13:26 uur 16-01-2020

AMR science sector 2020 rapport: Successen en tegenslagen in de bestrijding van superbugs

De AMR Industry Alliance doet verslag van doorbraken in de verantwoorde productie van antibiotica en positieve maatregelen ter verbetering van de manier waarop patiënten toegang krijgen tot, en gebruiken maken van antibiotica. Maar het rapport benadrukt ook een verontrustende hoeveelheid investeringen in onderzoek en ontwikkeling (O&O).

  • De Alliance noteert jaarlijkse investeringen (in 2018) van US$1.6 miljard in antimicrobiële resistentie (AMR)-relevante O&O. Verontrustende tekorten komen voor bij investeringen in de laatste fases van O&O, waarbij het bedrag waarschijnlijk onvoldoende is om te kunnen voorzien in mondiale gezondheidsbehoeften en het risico bestaat dat investeringen in een vroeg stadium van O&O en nieuwe diagnostica worden ondermijnd. Een toename van investeringen in AMR-gerelateerde producten is mogelijk indien overheden actie ondernemen om antibioticavergoedingen te verbeteren en nieuwe stimulansen te implementeren.
  • De Alliance neemt het voortouw in de verantwoorde productie van antibiotica en stelt daarmee twee jaar eerder dan gepland een industriestandaard vast voor de vermindering van potentiële milieurisico‘s veroorzaakt door antibioticaproductie.
  • Volgende stappen omvatten uitwisseling van O&O informatie ter ondersteuning van innovatie en monitoring gegevens om resistentie te volgen, inzet van diagnostiek en vaccins ter ondersteuning van verbeterd adequaat gebruik en samenwerking met gezondheidsautoriteiten om antibioticatekorten aan te pakken.

GENÈVE–(BUSINESS WIRE)– Het AMR Industry Alliance rapport dat vandaag werd vrijgegeven biedt een unieke momentopname van de collectieve inspanningen van de life science sector bij het nakomen van hun toezeggingen de toename van antimicrobiële resistentie (AMR) aan te pakken. Resultaten van het onderzoek van de Alliance onder biotechnologische, diagnostische, generieke en grote op onderzoek gerichte biofarmaceutische bedrijven zijn gemengd. Positieve resultaten omvatten blijvende investeringen in vroege O&O en diagnostica voor AMR-gerelateerde producten (waaronder antibiotica, schimmelwerende middelen, vaccins) en belangrijke stappen in de verantwoorde productie van antibiotica. Helaas kunnen de geringe investeringen in latere en duurdere fases van O&O voor AMR-gerelateerde producten betekenen dat een groot aantal veelbelovende verbindingen in de vroege stadia patiënten nooit zal bereiken tenzij overheden nieuwe mechanismen en stimulansen invoeren voor de ontwikkeling van antibiotica.

Samen vertegenwoordigen Alliance biotechnologie, generieke en grote op onderzoek gerichte biofarmaceutische bedrijven ongeveer een derde van de mondiale antibioticavoorraad, een aanzienlijk deel van de antimicrobiële geneesmiddelen in klinische ontwikkeling alsook een groot deel van de diagnostische sector die werkt aan de ontwikkeling en productie van AMR-gerelateerde producten.

Bevindingen in het hoofdstuk Onderzoek en Wetenschap bevestigen dat de life science sector de dominante financier blijft van AMR-relevante O&O met investeringen van US$1.6 miljard in 2018. Ter vergelijking, de publieke sector investeert jaarlijks ongeveer US$500 miljoen in AMR-relevante O&O. De Alliance waarschuwt dat O&O investeringen zorgelijk laag zijn in de meest kostbare latere fases van klinisch onderzoek. Dit staat in contrast met een veelbelovende biotechnologische preklinische pijplijn en nieuwe snelle testen voor het opsporen van infecties die door diagnostische bedrijven ontwikkeld worden. Beleidsactie is nodig om ervoor te zorgen dat deze verbindingen patiënten bereiken: 74% van de bedrijven die voor het Alliance rapport werden ondervraagd zal waarschijnlijk meer gaan investeren in AMR als de commerciële modellen verbeterd worden. Leden van de Alliance willen graag partners vinden met wie zij nieuwe terugverdienmechanismen en stimulansen kunnen beproeven die de toegang voor patiënten verbeteren en duurzame particuliere investeringen in de ontwikkeling van nieuwe hulpmiddelen tegen AMR mogelijk maken.

Thomas Cueni, Voorzitter van de Alliance, bevestigt: “Ons rapport toont de verschillende activiteiten die biotechnologie, diagnostische, generieke, en grote op onderzoek gerichte farmaceutische bedrijven uitvoeren om de verspreiding van AMR te bestrijden”. Hij waarschuwt echter dat de bevindingen “een wake-up call zijn gezien de vermelde investering van US$1.6 miljard in 2018 in AMR-relevante O&O waarschijnlijk niet genoeg is om een levensvatbare pijplijn in stand te houden. De ontdekking van nieuwe en effectieve manieren om positieve preklinische pijplijn resultaten goed te benutten en samenwerking om de ontdekking en ontwikkeling van late-fase antimicrobiële geneesmiddelen beter te ondersteunen zijn van cruciaal belang”.

Cueni constateert dat de Alliance vooruitgang boekt in haar productietoezeggingen alsook in de verzorging van betere toegang tot levensreddende antibiotica voor patiënten over de hele wereld, en zegt: “Dit toont aan dat collectieve samenwerking een stevig platform voor verandering kan zijn”. Hij voegt eraan toe: “Er zijn gegronde redenen om optimistisch te zijn over de actieve en groeiende inzet van de Alliance ten aanzien van AMR”.

Met bijna zes miljoen mensen die ieder jaar aan behandelbare bacteriële infecties overlijden, is het gebrek aan toegang tot antimicrobiële geneesmiddelen bijna tien keer dodelijker dan AMR zelf. Bevindingen in het hoofdstuk Toegang benadrukken hoe Alliance bedrijven zich inspannen om de toegang van patiënten tot adequate, hoogwaardige antibiotica en vaccins te verbeteren, met ook diagnostica die kunnen helpen geneesmiddelresistente infecties te vermijden of op te sporen en ze beter te behandelen.

Evenzo onderstrepen de resultaten in het hoofdstuk Adequaat Gebruik dat leden innovatieve manieren blijven ontwikkelen om antimicrobieel beheer te ondersteunen. Alle bedrijven meldden dat zij een breed scala aan maatregelen namen ter bevordering van het adequate gebruik van antibiotica om de opkomst van resistentie te vertragen, de werkzaamheid van antimicrobiële geneesmiddelen te verlengen en de resultaten bij patiënten te verbeteren.

Productie vertegenwoordigt een klein deel van alle antibiotica emissies in het milieu maar slecht gecontroleerde emissies kunnen leiden tot werkzame residuen in de directe omgeving van productielocaties die het risico op ontwikkeling van AMR kunnen verhogen. In het hoofdstuk Productie meldt de Alliance dat leden twee jaar eerder dan gepland een industriestandaard (kader) en voorspelde geen-effect concentraties ter vermindering van mogelijke milieurisico‘s als gevolg van antibioticaproductie. De Alliance heeft een gemeenschappelijk kader opgesteld voor de verantwoorde productie van antibiotica. Tot op heden tonen de bevindingen aan dat ruim 80% van de antibioticaproductiefaciliteiten van deelnemende bedrijven (deels) voldoen aan de eisen van het kader en deze met ruim 400 leveranciers hebben gedeeld. De Alliance zal andere fabrikanten blijven vragen toe te treden tot de organisatie of toe te zeggen dat zij deze nieuwe industriestandaard zullen implementeren om de voortgezette levering en verantwoorde productie van antibiotica te waarborgen.

De Alliance geeft aan hoe leden en de life science sector in het algemeen in de toekomst verder kunnen bijdragen. Dit omvat de versnelde uitwisseling van O&O informatie en surveillancegegevens. De Alliance stelt gebieden voor waar nieuwe of nauwere samenwerkingen met overheden, patiënten en leveranciers noodzakelijk zijn (zoals voor O&O), alsook plannen om lokale gezondheidszorg en laboratoriumcapaciteiten te versterken voor de effectieve diagnose en behandeling van geneesmiddelresistente infecties.

Leden van de Alliance hopen dat dit rapport anderen in de life science sector ertoe zal aansporen zich bij hen te voegen en dat hun voorstellen voor volgende stappen een betere samenwerking in de bestrijding van de verspreiding van AMR zal bevorderen. De Alliance organiseert in maart 2020 een vergadering op hoog niveau om deze bevindingen binnen de AMR wereldwijde gezondheidszorg te bespreken.

Vind hier het 2020 rapport vanaf 0H00, 16 januari 2020

Over de AMR Industry Alliance

De AMR Industry Alliance is opgericht in 2017. Met ruim 100 life science bedrijven en brancheorganisaties vertegenwoordigt het 30% van het omzetvolume en bijna alle nieuwe producten. Leden hebben beloofd verslag te doen van de activiteiten die zij ondernemen op het gebied van onderzoek & wetenschap, toegang tot antibiotica en adequaat gebruik ervan, alsook verantwoorde productie om de snelle verspreiding van antimicrobiële resistentie aan te pakken. Als AMR niet beteugeld wordt, kan het jaarlijkse dodental ieder jaar oplopen van 700.000 tot 10 miljoen in 2050 en de economische effecten zouden vergelijkbaar zijn met de financiële crisis van 2008. De AMR Industry Alliance zorgt ervoor dat ondertekenaars samen de specifieke toezeggingen waarmaken die in de Industry Declaration over AMR en de Roadmap gemaakt zijn en meet de vooruitgang die geboekt wordt in de strijd tegen antimicrobiële resistentie.

www.amrindustryalliance.org

Over SustainAbility

Dit rapport werd samengesteld door adviesbureau SustainAbility. SustainAbility is een adviesbureau en denktank die bedrijven in staat stelt het voortouw te nemen op het gebied van duurzaamheid.

www.sustainability.com

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Contacts

Magdalena Babinska
M.babinska@AMRIndustryAlliance.org
+41 79 309 4998

Acumen public affairs
abigail@acumen-publicaffairs.com
+32 475 41 09 76

Kate O’Regan
Medicines for Europe
koregan@medicinesforeurope.com
+32 2 239 2019

Unjela Kaleem
IFPMA
u.kaleem@ifpma.org
+41 22 338 32 00

Andrew Segerman
Biotechnology Innovation Organization (BIO)
asegerman@bio.org
+1 202 747 1281

Jon Dobson
AdvaMed
jdobson@advamed.org
+1 202 434 7272

Source: AMR Industry Alliance

Powered by Business Wire

AMR Life Science Industry 2020 Report: Successes and Setbacks in Fighting Superbugs

AMR Industry Alliance reports breakthroughs in the responsible manufacturing of antibiotics and positive steps to improve how patients access and use antibiotics. But its report also highlights concerning levels of research and development (R&D) investment.

  • Alliance records US$1.6bn annual investment (in 2018) in antimicrobial resistance (AMR)-relevant R&D. Concerning shortfall is in late stage R&D investment where the amount is likely insufficient to meet global health needs and risks undermining early pipeline investments in R&D and new diagnostics. Investments in AMR related products could increase if governments take action to improve antibiotic reimbursement and implement new incentives.
  • Alliance takes leadership role in responsible manufacturing of antibiotics, establishing an industry standard for reducing potential environmental risks from antibiotics production two years ahead of schedule.
  • Next steps include sharing R&D information to support innovation and surveillance data to track resistance, deploying diagnostics and vaccines in support of improved appropriate use and working with health authorities to tackle antibiotic shortages.

GENEVA–(BUSINESS WIRE)– AMR Industry Alliance report released today provides a unique snapshot of the life science industry’s collective efforts in delivering on their commitments to tackle the rise of antimicrobial resistance (AMR). Results from the Alliance’s survey of biotech, diagnostics, generic and large research-based biopharmaceutical companies are mixed. Positive results include sustained investment in early R&D and diagnostics for AMR-related products (including antibiotics, antifungals, vaccines) and major strides in responsible manufacturing of antibiotics. Worryingly, low levels of investment for later and more costly stages of R&D for AMR-related products may mean that many promising early-stage compunds will never reach patients unless governments put in place new mechanisms and incentives for antibiotic development.

Taken together, Alliance biotech, generic and large research-based biopharmaceutical companies represent approximately one third of the global antibiotic supply, a significant proportion of antimicrobials in clinical development as well as a major segment of the diagnostic sector working on developing and producing AMR-related products.

Top-line findings for the Research and Science section record confirm that the life sciences industry remains the dominant funder of AMR-relevant R&D with US$1.6bn invested in 2018. By comparison, the public sector invests ca. US$500m annually in AMR-relevant R&D. The Alliance warns that R&D investments are at concerning levels in the most costly later stages of clinical research. This contrasts with a promising biotech pre-clinical pipeline and new rapid infection detection tests being developed by diagnostics companies. Policy action is needed to ensure these compounds reach patients: 74% of companies surveyed for the Alliance report are likely to increase investments in AMR if commercial models improve. Alliance members are eager to find partners in piloting new reimbursement mechanisms and incentives that improve patient access and enable sustainable private investment in the development of new tools to tackle AMR.

Thomas Cueni, Chair of the Alliance, declares: “Our report showcases the diverse range of activities that biotechnology, diagnostics, generics, and large research-based biopharmaceutical companies are undertaking to combat the spread of AMR”. He warns, however, that the findings are “a wake-up call as the reported investment of US$1.6bn in 2018 in AMR-relevant R&D is likely insufficient to sustain a viable pipeline. Discovering new and effective ways to leverage positive preclinical pipeline results and working together to ensure that late-stage antimicrobial drug discovery and development is better supported are vital”.

Noting the strides the Alliance is making on its manufacturing commitments as well as in securing better access to life-saving antibiotics for patients all over the world, Cueni says: “This demonstrates that working collectively can be a powerful platform for change”. He adds: “There are good reasons to be optimistic about the Alliance’s active and growing engagement with AMR”.

5.7 million people die from treatable bacterial infectious diseases due to lack of access to antibiotics, which far exceeds the estimated annual 700,000 deaths from antibiotic resistant infections. Top-line findings for the Access section highlight how Alliance companies are committed to improving patient access to appropriate, high-quality antibiotics and vaccines along with diagnostics that can help avoid drug-resistant infection or detect and better treat them.

Similarly, results in the Appropriate Use section underline that members are continuing to advance innovative ways to support antimicrobial stewardship. All companies reported taking a wide range of measures to promote appropriate use of antibiotics in order to slow the emergence of resistance, prolong the effectiveness of antimicrobials and improve patient outcomes.

Manufacturing accounts for a small proportion of all antibiotic emissions to the environment but poorly controlled discharges can lead to active residues in the immediate surroundings of production sites that may increase the risk of AMR developing. In the Manufacturing section, the Alliance reports that members are two years ahead of schedule in establishing an industry standard (framework) and predicted no-effect concentrations for reducing the potential environmental risks from antibiotic production. The Alliance has set out a common framework for responsible antibiotic manufacturing. So far, the findings show that over 80% of participating companies’ antibiotics manufacturing facilities meet or partially meet the framework’s requirements and have shared these with more than 400 suppliers. The Alliance will continue to reach out to other manufacturers to join its ranks or commit to implementing this new industry standard so as to ensure the continued supply and responsible manufacturing of antibiotics.

The Alliance outlines how members and the broader life science industry can contribute further in future. This includes accelerating sharing R&D information and surveillance data. The Alliance proposes areas where new or deeper partnerships with governments, patients and providers are required (such as for R&D) as well as plans to strengthen local healthcare and laboratory capabilities for the effective diagnosis and treatment of drug-resistant infections.

Alliance members hope that this report will encourage others in the life science sector to join their ranks and that their proposals for next steps can encourage greater collaboration in combatting the spread of AMR. The Alliance will host a high-level meeting to discuss these findings with the AMR global health community in March 2020.

Find the 2020 Report here from 0H00 AM, 16 JANUARY 2020

About the AMR Industry Alliance

The AMR Industry Alliance was formed in 2017. With over 100 life companies and trade associations, it represents 30% of the volume of sales and close to nearly all novel products. Members have committed to report on activities they are undertaking in the areas of research & science, access to antibiotics and appropriate use of these, as well as responsible manufacturing to tackle the rapid spread of antimicrobial resistance. If AMR remains unchecked, the annual death toll could climb from 700,000 each year to 10 million by 2050 and the economic impacts could be on par with those of the 2008 financial crisis. The AMR Industry Alliance ensures that signatories collectively deliver on the specific commitments made in the Industry Declaration on AMR and the Roadmap and measures progress made in the fight against antimicrobial resistance.

www.amrindustryalliance.org

About SustainAbility

The report was compiled by the consultancy SustainAbility. SustainAbility is a consultancy and think tank enabling business to lead on the sustainability agenda.

www.sustainability.com

Contacts

Magdalena Babinska

M.babinska@AMRIndustryAlliance.org
+41 79 309 4998

Acumen public affairs

abigail@acumen-publicaffairs.com
+32 475 41 09 76

Kate O’Regan

Medicines for Europe

koregan@medicinesforeurope.com
+32 2 239 2019

Unjela Kaleem

IFPMA

u.kaleem@ifpma.org
+41 22 338 32 00

Andrew Segerman

Biotechnology Innovation Organization (BIO)

asegerman@bio.org
+1 202 747 1281

Jon Dobson

AdvaMed

jdobson@advamed.org
+1 202 434 7272

Check out our twitter: @NewsNovumpr