren,’ ‘streefwaarde,’ ‘prognose,’ ‘streven,’ ‘moeten,’ ‘plannen,’ ‘doel,’ ‘toekomst,’ ‘zullen,’ ‘kunnen’ en soortgelijke uitdrukkingen, of door gebruik te maken van toekomstige datums. Het ontbreken van deze woorden of soortgelijke uitdrukkingen betekent echter niet dat een verklaring niet toekomstgericht is. Toekomstgerichte verklaringen zijn geen historische feiten, maar vertegenwoordigen in plaats daarvan alleen de overtuigingen van het bedrijf met betrekking tot toekomstige gebeurtenissen, waarvan vele, door hun aard, inherent onzeker zijn en buiten de controle van het bedrijf vallen. Het is mogelijk dat de werkelijke resultaten, financiële toestand en ontwikkelingen van het bedrijf wellicht wezenlijk verschillen van de verwachte resultaten, ontwikkelingen en financiële toestand zoals aangegeven in deze toekomstgerichte verklaringen. Het management is van mening dat deze toekomstgerichte verklaringen redelijk zijn op het moment dat ze worden gedaan. Voorzichtigheid is echter geboden om niet overmatig te vertrouwen op dergelijke toekomstgerichte verklaringen, omdat dergelijke verklaringen alleen gelden op de datum waarop ze worden gedaan. Ons bedrijf is niet verplicht om toekomstgerichte verklaringen publiekelijk bij te werken of te herzien, hetzij als gevolg van nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of anderszins, behalve zoals vereist door de wet. Bovendien zijn toekomstgerichte verklaringen onderhevig aan bepaalde risico’s en onzekerheden die ertoe kunnen leiden dat de werkelijke resultaten wezenlijk verschillen van de historische ervaring van ons Bedrijf en onze huidige verwachtingen of projecties. Deze risico’s en onzekerheden omvatten, maar zijn niet beperkt tot, of de doelstellingen van het strategische alternatieve beoordelingsproces zullen worden bereikt; de voorwaarden, structuur, voordelen en kosten van elke strategische transactie; de timing van een transactie en of een transactie überhaupt zal worden voltooid; het risico dat de evaluatie van strategische alternatieven en de aankondiging ervan een nadelig effect kunnen hebben op het vermogen van het Bedrijf om klanten te behouden en sleutelpersoneel te behouden en aan te nemen en om relaties met klanten, leveranciers, werknemers, aandeelhouders en andere zakelijke relaties te onderhouden en op de bedrijfsresultaten en zaken in het algemeen van het Bedrijf; het risico dat de beoordeling van de strategische alternatieven de aandacht en tijd van het management van het Bedrijf kan afleiden; het risico van onverwachte kosten of uitgaven die voortvloeien uit de beoordeling; het risico van rechtszaken met betrekking tot de beoordeling; en de risico’s en onzekerheden beschreven in ‘Item 1A. Risicofactoren’ in ons jaarverslag op Formulier 10-K voor het jaar eindigend op 31 december 2022 en die risico’s en onzekerheden die van tijd tot tijd beschreven worden in onze toekomstige rapporten ingediend bij de Securities and Exchange Commission.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Contacts

Tara Carraro
Senior Vice President, Chief Communications Officer

T- 412-433-1300

E- media@uss.com

Kelly Sullivan / Ed Trissel
Joele Frank, Wilkinson Brimmer Katcher

T- 212-355-4449

Kevin Lewis
Vice President

Financiën

T- 412-433-6935

E- klewis@uss.com

Check out our twitter: @NewsNovumpr