01:13 uur 26-09-2020

Verklaring over het eenjarig jubileum van Women’s Entrepreneurship Accelerator

NEW YORK (VS)–(BUSINESS WIRE)– Hieronder vindt u de verklaring van het leiderschap van Women’s Entrepreneurship Accelerator over het eenjarig jubileum van het baanbrekende initiatief.

Dit persbericht bevat multimedia. Bekijk hier het volledige persbericht: https://www.businesswire.com/news/home/20200925005539/nl/

Anita Bhatia, Deputy Executive Director, UN Women

Anita Bhatia, Deputy Executive Director, UN Women

Een jaar geleden hebben we ons gecommitteerd om de komende tien jaar tien miljoen vrouwelijke ondernemers op te leiden en krachtiger te maken via de Women’s Entrepreneurship Accelerator (WEA). We begonnen de basis te leggen voor een systemische transformatie om de barrières te doorbreken die vrouwen ervan weerhouden financiële onafhankelijkheid te bereiken en bij te dragen aan een betere toekomst voor zichzelf en hun gemeenschappen.

Tegenwoordig, in onze ongekende realiteit, bevinden vrouwen zich op het kruispunt in de geschiedenis. Ze worden onevenredig zwaar getroffen door de economische verwoesting die COVID-19 heeft aangericht, terwijl ze tegelijkertijd de sleutels tot herstel in handen hebben. Vrouwen vormen 39% van de wereldwijde arbeidsparticipatie, maar waren verantwoordelijk voor 54% van het totale banenverlies tijdens de pandemie, en ze lopen veel meer kans dat ze werken in kwetsbare sectoren zoals productie, onderwijs, toerisme, horeca en voedseldiensten, groot- en detailhandel. Vooral de bedrijven van vrouwen zijn onderhevig aan economische schokken. Maar in een scenario waarin we nu actie ondernemen om deze trends te bestrijden, kan de economische participatie van vrouwen tegen 2030 13 biljoen dollar aan het mondiale bbp toevoegen.1 Het is in het belang van elk land om vrouwen centraal te stellen in de economische ontwikkeling en wederopbouw na een pandemie.

Daarom moeten vrouwelijke ondernemers de architecten worden van een nieuwe wereldeconomie. Een economie die duurzaam, veerkrachtig en rechtvaardig is voor iedereen. Het is onze collectieve verantwoordelijkheid om een gunstige omgeving te creëren waarin door vrouwen geleide bedrijven fungeren als aanjagers van transformatie:

  • Beleidskaders: We roepen de VN-lidstaten op om nationale beleidskaders te ontwikkelen met concrete doelen en datagestuurde nationale doelen om het aantal te vergroten en de capaciteiten van bedrijven die eigendom zijn van vrouwen te versterken. We juichen de landen toe die al COVID-19-reacties hebben geïntroduceerd om aan vrouwelijke ondernemers financieringen en diensten aan te bieden,2 maar bedrijven van vrouwen ontbreken in de meeste nationale plannen en maatregelen ter ondersteuning van het MKB.
  • Toegang tot financiering: De private en publieke sector moeten samenwerken om de investeringen in bedrijven van vrouwen tijdens de pandemie en daarna te verhogen. Dat omvat het ontwikkelen van innovatieve financiële oplossingen via eigen vermogen en schuldfinanciering en het introduceren van fiscale prikkels om de sectoren die het hardst door COVID-19 worden getroffen te ondersteunen.
  • Inkoop: Overheden en bedrijven van elke omvang kunnen ongelooflijke economische veranderingen teweegbrengen door te kopen bij bedrijven die eigendom zijn van vrouwen. Zorg voor een vliegende start met de grotere vertegenwoordiging van door vrouwen geleide bedrijven in toeleveringsketens door proactief op zoek te gaan naar bedrijven die eigendom zijn van vrouwen, doelen vast te stellen en te monitoren en door vrouwelijke ondernemers te ondersteunen bij het verkrijgen van toegang tot nieuwe inkoopmogelijkheden.
  • Digitaal onderwijs: Vrouwelijke ondernemers hebben toegang nodig tot informatie, digitale vaardigheden en training, zodat ze leiders en ontwikkelaars kunnen zijn in de online wereld. Het is tijd om de digitale genderkloof te dichten en vrouwen verbonden te houden met toegankelijke en flexibele leermiddelen.
  • Sociale bescherming: Vrouwen en meisjes verrichten wereldwijd 75% van de onbetaalde zorg en huishoudelijk werk. Dit is tijdens de pandemie alleen maar toegenomen. Sociale bescherming zoals ouderschapsverlof, door de staat gesteunde kinderopvang, ziektekostenverzekering en werkloosheidsuitkeringen moeten worden versterkt om vrouwen met formeel en informeel werk te dekken, inclusief zelfstandigen. Hierdoor stabiliseren hele gemeenschappen, waardoor meer vrouwen de mogelijkheid krijgen om het ondernemende pad te overwegen.
  • Sectoroverschrijdende belangenbehartiging: We spelen allemaal een belangrijke rol bij het ondersteunen van het ondernemerschap van vrouwen. De publieke sector, de particuliere sector, maatschappelijke organisaties, bedrijfsverenigingen, scholen en universiteiten kunnen samenwerken om een ecosysteem op te bouwen waarin vrouwelijke ondernemers kunnen floreren.3

We lopen het risico miljoenen vrouwen achter te laten en decennia aan vooruitgang op het gebied van gendergelijkheid te verliezen als we ons niet concentreren op de behoeften van vrouwen bij de pandemische reactie voor de lange termijn. Dit omvat het aanpakken van langdurige obstakels en het waarborgen van de veiligheid en beveiliging van elke vrouw.

De negatieve gevolgen van COVID-19 hebben de bestaande ongelijkheden verergerd, waardoor vrouwen met verschillende achtergronden niet in dezelfde mate kunnen deelnemen in het personeelsbestand. Het is belangrijk om een intersectionele lens toe te passen bij de ontwikkeling van strategieën om de economische behoeften van alle vrouwen bij de inspanningen voor herstel te ondersteunen.

Het creëren van een wereld die werkt voor bedrijven van vrouwen genereert een golfeffect van positieve verandering voor iedereen. Onze collectieve reactie moet ongelijkheden bestrijden en duurzame economieën waarin vrouwen centraal staan opbouwen.

Investeren in vrouwelijke ondernemers is de sleutel om met sterkere, meer inclusieve en veerkrachtige samenlevingen uit de pandemie te komen. Onze toekomst hangt ervan af.

Ondertekend,

Anita Bhatia

Plaatsvervangend algemeen directeur, UN Women

Pamela Coke-Hamilton

Algemeen directeur, The International Trade Center (ITC)

Annemarie Hou

Algemeen directeur a.i., UN Office for Partnerships

Deborah Gibbins

Chief Operating Officer, Mary Kay Inc.

Over de Women’s Entrepreneurship Accelerator

De Women’s Entrepreneurship Accelerator is een multi-partnerinitiatief dat is bedoeld om vrouwelijke ondernemers over de hele wereld te inspireren, op te leiden en krachtiger te maken. De missie van de Accelerator is om barrières te doorbreken voor vrouwelijke ondernemers over de hele wereld door middel van Four Pathways of Empowerment: Onderwijs, financiering, belangenbehartiging en participatie. Zonder kwalificatiegrenzen voor deelname is dit wereldwijde initiatief, opgericht door Mary Kay Inc., een strategische samenwerking, ontwikkeld in overleg met zes agentschappen van de Verenigde Naties: UN Women, United Nations Office for Partnerships (UNOP), de International Labour Organization, het International Trade Centre (ITC), UN Global Compact (UNGC) en het United Nations Development Programme (UNDP). De Accelerator streeft naar 10 miljoen vrouwen tegen het einde van 2030 economisch sterker te maken.

Meer informatie kunt u vinden op https://www.we-accelerate.com/. Volg ons: Twitter (We_Accelerator), Instagram (@we_accelerator), Facebook (@womensentrepreneurshipaccelerator).

Over UN Women

UN Women is de instantie van de Verenigde Naties die zich inzet voor gendergelijkheid en de empowerment van vrouwen. UN Women, een wereldwijd voorvechtster voor vrouwen en meisjes, werd opgezet voor het versnellen van de voortgang op het gebied van het wereldwijd voldoen aan hun behoeften.

UN Women ondersteunt lidstaten van de VN bij het bepalen van wereldwijde normen voor het bereiken van gendergelijkheid en werkt samen met overheden en maatschappelijke organisaties aan het ontwikkelen van wetten, beleid, programma’s en diensten die nodig zijn om te verzekeren dat de normen effectief worden geïmplementeerd en waar vrouwen en meisjes wereldwijd echt profijt van hebben. Ze werkt wereldwijd om de visie van de Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (Sustainable Development Goals) een realiteit te maken voor vrouwen en meisjes en staat achter gelijke deelname van vrouwen in alle aspecten van het leven, waarbij gefocust wordt op vier strategische prioriteiten:

UN Women zorgt ook voor de coördinatie en promotie van het werk van het systeem van de VN als het gaat om het bevorderen van gendergelijkheid en bij alle beraadslagingen en afspraken gekoppeld aan de agenda van 2030. De instantie werkt aan het positioneren van gendergelijkheid als fundament voor de Duurzame ontwikkelingsdoelen en een inclusievere wereld.

Over het International Trade Centre

Het International Trade Center (ITC) is het gezamenlijke agentschap van de Wereldhandelsorganisatie en de Verenigde Naties. ITC helpt micro-, kleine en middelgrote ondernemingen in opkomende en transitie-economieën om concurrerender te worden op de wereldmarkten en zo bij te dragen aan een duurzame economische ontwikkeling binnen de kaders van de Aid-for-Trade-agenda en de Duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties.

Het SheTrades-initiatief van het ITC is erop gericht om per 2021 drie miljoen vrouwelijke ondernemers en bedrijven die eigendom zijn van een vrouw bijeen te brengen op internationale markten. SheTrades werkt samen met overheden, corporaties en bedrijfsondersteuningsorganisaties aan het uitvoeren van onderzoek, het vormgeven van mogelijkheden biedend handelsbeleid en regelgeving, het faciliteren van financiering en het uitbreiden van de toegang tot publieke inschrijvingen en toeleveringsketens van bedrijven. Het voorziet vrouwelijke ondernemers van een gevarieerde leeromgeving en een flexibel curriculum op hun platform www.shetrades.com Bezoek voor meer informatie www.intracen.org en volg ITC op Twitter | Facebook | LinkedIn | Instagram | Flickr.

Over de Internationale Arbeidsorganisatie (International Labour Organization)

De International Labour Organization (ILO) is een gespecialiseerd VN-agentschap dat in 1919 werd opgericht, in de nasleep van een verwoestende oorlog, om een visie na te streven die gebaseerd is op de veronderstelling dat universele, duurzame vrede alleen tot stand kan worden gebracht als die gebaseerd is op sociale rechtvaardigheid. De belangrijkste doelstellingen van de ILO zijn het bevorderen van rechten op werk, het aanmoedigen van fatsoenlijke werkgelegenheid, het verbeteren van de sociale bescherming en het versterken van de dialoog over werkgerelateerde kwesties. De unieke drievoudige structuur van de ILO geeft werknemers, werkgevers en overheden een gelijkwaardige stem om ervoor te zorgen dat de standpunten van de sociale partners nauw worden weerspiegeld in arbeidsnormen en bij het vormgeven van beleid en programma’s.

Het Women’s Entrepreneurship Development-programma van de ILO (ILO-WED) maakt deel uit van de afdeling Small and Medium Enterprises (midden- en kleinbedrijf, SME) en is al meer dan tien jaar actief. Het ILO-WED werkt aan de verbetering van economische mogelijkheden voor vrouwen door het uitvoeren van positieve maatregelen ter ondersteuning van vrouwen die een onderneming starten, vormgeven en laten groeien, en door het reguleren van gendergelijkheidskwesties in het werk van de ILO in ondernemingsontwikkeling. Website: www.ilo.org | Twitter – @ILOWED | Facebook – ILO WED (International Labour Organization)

Over de United Nations Global Compact

Als speciaal initiatief van de secretaris-generaal van de VN, is het United Nations Global Compact een oproep aan bedrijven overal om hun bedrijfsactiviteiten en strategieën op een lijn te brengen met tien universele principes op het gebied van mensenrechten, arbeid, milieu en anticorruptie. Het mandaat van de United Nations Global Compact, dat werd geïntroduceerd in 2000, is om de wereldwijde bedrijfsgemeenschap te begeleiden en te ondersteunen in het realiseren van de

doelstellingen en waarden van de VN door middel van maatschappelijk verantwoorde werkwijzen. Met meer dan 10.000 bedrijven en 3.000 ondertekenaars die geen bedrijven zijn, gevestigd in meer dan 160 landen, en meer dan 60 lokale netwerken, is dit het grootste collectieve duurzaamheidsinitiatief ter wereld.

Volg voor meer informatie @globalcompact op sociale media en ga naar onze website op unglobalcompact.org.

Over het United Nations Office for Partnerships

Het United Nations Office for Partnerships (UNOP) wil het vertrouwde platform zijn voor partners om verbinding te maken en kansen en oplossingen te creëren om de Duurzame ontwikkelingsdoelen te bereiken. Het Office for Partnerships van de VN werkt wereldwijd, regionaal en in landen, om de wereld te transformeren door middel van SDG-partnerschappen, voor mens en planeet.

Het kantoor houdt toezicht op het United Nations Fund for International Partnerships, het United Nations Democracy Fund, de SDG Action Hub, de SDG-belangenbehartigers van de Secretaris-Generaal. Bezoek voor meer informatie: https://www.un.org/partnerships/.

Over Mary Kay

Als een van de eersten die door het ‘glazen plafond’ braken, heeft Mary Kay Ash haar schoonheidsbedrijf meer dan 57 jaar geleden met drie doelen opgericht: goede kansen bieden aan vrouwen, onweerstaanbare producten aanbieden en de wereld verbeteren. Die droom is uitgegroeid tot een miljardenbedrijf met miljoenen onafhankelijke verkoopmedewerkers in bijna 40 landen. Mary Kay is toegewijd aan het investeren in de wetenschap achter schoonheid en het produceren van hoogwaardige huidverzorging, kleurcosmetica, voedingssupplementen en parfums. Mary Kay zet zich ervoor in om door samenwerking met organisaties vrouwen en hun naasten wereldwijd meer mogelijkheden te bieden en richt zich daarbij op ondersteunen van kankeronderzoek, beschermen van overlevenden van huiselijk geweld, verfraaien van onze gemeenschappen en stimuleren van kinderen om hun dromen waar te maken. De oorspronkelijke visie van Mary Kay Ash straalt nog steeds – met iedere lipstick weer. Meer informatie op www.marykay.com.

1McKinsey Global Institute, COVID-19 en gendergelijkheid: De regressieve effecten tegengaan, door Anu Madgavkar, Olivia White, Mekala Krishnan, Deepa Mahajan en Xavier Azcue (juli 2020)

2Inclusief Canada, Colombia, Egypte, Guatemala, Georgië, Honduras, Ierland, Mexico, Marokko, Paraguay en het VK. Gendergevoelige beleidsreacties op COVID-19 uit verschillende landen zijn te vinden op UN Women en UNDP’s COVID-19 Global Gender Response Tracker, https://www.undp.org/content/undp/en/home/covid-19-gender-dashboard.html

3Versterking van de steun voor vrouwelijke ondernemers in de tool COVID-19 Reactie en herstel p.2 is beschikbaar op: https://www.empowerwomen.org/en/resources/documents/2020/09/strengthening-support-for-women-entrepreneurs-in-covid-19-response-and-recovery?lang=nl

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Contacts

Mary Kay Inc.

Michael Wassmer

media@mkcorp.com
+1-972-687-5332

UN Women

Oisika Chakrabarti

oisika.chakrabarti@unwomen.org
+1-646-781-4522

International Trade Centre

Vittorio Cammarota

vcammarota@intracen.org
+41 (0)22 730-0322

Check out our twitter: @NewsNovumpr