20:16 uur 26-04-2021

REPLY: vergadering van aandeelhouders keurt jaarrekening 2020 goed

  • Geconsolideerde omzet van € 1.250,2 miljoen (€ 1.182,5 miljoen in 2019);
  • nettowinst van de groep € 123,6 miljoen (€ 113,9 miljoen in 2019).

Het voorstel om een dividend uit te keren van € 0,56 per aandeel is goedgekeurd.

Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen benoemd voor een periode van drie jaar (2021-2023).

Besluiten met betrekking tot de aankoop en/of verkoop van eigen aandelen.

De bevoegdheid van de Raad van Bestuur om het aandelenkapitaal met een aandelenpremie te verhogen werd goedgekeurd.

TURIJN, Italië–(BUSINESS WIRE)– De algemene vergadering van aandeelhouders van Reply S.p.A. [MTA, STAR: REY] heeft vandaag de jaarrekening over het boekjaar 2020 goedgekeurd, waarin de uitkering van een brutodividend van € 0,56 per aandeel wordt bevestigd.

Het dividend zal worden uitgekeerd op 5 mei 2021, met vaststelling van de dividenddatum op 3 mei 2021 (registratiedatum op 4 mei 2021).

Financieel verslag 2020

De Reply Group sloot het boekjaar 2020 af met een geconsolideerde omzet van € 1.250,2 miljoen, een stijging van 5,7% ten opzichte van € 1.182,5 miljoen voor het boekjaar 2019.

De geconsolideerde EBITDA bedroeg € 207,9 miljoen, een stijging van 8,7% ten opzichte van € 191,3 miljoen in 2019.

De geconsolideerde EBIT, van januari tot december, bedroeg € 169,5 miljoen, een stijging van 9,1% ten opzichte van € 155,3 miljoen in december 2019.

De nettowinst van de Groep bedroeg € 123,6 miljoen, een stijging van 8,6% ten opzichte van € 113,9 miljoen in 2019.

De vergadering van aandeelhouders heeft eveneens de volgende besluiten goedgekeurd, overeenkomstig het voorstel van de Raad van Bestuur:

Benoeming van de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen voor een periode van drie jaar (2021-2023)

De vergadering van aandeelhouders heeft op basis van de voorgelegde kandidatenlijst de nieuwe leden van de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen benoemd voor een periode van drie jaar van 2021 tot en met 2023.

De volgende personen zijn benoemd tot bestuurder:

– Mario Rizzante (voorzitter), Tatiana Rizzante, Filippo Rizzante, Daniele Angelucci, Marco Cusinato, Elena Previtera en Patrizia Polliotto (die verklaarden te voldoen aan de onafhankelijkheidsvereisten zoals uiteengezet in artikel 148 van de TUF [Testo unico sulla finanza – Financial Act] en de Corporate Governance Code), die gekozen werden uit de meerderheidslijst ingediend door aandeelhouder Alika S.r.l. (houder van een belang van 39,754% in het aandelenkapitaal van Reply S.p.A.) en het hoogste aantal stemmen behaalden (76,709% van de verkregen stemmen);

– Seconina Giulia Ravera en Francesco Umile Chiappetta, die verklaarden te voldoen aan de onafhankelijkheidsvereisten zoals uiteengezet in artikel 148 van de TUF en de Corporate Governance Code en gekozen werden uit de minderheidslijst ingediend door een groep beleggers (met een totaal belang van 3,503% van het aandelenkapitaal van Reply S.p.A.).

De Raad van Commissarissen die werd aangesteld bestaat uit drie permanente leden en twee plaatsvervangers:

– Ciro Di Carluccio (voorzitter) en Giancarla Branda (plaatsvervangend commissaris), die verklaarden te voldoen aan de onafhankelijkheidsvereisten zoals uiteengezet in artikel 148 van de TUF en de Corporate Governance Code en gekozen werden uit de minderheidslijst ingediend door een groep beleggers (met een totaal belang van 3,503% van het aandelenkapitaal van Reply S.p.A.);

– Piergiorgio Re (commissaris), Ada Garzino Demo (commissaris), Stefano Barletta (plaatsvervangend commissaris), die verklaarden te voldoen aan de onafhankelijkheidsvereisten zoals uiteengezet in artikel 148 van de TUF en de Corporate Governance Code, gekozen werden uit de meerderheidslijst ingediend door aandeelhouder Alika S.r.l. (houder van een belang van 39,754% in het aandelenkapitaal van Reply S.p.A.) en het hoogste aantal stemmen behaalden (75,741% van de verkregen stemmen).

– De curricula vitae van de bestuurders en commissarissen, evenals de aanvullende documentatie vereist onder de huidige wetgeving, zijn beschikbaar in de rubriek ‘Beleggers’ op de website van de vennootschap www.reply.com

Goedkeuring van het programma voor verwerven en/of afstoten van eigen aandelen

De vergadering van aandeelhouders heeft een nieuw programma voor het terugkopen van aandelen goedgekeurd, waarmee het huidige programma, dat op de algemene vergadering van aandeelhouders van 21 april 2020 werd goedgekeurd, komt te vervallen: het belangrijkste doel van dit programma is de aankoop van aandelen voor de uitvoering van incentiveregelingen voor aandelen, transacties gericht op de verwerving van deelnemingen, buitengewone financiële transacties en/of het sluiten van overeenkomsten met strategische partners.

De machtiging heeft een looptijd van 18 maanden vanaf de datum van het besluit, voor maximaal 7.411.457 gewone aandelen (gelijk aan 19,8107% van het huidige aandelenkapitaal) met een nominale waarde van elk € 0,13 voor een maximale nominale waarde van € 963.489,41, binnen de grenzen van een maximale financiële verplichting van € 300.000.000. De aankoopprijs mag niet lager zijn dan de nominale waarde (momenteel € 0,13) en niet hoger dan de officiële handelsprijs die op de MTA-markt wordt genoteerd op de dag vóór de aankoop, verhoogd met 20%.

Goedkeuring van het remuneratieverslag

De vergadering van aandeelhouders heeft ook deel II van het remuneratieverslag goedgekeurd, dat is opgesteld overeenkomstig artikel 123 ter van wetsbesluit 58/1998.

Goedkeuring van de delegatie van bevoegdheden aan de Raad van Bestuur om het aandelenkapitaal te verhogen met een aandelenpremie, onder voorbehoud van intrekking van de vorige delegatie van bevoegdheden verleend op 21 april 2016

De vergadering van aandeelhouders heeft het aan de Raad van Bestuur verleende mandaat om het aandelenkapitaal te verhogen, dat op 21 april 2021 afliep, ingetrokken en de Raad van Bestuur opnieuw gemachtigd om, overeenkomstig artikel 2443 van het Italiaanse Burgerlijk Wetboek, het aandelenkapitaal te verhogen met een aandelenpremie en de uitsluiting van de optierechten van aandeelhouders overeenkomstig artikel 2441, lid 4, tot een maximum nominaal bedrag van 390.000,00 euro door de uitgifte van maximaal 3.000.000 nieuwe gewone aandelen Reply S.p.A. met een nominale waarde van 0,13 euro elk, uit te voeren in één of meer tranches, derhalve op deelbare wijze, voor een maximale periode van vijf jaar, te voldoen door middel van inbreng in natura van aandelen in andere vennootschappen, die een soortgelijk of vergelijkbaar doel hebben als de vennootschap of in ieder geval functioneel zijn voor de ontwikkeling van de onderneming. De vergadering van aandeelhouders heeft bijgevolg besloten om artikel 5 (‘Aandelenkapitaal’) van de statuten te wijzigen.

Dr. Giuseppe Veneziano, verantwoordelijk voor het opstellen van de financiële verslagen van de vennootschap, verklaart overeenkomstig artikel 154 bis, lid 2, van de Consolidated Finance Act dat de boekhoudkundige informatie in dit persbericht overeenkomt met de administratie, grootboeken en boekhoudkundige bescheiden van de vennootschap.

Reply

Reply [MTA, STAR: REY, ISIN: IT0005282865] is gespecialiseerd in het ontwerp en de implementatie van oplossingen op basis van nieuwe communicatiekanalen en digitale media. Reply bestaat uit een netwerk van zeer gespecialiseerde bedrijven die belangrijke Europese industriële groepen in de sectoren telecom en media, industrie en diensten, banken, verzekeraars en overheid ondersteunen bij het definiëren en ontwikkelen van bedrijfsmodellen die geschikt zijn voor de nieuwe paradigma’s AI, cloud computing, digitale media en het Internet of Things. De diensten van Reply omvatten: advies, systeemintegratie en digitale diensten www.reply.com

26 april 2021

Dit persbericht is een vertaling, de Italiaanse versie is doorslaggevend.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Contacts

Media Contacts

Reply
Fabio Zappelli

f.zappelli@reply.com
Tel. +390117711594

Investor Relation Contacts

Reply
Riccardo Lodigiani

r.lodigiani@reply.com
Tel. +390117711594

Michael Lueckenkoetter

m.lueckenkoetter@reply.com
Tel. +49524150091017

Check out our twitter: @NewsNovumpr