09:47 uur 05-12-2022

 Ali Banat, oprichter van Muslims Around The World, ontvangt de TRT World Citizen Award als erkenning voor zijn levenslange bijdragen aan de samenleving.

TRT World hield op 25 November zijn jaarlijkse World Citizen Award-ceremonie in Istanbul om mensen te eren die een grote bijdrage hebben geleverd aan de samenleving. Ali Banat ontvang de Lifetime Achievement Award voor het schenken van zijn vermogen aan een goed doel na een diagnose van kanker, en voor het oprichten van MATW-Project.

ISTANBUL–(BUSINESS WIRE)– Het ‘Muslims Around the World Project’ (MATW-Project), een niet-gouvernementele organisatie van de nieuwe generatie die erfgoed bouwt met wereldwijde impact, werd opgericht door Ali Banat, die op jonge leeftijd aan kanker overleed. Om zijn bijdrage te erkennen, heeft TRT World Citizen Awards, een organisatie die menses eert die een grote bijdrage leveren aan de samenleving. Ali Banat de Lifetime Achievement Award toegekend. Mahmoud Ismail, een vriend van Ali Banat en de CEO van MATW-Project, ontving de prijs tijdens de ceremonie in Istanbul op 25 November van TRT World, de internationale Engelstalige omroep die wordt beheerd door de nationale omroep TRT van Turkije.

Ali Banat was een Arabisch-Australische zakenman die eigenaar was van een beveiligings- en elektriciteitsbedrijf en stierf in 2018 na een strijd tegen kanker. Na zijn diagnose van kanker in Oktober 2015 schonk Ali Banat al zijn vermogen aan een goed doel en richtte hij MATW-Project op.

Mahmoud Ismail uitte zijn mening over de prijs en zei: “We zijn Ali Banat kwijtgeraakt, maar zijn nalatenschap leeft voort in wat hij deed voor de wereld en voor het goede doel. Zijn MATW- project, gevestigd in Australië, zet zijn activiteiten voort met een sterke aanwezigheid in vele landen over de hele wereld, vooral in Afrika. We willen TRT World bedanken voor het erkennen van de bijdragen van MATW aan de wereld en het toekennen van deze prijs aan onze oprichter Ali Banat.”

Dit jaar werden de TRT World Citizen Awards voor de derde keet uitgereikt. De ceremonie werd bijgewoond door veel internationale mensen uit verschillende delen van de samenleving, zoals de politiek, de academische wereld, kunst, amusement, humanitaire hulp en het bedrijfsleven.

Deze non-profitorganisatie koestert de nalatenschap van Ali Banat en draagt bij aan positieve verandering wereldwijd. Met zijn 774.000 supporters op sociale media heeft het MATW- project meer dan 950 waterputten gebouwd in Afrika om het watertekort aam te vullen, meer dan 1.000 weeskinderen ondersteund en het leven van meet dan 3 miljoen mensen beïnvloed.

Het MATW-project werkt op basis van 100% donaties, wat betekent dat elk gedoneerd bedrag wordt gegeven aan mensen in nood, en biedt humanitaire hulp in landed als Bangladesh, Pakistan, Palestina, Jemen, Syrië en Afghanistan. Het biedt ook onderdak, toegang tot water, onderwijs en begeleiding in moeilijke levensomstandigheden.

Ismail legde uit dat ze de impact van donaties willen maximaliseren door middel van een duurzaam model en sloot zijn toespraak af: “Bij het MATW- project streven we ernaar om billijke en eerlijke levensomstandigheden te creëren die verenigbaar zijn met menselijke waardigheid; geïnspireerd door onze waarden van betrouwbaarheid, efficiëntie, duurzaamheid, impact en geloof. Ik hoop dat deze Lifetime Achievement Award van TRT World aan onze oprichter Ali Banat zal helpen om het bewustzijn van de activiteiten van het MAWT-Project verder te vergroten door meet mensen over de hele wereld te bereiken.”

Ali Banat, Founder of Muslims Around The World, Receives TRT World Citizen Award in Recognition of His Lifetime Contributions to Society

 TRT World held its annual World Citizen Awards ceremony in Istanbul on November 25 to honor people who have made great contributions to society. Ali Banat was granted Lifetime Achievement Award for donating his wealth to charity after a cancer diagnosis, and for founding MATW-Project.

ISTANBUL–(BUSINESS WIRE)– The ‘Muslims Around the World Project’ (MATW-Project), a new-generation non-governmental organization building heritage with global impact, was founded by Ali Banat, who passed away from cancer at a young age. To acknowledge his contribution, TRT World Citizen Awards, an organization that honors people who contribute greatly to society, has granted Ali Banat its Lifetime Achievement Award. Mahmoud Ismail, Ali Banat’s friend and the CEO of MATW-Project, received the award at the ceremony in Istanbul on November 25 from TRT World, the international English language broadcaster operated by Turkiye’s national broadcaster TRT.

This press release features multimedia. View the full release here: https://www.businesswire.com/news/home/20221128005245/en/

CEO of MATW-Project Mahmoud Ismail and TRT Director General Prof. Zahid Sobacı (Photo: Business Wire)

CEO of MATW-Project Mahmoud Ismail and TRT Director General Prof. Zahid Sobacı (Photo: Business Wire)

Ali Banat was an Arab-Australian businessperson who owned a security and electrical company and died in 2018, following a struggle with cancer. Following his cancer diagnosis in October 2015, Ali Banat donated all his wealth to charity and founded MATW-Project.

Mahmoud Ismail expressed his thoughts about the award, saying, “We lost Ali Banat but his legacy lives on in what he did for the world and for charity. His MATW-Project, based in Australia, carries on its business with a strong presence in many countries worldwide, especially in Africa. We would like to thank TRT World for recognizing the contributions of MATW to the world and granting this award to our founder Ali Banat.”

This year, the TRT World Citizen Awards held its award ceremonies for the third time. The ceremony was attended by many international people from different parts of society, such as politics, academia, arts, entertainment, humanitarian aid, and business.

This non-profit organization cherishes Ali Banat’s legacy and contributes to positive change worldwide. With its 774,000 supporters on social media, the MATW-Project has built more than 950 water wells in Africa to make up for the water shortage, supported more than 1,000 orphan children and touched the lives of more than 3 million people.

The MATW-Project operates on a 100% donation basis, meaning that every donated amount is given to those in need, and provides humanitarian support in countries such as Bangladesh, Pakistan, Palestine, Yemen, Syria, and Afghanistan. It also provides shelter, access to water, education and guidance services in challenging living conditions.

Explaining that they want to maximize the impact of donations through a sustainable model, Ismail concluded his speech: “At the MATW-Project, we strive to build equitable and fair living conditions compatible with human dignity; inspired by our values of reliability, efficiency, sustainability, impact, and belief. I hope that this Lifetime Achievement Award from TRT World to our Founder Ali Banat will help further raise awareness of the MATW-Project’s activities by reaching more people around the globe.”

Visit us at https://matwproject.org

Contacts

Mac Ismail

mac.ismail@matwproject.org

Check out our twitter: @NewsNovumpr