07:07 uur 20-12-2021

Beëindiging van stabilisatie door Brigade-M3 European Acquisition Corp.

 

AMSTERDAM–(BUSINESS WIRE)– NIET VOOR GEHELE OF GEDEELTELIJKE VRIJGAVE, PUBLICATIE OF VERSPREIDING, DIRECT OF INDIRECT, IN OF NAAR DE VERENIGDE STATEN, CANADA, AUSTRALIË, KAAIMANEILANDEN, JAPAN OF ZUID-AFRIKA OF ENIGE ANDERE JURISDICTIE WAAR EEN DERGELIJKE VRIJGAVE OF DISTRIBUTIE EEN SCHENDING ZOU ZIJN VAN DE RELEVANTE WETTEN VAN EEN DERGELIJKE JURISDICTIE OF REGISTRATIE OF ANDERE MAATREGELEN ZOUDEN VEREISEN. DEZE AANKONDIGING BEVAT GEEN AANBOD OF VORMT GEEN AANBOD VAN EFFECTEN VOOR VERKOOP OF EEN UITNODIGING OF AANBOD AAN HET PUBLIEK OF EEN AANVRAAGFORMULIER VOOR INSCHRIJVING VOOR EFFECTEN.

Er wordt verwezen naar de aankondiging van 10 december 2021 door Brigade-M3 European Acquisition Corp. (Amsterdam: BACEU) (het “Bedrijf”), een acquisitiebedrijf voor speciale doeleinden gesponsord door Brigade SPAC Sponsor II LLC, met de strategische partner M3 Euro SPAC Sponsor I, LP, met betrekking tot mogelijke stabilisatieactiviteiten in verband met de onderhandse plaatsing van participaties ( de “Participaties”), elk bestaande uit één gewoon aandeel (een “Gewoon aandeel”) en de helft (1/2) van een warrant (een “Warrant”), die werd gelanceerd op 8 december 2021 (het “Aanbod”) en de toelating tot de verhandeling van de Participaties op Euronext Amsterdam.

Cantor-Aurel, een divisie van Aurel BGC SAS (de “Stabilisatiemanager“), die optreedt als stabilisatiemanager in verband met het Aanbod, deelt hierbij mee dat de stabilisatietransacties zijn uitgevoerd tussen 10 en 14 december 2021. Er zijn geen verdere stabilisatietransacties uitgevoerd en zullen ook niet worden uitgevoerd na 17 december 2021 en de stabilisatieperiode is daarom op die datum geëindigd en de door het Bedrijf aan de Stabilisatiemanager toegekende overtoewijzingsoptie zal niet worden uitgeoefend.

Nadere details van de door de Stabilisatiemanager uitgevoerde stabilisatieactiviteiten zijn weergegeven in de onderstaande tabel.

Datum

Kopen/verkopen

Volume

Laagste prijs

Hoogste prijs

Stabilisatievaluta

Handelsplaats

10/12/21

Kopen

450.000

9,90

9,90

USD

Amsterdam

14/12/21

Kopen

50.000

9,90

9,90

USD

Amsterdam

Cantor-Aurel, een divisie van Aurel BGC SAS en Cantor Fitzgerald Europe, traden op als Joint Global Coordinators. Cantor-Aurel trad op als Sole Bookrunner.

DISCLAIMER

Deze aankondiging is niet bedoeld voor verspreiding of vrijgave, direct of indirect, en mag niet worden verspreid in of verzonden naar de Verenigde Staten, Australië, Canada, Japan, de Kaaimaneilanden of Zuid-Afrika of enig ander rechtsgebied waarin een dergelijke verspreiding of vrijgave onrechtmatig zou zijn of registratie of andere maatregelen zou vereisen. Deze aankondiging bevat geen aanbod of vormt geen aanbod van effecten voor verkoop of een uitnodiging of aanbod aan het publiek of een aanvraagformulier voor inschrijving voor effecten.

De vrijgave, publicatie of verspreiding van deze aankondiging in bepaalde rechtsgebieden kan bij wet worden beperkt en daarom dienen personen in dergelijke rechtsgebieden waarin ze worden vrijgegeven, gepubliceerd of verspreid, zich te informeren over dergelijke beperkingen en deze in acht te nemen. Het Bedrijf heeft geen actie ondernomen die een aanbieding van effecten of het bezit of de verspreiding van deze aankondiging of enig ander aanbod of publiciteitsmateriaal met betrekking tot dergelijke effecten in enig rechtsgebied waar actie vereist is voor dat doel, zou toestaan.

Deze aankondiging is geen en maakt geen deel uit van, en mag niet worden opgevat als, een aanbod tot verkoop van of een uitnodiging tot een aanbod om de effecten in de Verenigde Staten te kopen. De effecten waarnaar in deze aankondiging wordt verwezen, zijn niet en zullen niet worden geregistreerd onder de Amerikaanse Securities Act, zoals gewijzigd, en mag niet worden aangeboden of verkocht in de Verenigde Staten zonder registratie of een vrijstelling van de registratievereisten van de Amerikaanse Securities Act en in overeenstemming met de toepasselijke effectenwetten van een staat of ander rechtsgebied van de Verenigde Staten. Het Bedrijf is niet van plan enig deel van het aanbod in de Verenigde Staten te registreren of een openbare aanbieding van effecten in de Verenigde Staten uit te voeren. Elke openbare aanbieding van de effecten die in de Verenigde Staten zal worden gedaan, zal worden gedaan door middel van een prospectus dat kan worden verkregen bij het Bedrijf en dat gedetailleerde informatie zal bevatten over het Bedrijf en zijn management, evenals financiële overzichten.

In de EER is deze aankondiging alleen gericht op personen die “gekwalificeerde beleggers” zijn in de zin van artikel 2(e) van de Prospectusverordening (EU 2017/1129), zoals gewijzigd.

In het Verenigd Koninkrijk is deze aankondiging alleen gericht op “gekwalificeerde beleggers” in de zin van artikel 2(e) van de Prospectusverordening (EU) nr. 2017/1129, aangezien het deel uitmaakt van de Britse nationale wetgeving krachtens de European Union (Withdrawal) Act 2018 (de “EUWA”) (de “VK-prospectusverordening”) zoals gewijzigd, die ook (i) personen zijn met beroepservaring in aangelegenheden met betrekking tot beleggingen die vallen onder de definitie van “beleggingsprofessionals” in artikel 19, lid 5, van de Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (de “Order”); (ii) vermogende instellingen, vennootschappen, verenigingen zonder rechtspersoonlijkheid en partnerschappen en trustees van hoogwaardige trusts zoals beschreven in artikel 49, lid 2, van de Order; of (iii) personen aan wie het anderszins rechtmatig kan worden meegedeeld (al deze personen worden “relevante personen” genoemd). Op basis van deze aankondiging mag niet worden gehandeld of erop worden vertrouwd door personen in het Verenigd Koninkrijk die geen relevante personen zijn. Elke investering of investeringsactiviteit waarop deze aankondiging betrekking heeft, is alleen beschikbaar in het Verenigd Koninkrijk voor relevante personen en zal alleen worden aangegaan met relevante personen.

Deze aankondiging vormt geen prospectus. Een aanbod om effecten te verwerven ingevolge het voorgestelde Aanbod zal worden gedaan, en elke belegger dient zijn belegging te doen, uitsluitend op basis van informatie in het Prospectus dat algemeen verkrijgbaar is in Nederland in verband met de toelating van Gewone aandelen en Warrants tot de notering en de verhandeling op Euronext Amsterdam (“Toelating“). Exemplaren van het Prospectus kunnen worden verkregen op de website van het Bedrijf.

Zaken die in deze aankondiging worden besproken, kunnen toekomstgerichte verklaringen zijn. Toekomstgerichte verklaringen zijn verklaringen die geen historische feiten zijn en kunnen worden geïdentificeerd aan de hand van woorden als “geloven”, “verwachten”, “anticiperen”, “streven”, “van plan zijn”, “schatten”, “plannen”, “voorspellen”, “projecteren”, “zullen”, “mogen”, “blijven”, “moeten” en soortgelijke uitdrukkingen. De toekomstgerichte verklaringen in deze aankondiging zijn gebaseerd op verschillende veronderstellingen, waarvan vele op hun beurt gebaseerd zijn op verdere veronderstellingen, zoals geen wijzigingen in bestaande politieke, juridische, fiscale, markt- of economische omstandigheden of in toepasselijke wetgeving, regelgeving of regels (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, grondslagen voor financiële verslaggeving, boekhoudkundige behandelingen en belastingbeleid), die, afzonderlijk of in hun geheel, van materieel belang zouden zijn voor de resultaten van de activiteiten van het Bedrijf of zijn vermogen om de activiteiten uit te voeren, en dat het Bedrijf geen partij wordt bij juridische of administratieve processen die een wezenlijk effect kunnen hebben op het Bedrijf. Hoewel het Bedrijf van mening is dat deze veronderstellingen redelijk waren toen ze werden gemaakt, zijn deze veronderstellingen inherent onderhevig aan significante bekende en onbekende risico’s, onzekerheden, onvoorziene omstandigheden en andere belangrijke factoren, die moeilijk of onmogelijk te voorspellen zijn en buiten zijn controle vallen. Dergelijke risico’s, onzekerheden, onvoorziene omstandigheden en andere belangrijke factoren kunnen ertoe leiden dat feitelijke gebeurtenissen wezenlijk verschillen van de verwachtingen die door dergelijke toekomstgerichte verklaringen in dit persbericht worden uitgedrukt of geïmpliceerd. Bovendien zijn de informatie, meningen, doelstellingen en toekomstgerichte verklaringen in deze aankondiging geen garantie voor toekomstige financiële prestaties en kunnen de werkelijke resultaten van het bedrijf wezenlijk verschillen van die uitgedrukt of geïmpliceerd door deze toekomstgerichte verklaringen. Het Bedrijf wijst uitdrukkelijk elke verplichting of verbintenis af om updates of herzieningen van deze toekomstgerichte verklaringen vrij te geven om enige verandering in de verwachtingen van het Bedrijf dienaangaande of enige verandering in gebeurtenissen, voorwaarden of omstandigheden waarop een verklaring is gebaseerd na de datum van deze aankondiging weer te geven of om andere informatie in deze aankondiging bij te werken of actueel te houden. Dienovereenkomstig dringt het Bedrijf er bij de lezers op aan niet overmatig te vertrouwen op een van de bovenstaande verklaringen.

De informatie, meningen en toekomstgerichte verklaringen in deze aankondiging gelden alleen op de datum van deze aankondiging en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Elke aankoop van effecten in het Aanbod mag uitsluitend worden gedaan op basis van informatie in het Prospectus. De informatie in deze aankondiging is onder voorbehoud. Alvorens effecten in het Aanbod te kopen, dienen personen die deze aankondiging bekijken zich ervan te vergewissen dat zij de risico’s die in het Prospectus worden uiteengezet volledig begrijpen en aanvaarden. Er mag voor geen enkel doel worden vertrouwd op de informatie in deze aankondiging of op de nauwkeurigheid of volledigheid ervan. Deze aankondiging mag niet de basis van of een aanbod of uitnodiging vormen om effecten te verkopen of uit te geven, of enige uitnodiging tot een aanbod om effecten te kopen, noch mag het (of een deel ervan) of het feit van de distributie ervan, de basis vormen van of waarop u kunt vertrouwen in verband met een contract daarvoor.

De datum van Toelating kan worden beïnvloed door verschillende factoren, waaronder marktomstandigheden. Er is geen garantie dat Toelating zal plaatsvinden. U dient uw financiële beslissing niet op deze aankondiging te baseren. Het verwerven van beleggingen waarop deze aankondiging betrekking heeft, kan een belegger blootstellen aan een aanzienlijk risico om het volledige belegde bedrag te verliezen.

Personen die overwegen beleggingen te doen, dienen een bevoegd persoon te raadplegen die gespecialiseerd is in het adviseren over dergelijke investeringen. Deze aankondiging maakt geen deel uit van of vormt geen aanbeveling met betrekking tot enig aanbod. De waarde van effecten kan zowel dalen als stijgen. Potentiële beleggers dienen een professionele adviseur te raadplegen over de geschiktheid van een mogelijk aanbod voor de betrokken persoon.

Er wordt geen expliciete of impliciete verklaring of garantie gedaan of gegeven en er wordt geen verantwoordelijkheid aanvaard door of namens Cantor-Aurel of een van zijn gelieerde ondernemingen of vertegenwoordigers, of hun respectievelijke bestuurders, functionarissen of werknemers of enige andere persoon, met betrekking tot de nauwkeurigheid, eerlijkheid, verificatie of volledigheid van informatie of meningen in deze aankondiging, en niets in deze aankondiging is, of mag worden ingeroepen als, een belofte of verklaring door Cantor-Aurel of een van zijn gelieerde ondernemingen of vertegenwoordigers, of hun respectievelijke bestuurders, functionarissen of werknemers of enige andere persoon, met betrekking tot het verleden of de toekomst. Geen van Cantor-Aurel of een van zijn gelieerde ondernemingen of vertegenwoordigers, of hun respectievelijke bestuurders, functionarissen of werknemers of enige andere persoon in een van hun respectievelijke hoedanigheden in verband met het Aanbod, aanvaardt welke verantwoordelijkheid dan ook voor de inhoud van deze aankondiging of voor enige andere verklaringen die erdoor of namens hem zijn gedaan of ogenschijnlijk zijn gedaan in verband met het Bedrijf, het Aanbod, de Participaties, de Gewone aandelen en/of de Warrants. Dienovereenkomstig wijzen Cantor-Aurel en zijn gelieerde ondernemingen of vertegenwoordigers, en hun respectievelijke bestuurders, functionarissen of werknemers of enige andere persoon, voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, alle aansprakelijkheid af, ongeacht of deze voortvloeit uit een onrechtmatige daad of contract of die zij anderszins zouden kunnen hebben met betrekking tot deze aankondiging en/of een dergelijke verklaring.

Cantor-Aurel handelt exclusief voor het Bedrijf en voor niemand anders in verband met het Aanbod en zal geen andere persoon beschouwen als hun respectievelijke klant met betrekking tot het Aanbod en zal niet verantwoordelijk zijn jegens iemand anders dan het Bedrijf voor het bieden van de bescherming aangeboden aan zijn klanten of voor het geven van advies met betrekking tot het Aanbod, de Toelating of enige transactie of regeling waarnaar in deze aankondiging wordt verwezen.

Cantor-Aurel en/of zijn gelieerde ondernemingen kunnen in de toekomst van tijd tot tijd commerciële bank-, investeringsbank- en financiële advies- en nevenactiviteiten uitoefenen in het kader van hun normale bedrijfsvoering met het Bedrijf of enige partijen die daarmee verbonden zijn, waarvoor zij gebruikelijke vergoedingen en provisies hebben en in de toekomst kunnen ontvangen. Bovendien mogen Cantor-Aurel en/of haar gelieerde ondernemingen in het kader van hun normale bedrijfsvoering de effecten van het Bedrijf voor beleggingsdoeleinden aanhouden voor eigen rekening en voor de rekeningen van hun klanten. Cantor-Aurel heeft ook recht op een uitgestelde vergoeding, afhankelijk van de voltooiing van een Bedrijfscombinatie. Het feit dat de financiële belangen van Cantor-Aurel of zijn gelieerde ondernemingen verbonden zijn aan de voltooiing van een Bedrijfscombinatie, kan aanleiding geven tot mogelijke belangenconflicten bij het verlenen van diensten aan het Bedrijf, met inbegrip van potentiële belangenconflicten in verband met de sourcing en voltooiing van een Bedrijfscombinatie of het geven van een fairness opinion. Als gevolg hiervan kunnen deze partijen belangen hebben die mogelijk niet op één lijn liggen, of mogelijk in strijd zijn met de belangen van beleggers of van het Bedrijf. In verband hiermee wordt het delen van informatie over het algemeen beperkt om redenen van vertrouwelijkheid, door interne procedures en door regels en voorschriften.

In verband met het Aanbod kunnen Cantor-Aurel en al zijn gelieerde ondernemingen, handelend als belegger voor eigen rekening, Participaties in het Aanbod opnemen en, in die hoedanigheid, dergelijke effecten en enige Participaties of gerelateerde beleggingen voor eigen rekening houden, kopen, erop inschrijven of verkopen en kunnen ze dergelijke Participaties of andere beleggingen aanbieden of verkopen op een andere manier dan in verband met het Aanbod. Dienovereenkomstig moeten verwijzingen in deze aankondiging naar Participaties die worden aangeboden of geplaatst, worden gelezen als inclusief het aanbieden of plaatsen van Participaties aan Cantor-Aurel of een van zijn gelieerde ondernemingen die in een dergelijke hoedanigheid handelen. Bovendien kunnen Cantor-Aurel of zijn gelieerde ondernemingen financieringsovereenkomsten (inclusief swaps) aangaan met beleggers in verband waarmee Cantor-Aurel (of zijn gelieerde ondernemingen) van tijd tot tijd Participaties, Gewone aandelen en Warrants kan verwerven, houden of vervreemden. Geen van Cantor-Aurel of zijn gelieerde ondernemingen heeft de intentie om de omvang van dergelijke beleggingen of transacties bekend te maken op een andere manier dan op grond van enige wettelijke of regelgevende verplichting om dit te doen. Als gevolg van deze transacties kunnen Cantor-Aurel en zijn gelieerde ondernemingen belangen hebben die mogelijk niet in lijn zijn met, of mogelijk strijdig kunnen zijn, met de belangen van de Gewone aandeelhouders of Warranthouders, of met de belangen van het Bedrijf.

Deze aankondiging bevat informatie die kwalificeert als voorwetenschap in de zin van artikel 7(1) van Verordening (EU) nr. 596/2014 betreffende marktmisbruik.

Informatie voor EER-distributeurs

Uitsluitend voor de doeleinden van de productbestuursvereisten vervat in: (a) EU-richtlijn 2014/65/EU betreffende markten voor financiële instrumenten, zoals gewijzigd (“MiFID II”); (b) artikelen 9 en 10 van Gedelegeerde Richtlijn (EU) 2017/593 van de Commissie tot aanvulling van MiFID II; en (c) lokale uitvoeringsmaatregelen (samen de “MiFID II-productbestuursvereisten“), en met afwijzing van elke en alle aansprakelijkheid, ongeacht of deze voortvloeit uit een misdrijf, onrechtmatige daad, contract of anderszins, die een “fabrikant” (voor de doeleinden van de MiFID II-productbestuursvereisten) met betrekking daartoe anders kan hebben, zijn de Participaties, Gewone aandelen en Warrants onderworpen aan een productgoedkeuringsproces, waarbij is bepaald dat: (X) de Participaties: (i) compatibel zijn met een einddoelmarkt van beleggers die voldoen aan de criteria van uitsluitend professionele klanten en in aanmerking komende tegenpartijen, elk zoals gedefinieerd in MiFID II; en (ii) geschikt voor distributie via alle distributiekanalen aan in aanmerking komende tegenpartijen en professionele klanten zoals toegestaan door MiFID II; (Y) de Gewone aandelen: (i) compatibel zijn met een einddoelmarkt van particuliere beleggers en investeerders die voldoen aan de criteria van professionele klanten en in aanmerking komende tegenpartijen, elk zoals gedefinieerd in MiFID II; en (ii) in aanmerking komen voor distributie via alle distributiekanalen zoals toegestaan door MiFID II; en (Z) de Warrants: (i) compatibel zijn met een einddoelmarkt van beleggers die alleen voldoen aan de criteria van professionele klanten en in aanmerking komende tegenpartijen, elk zoals gedefinieerd in MiFID II; en (ii) geschikt voor distributie via alle distributiekanalen aan in aanmerking komende tegenpartijen en professionele klanten zoals toegestaan door MiFID II (elk een “EER-doelmarktbeoordeling”).

Elke persoon die vervolgens de Participaties, de Gewone aandelen en/of de Warrants aanbiedt, verkoopt of aanbeveelt (een “Distributeur”) dient rekening te houden met de relevante EER-doelmarktbeoordeling(en) van de fabrikant; elke Distributeur die onderworpen is aan MiFID II is echter verantwoordelijk voor het uitvoeren van zijn eigen doelmarktbeoordeling met betrekking tot de Participaties, de Gewone aandelen en/of de Warrants (door ofwel de EER-doelmarktbeoordelingen van de fabrikanten over te nemen ofwel deze te verfijnen) en voor het bepalen van geschikte distributiekanalen in elk geval.

Met betrekking tot de Gewone aandelen, niettegenstaande de EER-doelmarktbeoordeling, dienen Distributeurs (voor de doeleinden van de MiFID II-productbestuursvereisten) op te merken dat: (i) de prijs van de Gewone aandelen kan dalen en beleggers het geheel of een deel van hun investering kunnen verliezen; (ii) de Gewone aandelen geen gegarandeerd inkomen en geen kapitaalbescherming bieden; en (iii) een belegging in de Gewone aandelen alleen compatibel is met beleggers die geen gegarandeerd inkomen of kapitaalbescherming nodig hebben, die (alleen of in samenwerking met een geschikte financieel of andere adviseur) in staat zijn de verdiensten en risico’s van een dergelijke investering te evalueren en die over voldoende middelen beschikken om eventuele daaruit voortvloeiende verliezen te kunnen dragen.

De EER-doelmarktbeoordelingen laten de vereisten van contractuele, wettelijke of reglementaire verkoopbeperkingen met betrekking tot de Participaties, de Gewone aandelen en de Warrants onverlet. Bovendien moet worden opgemerkt dat de Joint Global Coordinators, niettegenstaande de EER-doelmarktbeoordelingen, alleen beleggers zullen zoeken die voldoen aan de criteria van professionele klanten en in aanmerking komende tegenpartijen.

Voor alle duidelijkheid: de EER-doelmarktbeoordelingen vormen: (i) geen beoordeling van geschiktheid of adequaatheid voor de doeleinden van MIFID II; of (ii) geen aanbeveling aan een belegger of groep beleggers om de Participaties, Gewone aandelen en Warrants te kopen of daarin te investeren of enige andere hiermee in betrekking staande actie te ondernemen.

Informatie voor distributeurs in het VK

Uitsluitend voor de doeleinden van de productbestuursvereisten van Hoofdstuk 3 van het FCA Handbook Product Intervention and Product Governance Sourcebook (de “VK-productbestuursvereisten”), en met afwijzing van alle en elke aansprakelijkheid, ongeacht of deze voortvloeit uit onrechtmatige daad, contract of anderszins, die enige “fabrikant” (voor de doeleinden van de VK-productbestuursvereisten) met betrekking daartoe anders kan hebben, zijn de Participaties, Gewone aandelen en Warrants onderworpen aan een productgoedkeuringsproces, waarin is bepaald dat: (X) de Participaties: (i) compatibel zijn met een einddoelmarkt van beleggers die voldoen aan de criteria van in aanmerking komende tegenpartijen, zoals gedefinieerd in het FCA Handbook Conduct of Business Sourcebook (“CCOBS”), en professionele klanten, zoals gedefinieerd in COBS; en (ii) alle kanalen voor distributie aan in aanmerking komende tegenpartijen en professionele klanten geschikt zijn; (Y) de Gewone aandelen: (i) compatibel zijn met een einddoelmarkt van beleggers die voldoen aan de criteria van particuliere klanten, professionele klanten en in aanmerking komende tegenpartijen, elk zoals gedefinieerd in COBS; en (ii) alle distributiekanalen geschikt zijn; en (Z) de Warrants: (i) compatibel zijn met een einddoelmarkt van beleggers die voldoen aan de criteria van in aanmerking komende tegenpartijen en professionele klanten, zoals gedefinieerd in COBS; en (ii) alle kanalen voor distributie aan in aanmerking komende tegenpartijen en professionele klanten geschikt zijn (elk een “VK-doelmarktbeoordeling”).

Een Distributeur (zoals hierboven gedefinieerd) dient rekening te houden met de relevante VK-doelmarktbeoordeling(en) van de fabrikant; elke Distributeur die onderworpen is aan de VK-productbestuursvereisten is echter verantwoordelijk voor het uitvoeren van zijn eigen doelmarktbeoordeling met betrekking tot de Participaties, de Gewone aandelen en/of de Warrants (door ofwel de VK-doelmarktbeoordelingen van de fabrikanten over te nemen ofwel deze te verfijnen) en voor het bepalen van passende distributiekanalen in elk geval.

Met betrekking tot de Gewone aandelen, niettegenstaande de VK-doelmarktbeoordeling, dienen Distributeurs (voor de doeleinden van de VK-productbestuursvereisten) op te merken dat: (i) de prijs van de Gewone aandelen kan dalen en beleggers het geheel of een deel van hun investering kunnen verliezen; (ii) de Gewone aandelen geen gegarandeerd inkomen en geen kapitaalbescherming bieden; en (iii) een belegging in de Gewone aandelen alleen compatibel is met beleggers die geen gegarandeerd inkomen of kapitaalbescherming nodig hebben, die (alleen of in samenwerking met een geschikte financieel of andere adviseur) in staat zijn de verdiensten en risico’s van een dergelijke investering te evalueren en die over voldoende middelen beschikken om eventuele daaruit voortvloeiende verliezen te kunnen dragen.

De VK-doelmarktbeoordelingen laten de vereisten van contractuele, wettelijke of reglementaire verkoopbeperkingen met betrekking tot de Participaties, de Gewone aandelen en de Warrants onverlet. Bovendien moet worden opgemerkt dat de Joint Global Coordinators, niettegenstaande de VK-doelmarktbeoordelingen, alleen beleggers zullen zoeken die voldoen aan de criteria van professionele klanten en in aanmerking komende tegenpartijen.

Voor alle duidelijkheid: de VK-doelmarktbeoordelingen vormen: (i) geen beoordeling van geschiktheid of adequaatheid voor de doeleinden van Hoofdstukken 9A of 10A van COBS; en (ii) geen aanbeveling aan een belegger of groep beleggers om de Participaties, Gewone aandelen en Warrants te kopen of daarin te investeren of enige andere hiermee in betrekking staande actie te ondernemen.

Verbod op verkopen aan particuliere beleggers in de EER

De Participaties en de Warrants zijn niet bedoeld om te worden aangeboden, verkocht of anderszins beschikbaar gesteld aan en mogen niet worden aangeboden, verkocht of anderszins beschikbaar gesteld aan particuliere beleggers in de Europese Economische Ruimte (“EER”). Voor deze doeleinden wordt onder een particuliere belegger verstaan een persoon die een (of meer) is van: (i) een niet-professionele belegger zoals gedefinieerd in punt 11 van artikel 4, lid 1, van MiFID II; (ii) een klant in de zin van Richtlijn (EU) 2016/97 (zoals gewijzigd, de “Richtlijn verzekeringsdistributie”), wanneer die klant niet als professionele klant zou kwalificeren zoals gedefinieerd in punt 10 van artikel 4, lid 1, van MiFID II; of (iii) geen gekwalificeerde belegger zoals gedefinieerd in de Prospectusverordening. Bijgevolg is er geen document met essentiële informatie opgesteld zoals dat vereist wordt door Verordening (EU) nr. 1286/2014 (zoals gewijzigd de “PRIIPs-verordening”) voor het aanbieden of verkopen van de Participaties en de Warrants of het anderszins beschikbaar stellen hiervan aan particuliere beleggers in de EER, en daarom kan het aanbieden of het verkopen van de Participaties en de Warrants of het anderszins beschikbaar stellen hiervan aan een particuliere belegger in de EER onwettig zijn uit hoofde van de PRIIPs-verordening.

Verbod op verkopen aan particuliere beleggers uit het VK

De Participaties en de Warrants zijn niet bedoeld om te worden aangeboden, verkocht of anderszins beschikbaar gesteld aan en mogen niet worden aangeboden, verkocht of anderszins beschikbaar gesteld aan particuliere beleggers uit het Verenigd Koninkrijk. Voor deze doeleinden wordt onder een particuliere belegger verstaan een persoon die een (of meer) is van: (i) een niet-professionele belegger zoals gedefinieerd in punt 8 van artikel 2 van Verordening (EU) 2017/565 zoals deze deel uitmaakt van het nationale recht krachtens de European Union (Withdrawal) Act 2018 (de “EUWA”); (ii) een klant in de zin van de bepalingen van de Financial Services and Markets Act 2000 (de “FSMA”) en alle regels of voorschriften die zijn opgesteld krachtens de FSMA om de Richtlijn verzekeringsdistributie te implementeren, wanneer die klant niet als professional zou kwalificeren, zoals gedefinieerd in punt 8 van artikel 2, lid 1, van Verordening (EU) nr. 600/2014, zoals deze deel uitmaakt van het nationale recht krachtens de EUWA; of (iii) geen gekwalificeerde belegger zoals gedefinieerd in artikel 2 van de Prospectusverordening van het VK. Bijgevolg is er geen document met essentiële informatie opgesteld zoals dat vereist wordt door Verordening (EU) nr. 1286/2014 zoals deze deel uitmaakt van het nationale recht van het Verenigd Koninkrijk krachtens de EUWA (de “VK PRIIPs-verordening”) voor het aanbieden of verkopen van de Participaties en de Warrants of het anderszins beschikbaar stellen hiervan aan particuliere beleggers in het Verenigd Koninkrijk, en daarom kan het aanbieden of het verkopen van de Participaties en de Warrants of het anderszins beschikbaar stellen hiervan aan een particuliere belegger in het VK onwettig zijn uit hoofde van de VK PRIIPs-verordening.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Contacts

VRAGEN
Brigade-M3 European Acquisition Corp.

c/o Brigade Capital Management, LP

BrigadeM3EAC@brigadecapital.com

Check out our twitter: @NewsNovumpr