11:00 uur 12-05-2022

 The Body Shop en de VN-Gezant voor de Jeugd lanceren een internationale samenwerking en doen een oproep om het standpunt van jongeren vaker en luider te laten klinken in de centra van de macht

  •  82% van de mensen vindt dat het politieke systeem drastisch moet worden hervormd en 70% vindt dat jongeren meer inspraak moeten hebben*

  NEW YORK–(BUSINESS WIRE)– Miljoenen jongeren worden niet gezien en niet gehoord in het openbare leven. Nu de wereld wordt geteisterd door een klimaatcrisis, gewapende conflicten en ongelijkheid tussen de generaties, is er meer dan ooit behoefte aan de inbreng, perspectieven en vertegenwoordiging van jongeren.

  Want bijna de helft van de wereldbevolking is jonger dan 30 jaar. Toch is van alle parlementsleden in de wereld slechts 2,8% jonger dan dertig jaar.** De gemiddelde leeftijd van een wereldleider ligt momenteel op 62.*** Van alle parlementen in de wereld heeft 37% geen enkel lid onder de 30 jaar**, en nog geen 1% van de parlementsleden onder de 30 is vrouw.

  Jongeren hebben het recht om betrokken te zijn bij politieke beslissingen die hen aangaan, en toch staan hen daarbij ontelbare belemmeringen in de weg. The Body Shop en het kantoor van de VN-Gezant voor de Jeugd gaan hier samen verandering in brengen door middel van de internationale campagne Be Seen Be Heard, die tot doel heeft het doorvoeren van structurele langetermijnveranderingen in besluitvormingsprocessen, zodat daar meer jongeren aan kunnen deelnemen.

  De campagne is vandaag gelanceerd met de publicatie van een onderzoek getiteld Be Seen Be Heard: Understanding young people’s political participation’.

  Het rapport bevat de resultaten van het grootste opinieonderzoek dat The Body Shop ooit heeft uitgevoerd, in 26 landen, met in totaal 27.043 respondenten. Uit het onderzoek blijkt dat 82% van de ondervraagden vindt dat politieke systemen drastisch hervormd moeten worden om ze toekomstbestendig te maken.

  Twee op de drie mensen vinden ook dat de leeftijdsverhoudingen in de politiek niet goed zijn, en acht op de tien ondervraagden van alle leeftijden vinden dat de ideale leeftijd om te mogen stemmen 16 à 18 jaar is, terwijl in de meeste landen ter wereld de stemgerechtigde leeftijd 18 jaar of ouder is. Een derde van de ondervraagden onder de 30 zou overwegen zich verkiesbaar te stellen voor een publieke functie, tegenover slechts een vijfde van de respondenten boven de 30. Mensen van alle leeftijden vinden dat meer mogelijkheden voor jongeren om een stem te hebben bij beleidsontwikkeling en/of -verandering politieke systemen beter zouden maken.

  David Boynton, CEO van The Body Shop, verklaart: “Onze positie is helder. De problemen waar de wereld mee te maken heeft, kunnen niet worden opgelost als we met dezelfde mensen steeds dezelfde keuzes blijven maken. De meerderheid van de jongeren staat positief tegenover de toekomst, en het is noodzakelijk dat we hun meningen en ideeën horen in de centra van de macht. Wij gaan ons wereldwijde bereik inzetten om bewustwording en steun te organiseren, zoals we dat in het verleden ook gedaan hebben.”

  Jayathma Wickramanayake, VN-Gezant voor de Jeugd, voegt daaraan toe: “De generatiekloof als het gaat om macht, invloed en vertrouwen is een van de grootste uitdagingen van deze tijd. Inspraak en mogen meebeslissen zijn rechten, en een gebrek aan vertegenwoordiging van jongeren op plekken waar die beslissingen worden genomen, draagt bij aan een toenemend wantrouwen ten opzichte van politieke instituties en een gevoel van vervreemding ten opzichte van gekozen leiders, veroorzaakt door beleid waarin de prioriteiten van jongeren niet naar voren komen, dat geen afspiegeling vormt van hun zorgen en dat niet hun taal spreekt. Deze campagne is een kans om daar verandering in te brengen.”

  Het rapport laat zien dat de deelname van jongeren aan openbare besluitvorming op de lange termijn verbeterd kan worden door een aantal initiatieven, waaronder verlaging van de stemgerechtigde leeftijd, het versterken van formele jongerenvertegenwoordiging, het slechten van barrières die jongeren belemmeren bij deelname aan openbare besluitvorming, het vereenvoudigen van het registratieproces om te kunnen stemmen, in landen waar dat nodig is, en het verbeteren van de leiderschapsvaardigheden van jongeren.

  De campagne wordt internationaal gelanceerd in mei 2022 en loopt tot midden 2025, met acties in meer dan 2600 winkels van The Body Shop in 75 landen, verspreid over zes continenten.

  Klik hier voor meer informatie.

  Contacts

  Neem voor media-aanvragen contact op met:
  Beth Kelly
  TheBodyShopGlobal@headlandconsultancy.com

  Source: The Body Shop

  Multimedia

  The Body Shop en de gezant van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties voor jongeren lanceren “Be Seen Be Heard” om jonge stemmen in de machtscentra te versterken. Van links naar rechts; Samson Itodo, Gina Martin, Jayathma Wickramanayake, Chris Davis. Foto: Joel Sheakoski, Joel S Photo. (Photo: Business Wire)

The Body Shop and the United Nations Secretary-General’s Envoy on Youth Launch Global Collaboration Calling for More Young Voices in the Halls of Power

  • 82% of people think the political system needs drastic reform and 70% feel that young people should have more say*

  NEW YORK–(BUSINESS WIRE)– Millions of young people are missing from public life. With the climate crisis, global conflict and generational inequalities running rampant, the inputs, perspectives and representation of youth are needed more than ever.

  Almost half the world’s population is under 30. Yet, they make up only 2.6% of parliamentarians around the world**. The average age of a world leader is currently 62***. Of all the parliaments in the world, 37% do not have a single Member of Parliament (MP) under age 30** and less than 1% of these young MPs are women.

  Young people have the right to be included in political decisions that affect them, however, numerous barriers prevent their participation. The Body Shop and the Office of the United Nations Secretary-General’s Envoy on Youth are collaborating to change this through the global Be Seen Be Heard campaign, which seeks to create long-term structural changes to decision-making to be more inclusive of young people.

  It is launched today with the release of a research piece titled Be Seen Be Heard: Understanding young people’s political participation’.

  The research includes the largest-ever survey carried out by The Body Shop, covering 26 countries with 27,043 respondents. It found that 82% of people surveyed agree that political systems need drastic reform to be fit for the future.

  Two in three people also agree that the age balance in politics is wrong, with 8 in 10 people of all ages believing the ideal voting age (the age when someone can first vote) is 16 to 18, despite that in most countries the voting age is 18 or over. A third of those under age 30 surveyed would consider running for office versus only a fifth of those over age 30. People across all age groups agree that more opportunities for younger people to have a say in policy development and/or change would make political systems better.

  David Boynton, CEO of The Body Shop says, “Our position is clear. The world’s problems cannot be solved by the same people making the same choices. The majority of young people are positive about the future, and we need to hear their views and ideas inside the halls of power. We will use our global reach to galvanise awareness and support, as we have in the past.”

  Jayathma Wickramanayake, the United Nations Secretary-General’s Envoy on Youth says, “The intergenerational gap in power, influence and trust constitutes one of the biggest challenges of our time. Participation is a right, and a lack of youth representation where decisions are made contributes to a growing mistrust towards political institutions and a sense of alienation from elected leaders, caused by policies that do not reflect the priorities of youth, mirror their concerns or speak their language. This campaign is an opportunity to change that.”

  The report suggests that young people’s participation in public decision-making could be improved long-term by a number of initiatives including; lowering voting ages, increasing formal youth representation, removing barriers for young people to participate in public decision-making, simplifying registration for first-time voters and improving young people’s leadership skills.

  The campaign is launching globally in May 2022 and will run until mid-2025, driven by action in over 2,600 Body Shop stores in 75 countries, across six continents.

  More information here.

  Ends

  ** https://www.ipu.org/our-impact/youth-empowerment/data-youth-participation

  *** REIGN Dataset | REIGN (oefdatascience.github.io)

  https://www.businesswire.com/news/home/20220509005499/en 

  Contacts

  For media enquires, please contact:
  Beth Kelly
  TheBodyShopGlobal@headlandconsultancy.com

  Source: The Body Shop

  Multimedia

  The Body Shop and United Nations Secretary-General’s Envoy on Youth launch ‘Be Seen Be Heard’ to amplify young voices in the halls of power. From left to right; Samson Itodo, Gina Martin, Jayathma Wickramanayake, Chris Davis. Photo credit: Joel Sheakoski, Joel S Photo (Photo: Business Wire)

Check out our twitter: @NewsNovumpr