09:16 uur 11-10-2018

JPMorgan Chase Bank kondigt de plaatsing van in contanten afgewikkelde omwisselbare obligaties in Dufry aan met vervaldatum in 2021

LONDEN–(BUSINESS WIRE)–

NIET BESTEMD VOOR VERSPREIDING IN OF NAAR DE VERENIGDE STATEN OF AAN, OF VOOR REKENING OF TEN BEHOEVE VAN U.S. PERSONS (ZOALS GEDEFINIEERD IN VERORDENING S UIT HOOFDE VAN DE AMERIKAANSE SECURITIES ACT UIT 1933) OF IN OF NAAR AUSTRALIË, CANADA, JAPAN, ZUID-AFRIKA OF ENIG ANDER RECHTSGEBIED WAAR EEN DERGELIJKE VERSPREIDING VERBODEN IS OP GROND VAN HET TOEPASSELIJKE RECHT.

JPMorgan Chase Bank, N.A. (de ‘emittent‘) heeft vandaag de plaatsing van in contanten afgewikkelde omwisselbare obligaties bekendgemaakt met vervaldatum in 2021 (de ‘obligaties‘) voor een totale hoofdsom van 205.000.000 USD (de ‘aanbieding‘). De obligaties zijn gekoppeld aan gewone aandelen (de ‘aandelen‘) van Dufry AG (het ‘bedrijf‘). Inwisselrechten betreffende de obligaties worden uitsluitend in contanten afgewikkeld.

De emittent heeft een rating A+ (stabiele vooruitzichten) van Standard & Poor’s, Aa3 (stabiele vooruitzichten) van Moody’s en AA (stabiele vooruitzichten) van Fitch.

De obligaties worden uitgegeven in hoofdsommen van 200.000 USD en gehele veelvouden hiervan en zijn niet rentedragend. De obligaties worden uitgegeven met een uitgifteprijs van 97,625%, hetgeen overeenkomt met een jaarlijks brutorendement op de eindvervaldag van 1,08%, en worden naar verwachting op 11 januari 2021 a pari afgelost.

De initiële inwisselprijs (de ‘initiële inwisselprijs‘) wordt vastgesteld op een premie van 25% op de referentiekoers van het aandeel (de ‘referentiekoers van het aandeel‘) die wordt gebaseerd op het rekenkundig gemiddelde van de dagelijkse volumegewogen gemiddelde koersen van een aandeel op de Zwitserse aandelenbeurs over een periode van 5 opeenvolgende handelsdagen vanaf (en met inbegrip van) 11 oktober 2018, behoudens het bepaalde in de algemene voorwaarden van de obligaties (de ‘ referentieperiode van het aandeel‘). Verwacht wordt dat de referentiekoers van het aandeel en de initiële inwisselprijs op 17 oktober 2018 aan het einde van de referentieperiode van het aandeel bekend zullen worden gemaakt.

De emittent lost alle uitstaande obligaties op de vervroegde aflossingsdatum af tegen het vervroegde aflossingsbedrag indien (i) zich een gebeurtenis voordoet als gevolg waarvan optiecontracten met betrekking tot de aandelen worden afgewikkeld overeenkomstig de Eurex Corporate Actions Procedures of een beleid dat daarvoor later in de plaats komt, of (ii) een nationalisatie en/of schrapping van beursnotering plaatsvindt, elk daarvan zoals nader omschreven in de algemene voorwaarden van de obligaties. De emittent kan naar eigen keuze alle uitstaande obligaties op de vervroegde aflossingsdatum aflossen tegen het vervroegde aflossingsbedrag indien er een wetswijziging optreedt zoals nader omschreven in de algemene voorwaarden van de obligaties.

Afwikkeling en levering van de obligaties vindt naar verwachting plaats op 17 oktober 2018 (de ‘uitgiftedatum‘).

De netto-opbrengst van de uitgifte van obligaties wordt door de emittent gebruikt voor haar algemene bedrijfsdoeleinden (inclusief hedging- of derivatenverrichtingen).

De emittent zal een aanvraag indienen voor toelating van de obligaties tot het openmarktsegment (Freiverkehr) van de aandelenbeurs van Frankfurt; deze toelating wordt uiterlijk 30 dagen na de uitgiftedatum verwacht.

J.P. Morgan Securities plc treedt op als enige bookrunner en berekeningsagent.

De emittent is voornemens bepaalde derivatentransacties aan te gaan met de enige bookrunner ter afdekking van het risico van betaling van geldbedragen bij een potentiële uitoefening van de inwisselingsrechten die aan de obligaties zijn verbonden en/of bij aflossing. De enige bookrunner is partij bij bepaalde bestaande derivatenregelingen met betrekking tot de aandelen en kan verdere transacties aangaan om zijn positie af te dekken, of zijn hedgingpositie onder die regelingen aanpassen, ook door transacties tijdens de referentieperiode voor de bepaling van de referentiekoers van het aandeel en andere perioden waarover gemiddelden worden berekend of waarderingen worden vastgesteld met betrekking tot de obligaties. Dergelijke activiteiten kunnen van invloed zijn op de referentiekoers van het aandeel, en meer in het algemeen op de koers of de waarde van de aandelen en obligaties, waaronder, zonder daartoe te zijn beperkt, gedurende die perioden waarover gemiddelden worden berekend of waarderingen worden vastgesteld.

De emittent kondigde vandaag verder een aanbod aan tot aankoop van haar uitstaande, in contanten afgewikkelde omwisselbare obligaties in Dufry met vervaldatum in 2021 ter waarde van 350.000.000 USD (de ‘uitstaande obligaties‘) (ISIN: XS1748457352) (het ‘aanbod‘), dat van kracht is vanaf de datum van dit bericht tot 6 november 2018. Houders wiens uitstaande obligaties worden aangekocht in het kader van het aanbod zullen een aankoopprijs in contanten van 185.000 USD per 200.000 USD aan hoofdsombedrag van de uitstaande obligaties ontvangen.

De gelijktijdige terugkoop staat open voor alle personen die zich bevinden of woonachtig zijn in of buiten de Verenigde Staten of die anderszins U.S. Persons zijn (in de zin van Verordening S onder de Amerikaanse Securities Act van 1933, zoals gewijzigd) of personen die handelen voor rekening of ten behoeve van dergelijke personen.

Over JPMorgan Chase & Co.

JPMorgan Chase & Co. (NYSE: JPM) is een toonaangevende firma op het gebied van financiële dienstverlening met activa ter waarde van $ 2,6 biljoen en activiteiten wereldwijd. Het bedrijf loopt voorop op het gebied van investment banking, financiële diensten voor consumenten en kleine bedrijven, commerciële bankdiensten, verwerking van financiële transacties en vermogensbeheer. JPMorgan Chase & Co. is opgenomen in de Dow Jones Industrial Average-index en levert diensten aan miljoenen consumenten in de Verenigde Staten en aan een groot aantal wereldwijd vooraanstaande zakelijke en institutionele klanten en overheidsinstellingen onder de merknamen J.P. Morgan en Chase. Informatie over JPMorgan Chase & Co. is te vinden op www.jpmorganchase.com.

BELANGRIJKE KENNISGEVING

NOCH DE EMITTENT NOCH DE ENIGE BOOKRUNNER OF EEN VAN HUN RESPECTIEVE DOCHTERONDERNEMINGEN HEEFT ENIGE ACTIE ONDERNOMEN DIE DE AANBIEDING VAN DE OBLIGATIES OF EEN AANBOD TOT TERUGKOOP VAN UITSTAANDE OBLIGATIES OF HET BEZIT OF DE VERSPREIDING VAN DIT PERSBERICHT OF ENIGE AANBIEDING OF PUBLICITEITSMATERIAAL MET BETREKKING TOT DE OBLIGATIES OF DE UITSTAANDE OBLIGATIES MOGELIJK MAKEN IN ENIG RECHTSGEBIED WAAR DAARTOE ACTIE IS VEREIST. DE EMITTENT EN DE ENIGE BOOKRUNNER EISEN VAN PERSONEN DIE IN HET IN BEZIT KOMEN VAN DIT PERSBERICHT, DAT ZIJ ZICH OP DE HOOGTE STELLEN VAN EVENTUELE BEPERKINGEN VAN DEZE AARD EN DEZE IN ACHT NEMEN.

DIT PERSBERICHT IS NIET BESTEMD VOOR DIRECTE OF INDIRECTE VERSPREIDING IN OF NAAR DE VERENIGDE STATEN OF AAN, OF VOOR REKENING OF TEN GUNSTE VAN, U.S. PERSONS (ALS GEDEFINIEERD IN REGULATION S). DEZE INDICATIEVE TERMSHEET VORMT GEEN AANBIEDING VOOR DE VERKOOP VAN EFFECTEN OF UITNODIGING TOT HET DOEN VAN EEN AANBOD TOT KOOP VAN EFFECTEN, EN ER WORDEN GEEN EFFECTEN AANGEBODEN IN ENIG RECHTSGEBIED WAAR EEN DERGELIJKE AANBIEDING OF VERKOOP ONWETTIG IS.

DE IN DIT PERSBERICHT BESCHREVEN OBLIGATIES HOEVEN NIET TE WORDEN GEREGISTREERD VOLGENS DE U.S. SECURITIES ACT OF 1933, ALS GEWIJZIGD (DE “SECURITIES ACT”), OF BIJ ENIGE REGELGEVENDE AUTORITEIT OP HET GEBIED VAN EFFECTEN VAN ENIGE STAAT OF ANDER RECHTSGEBIED VAN DE VERENIGDE STATEN. EVENMIN ZIJN DE OBLIGATIES GEREGISTREERD UIT HOOFDE VAN DE VOORSCHRIFTEN VAN DE U.S. COMPTROLLER OF THE CURRENCY (“VOORSCHRIFTEN VAN DE COMPTROLLER”) TEN AANZIEN VAN DE AANBIEDING VAN EFFECTEN DOOR NATIONALE BANKEN (12 C.F.R. PART 16). DE OBLIGATIES MOGEN NIET WORDEN AANGEBODEN, VERKOCHT OF ANDERSZINS WORDEN OVERGEDRAGEN ZONDER EEN DERGELIJKE REGISTRATIE OF TENZIJ EEN DERGELIJKE TRANSACTIE ISVRIJGESTELD VAN, OF NIET IS ONDERWORPEN AAN, EEN DERGELIJKE REGISTRATIE.

DE OBLIGATIES WORDEN, WANNEER ZE WORDEN AANGEBODEN, AANGEBODEN EN VERKOCHT BUITEN DE VERENIGDE STATEN OVEREENKOMSTIG REGULATION S, AANGEZIEN DIE REGULATION IS OPGENOMEN IN DE VOORSCHRIFTEN VAN DE COMPTROLLER IN 12 C.F.R. SECTION 16.5(G). DE OBLIGATIES MOGEN NIET WORDEN AANGEBODEN, VERKOCHT OF ANDERSZINS WORDEN OVERGEDRAGEN BINNEN DE VERENIGDE STATEN OF AAN, OF VOOR REKENING OF TEN BEHOEVE VAN, U.S. PERSONS (I) ALS ONDERDEEL VAN HUN DISTRIBUTIE OP ENIG TIJDSTIP OF (II) TOT 40 DAGEN NA VOLTOOIING VAN DE DISTRIBUTIE VAN OBLIGATIES, BEHALVE IN ELK VAN DEZE GEVALLEN IN OVEREENSTEMMING VAN REGULATION S UIT HOOFDE VAN DE SECURITIES ACT, AANGEZIEN DIE REGULATION IS OPGENOMEN IN DE VOORSCHRIFTEN VAN DE COMPTROLLER REGULATIONS IN 12 C.F.R. SECTION 16.5(G). DE HIERBOVEN GEBRUIKTE TERMEN HEBBEN DE BETEKENIS DIE REGULATION S HIERAAN GEEFT.

DIT PERSBERICHT EN DE AANBIEDING, WANNEER DEZE WORDT GEDAAN, ZIJN IN LIDSTATEN VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE (DE “EER”) UITSLUITENDE GERICHT TOT EN BESTEMD VOOR PERSONEN DIE “GEKWALIFICEERDE BELEGGERS” ZIJN IN DE ZIN VAN ARTIKEL 2, LID 1, ONDER E), VAN DE PROSPECTUSRICHTLIJN (“GEKWALIFICEERDE BELEGGERS”). VOOR DE TOEPASSING HIERVAN WORDT ONDER “PROSPECTUSRICHTLIJN” VERSTAAN RICHTLIJN 2003/71/EG, ZOALS GEWIJZIGD.

SOLELUITSLUITEND IN VERBAND MET DE PRODUCT GOVERNANCE VEREISTEN DIE ZIJN OPGENOMEN IN: (A) RICHTLIJN 2014/65/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN 15 MEI 2014 BETREFFENDE MARKTEN VOOR FINANCIËLE INSTRUMENTEN, INCLUSIEF WIJZIGINGEN (“MIFID II”); (B) ARTIKEL 9 EN 10 VAN DE GEDELEGEERDE RUCHTLIJN (EU) 2017/593 VAN DE COMMISSIE TER AANVULLING VAN MIFID II; EN (C) LOKALE TENUITVOERLEGGINGSMAATREGELEN (SAMEN DE “MIFID II PRODUCT GOVERNANCE VEREISTEN”), EN AFSTAND NEMEND VAN ALLE EN ELKE AANSPRAKELIJKHEID, HETZIJ OP GROND VAN ONRECHTMATIGE DAAD, CONTRACT OF ANDERE GRONDEN, WELKE EEN “FABRIKANT” (IN VERBAND MET DE MIFID II PRODUCT GOVERNANCE VEREISTEN) MOGELIJK OVERIGENS HEEFT MET BETREKKING HIERTOE, ZIJN DE OBLIGATIES ONDERWORPEN AAN EEN PRODUCTGOEDKEURIGSPROCES, WAARBIJ IS VASTGESTELD DAT: (i) DE DOELMARKT VOOR DE OBLIGATIES UITSLUITEND IN AANMERKING KOMENDE TEGENPARTIJEN EN PROFESSIONELE CLIËNTEN ZIJN, ELK ZOALS GEDEFINIEERD IN MIFID II; EN (II) ALLE KANALEN VOOR DISTRIBUTIE VAN DE OBLIGATIES NAAR IN AANMERKING KOMENDE TEGENPARTIJEN EN PROFESSIONELE CLIËNTEN PASSEND ZIJN. IEDERE PERSOON DIE VERVOLGENS DE OBLIGATIES AABIEDT, VERKOOPT OF AANBEVEELT (EEN “DISTRIBUTEUR“) DIENT DE DOELMARKTBEOORDELING VAN DE PRODUCENT IN AANMERKING TE NEMEN; EEN DISTRIBUTEUR DIE ONDER MIFID II VALT, IS ECHTER VERANTWOORDELIJK VOOR HET VERRICHTEN VAN ZIJN EIGEN DOELMARKTBEOORDELING MET BETREKKING TOT DE OBLIGATIES (DOOR DE DOELMARKTBEOORDELING VAN DE PRODUCENT OVER TE NEMEN OF TE VERFIJNEN) EN VOOR HET BEPALEN VAN PASSENDE DISTRIBUTIEKANALEN.

DE DOELMARKTBEOORDELING DOET NIET AF AAN DE VEREISTEN VAN ENIGE CONTRACTUELE OF WETTELIJKE VERKOOPBEPERKINGEN IN VERBAND MET ENIGE AANBIEDING VAN DE OBLIGATIES.

VOOR ALLE DUIDELIJKHEID: DE DOELMARKTBEOORDELING IS NIET: (A) EEN BEOORDELING VAN GESCHIKHEID OF GEPASTHEID IN VERBAND MET MIFID II; OF (B) EEN AANBEVELING AAN ENIGE BELEGGER OF GROEP BELEGGERS OM TE BELEGGING IN, OVER TE GAAN TOT AANKOOP VAN, OF ENIG ANDERE ACTIE TE ONDERNEMEN MET BETREKKING TOT DE OBLIGATIES.

DE OBLIGATIES ZIJN NIET BEDOELD OM TE WORDEN AANGEBODEN, VERKOCHT OF ANDERSZINS TER BESCHIKKING TE WORDEN GESTELD AAN RETAILBELEGGERS IN DE EER EN DIENEN DAAR OOK NIET AAN TE WORDEN AANGEBODEN, VERKOCHT OF ANDERSZINS TER BESCHIKKING GESTELD. VOOR DE TOEPASSING HIERVAN WORDT ONDER EEN RETAILBELEGGER VERSTAAN EEN PERSOON DIE AAN EEN OF MEER VAN DE VOLGENDE OMSCHRIJVINGEN VOLDOET: (I) EEN RETAILCLIENT ALS GEDEFINIEERD IN PUNT 11 VAN ARTIKEL 4, LID 1, VAN MIFID II; OF (II) EEN KLANT IN DE ZIN VAN RICHTLIJN 2002/92/EG, WAARBIJ DIE KLANT NIET GEKWALIFICEERD ZOU ZIJN ALS PROFESSIONELE CLIËNT ALS GEDEFINIEERD IN PUNT 10 VAN ARTIKEL 4, LID 1, VAN MIFID II. DERHALVE IS GEEN ESSENTIËLE-INFORMATIEDOCUMENT ALS VEREIST BIJ VERORDENING (EU) NR 1286/2014, ZOALS GEWIJZIGD (DE “PRIIP’S-VERORDENING“) VOOR HET AANBIEDEN OF VERKOPEN OF ANDERSZINS BESCHIKBAAR STELLEN VAN DE OBLIGATIES AAN RETAILBELEGGERS IN DE EER OPGESTELD; HET AANBIEDEN OF VERKOPEN OF ANDERSZINS BESCHIKBAAR STELLEN VAN DE OBLIGATIES AAN ENIGE RETAILBELEGGER IN DE EER KAN DAAROM ONWETTIG ZIJN UIT HOOFDE VAN DE PRIIP’S-VERORDENING.

BELEGGERS IN DE EER OPGESTELD; HET AANBIEDEN OF VERKOPEN OF ANDERSZINS BESCHIKBAAR STELLEN VAN DE OBLIGATIES AAN ENIGE RETAILBELEGGER IN DE EER KAN DAAROM ONWETTIG ZIJN UIT HOOFDE VAN DE PRIIP’S-VERORDENING.

BOVENDIEN WORDT DIT PERSBERICHT IN HET VERENIGD KONINKRIJK UITSLUITEND VERSPREID NAAR EN IS HET UITSLUITEND GERICHT TOT, GEKWALIFICEERDE BELEGGERS (I) DIE BEROEPSERVARING HEBBEN IN ZAKEN BETREFFENDE BELEGGINGEN DIE VALLEN ONDER ARTIKEL 19, LID 5, VAN DE FINANCIAL SERVICES AND MARKETS ACT 2000 (FINANCIAL PROMOTION) ORDER 2005, ZOALS GEWIJZIGD (DE “ORDER”) EN GEKWALIFICEERDE BELEGGERS DIE ONDER ARTIKEL 49, LID 2, A) TOT D) VAN DE ORDER VALLEN, EN (II) AAN WIE HET ANDERSZINS WETTIG MAG WORDEN GECOMMUNICEERD (GEZAMENLIJK AANGEDUID ALS “RELEVANTE PERSONEN”). I) PERSONEN IN HET VERENIGD KONINKRIJK DIE GEEN RELEVANTE PERSONEN ZIJN EN (II) PERSONEN IN ENIGE LIDSTAT VAN DE EER ANDERS DAN HET VERENIGD KONINKRIJK DIE GEEN GEKWALIFICEERDE BELEGGERS ZIJN, MOGEN GEEN ACTIE ONDERNEMEN OP BASIS VAN DIT PERSBERICHT OF ZICH HIEROP BEROEPEN. ALLE BELEGGINGEN OF BELEGGINGSACTIVITEITEN WAAROP DIT PERSBERICHT BETREKKING HEEFT, ZIJN UITSLUITEND BESCHIKBAAR VOOR (A) RELEVANTE PERSONEN IN HET VERENIGD KONINKRIJK EN ZULLEN UITSLUITEND MET RELEVANTE PERSONEN IN HET VERENIGD KONINKRIJK WORDEN AANGEGAAN, EN (B) GEKWALIFICEERDE BELEGGERS IN LIDSTATEN VAN DE EER (ANDERS DAN HET VERENIGD KONINKRIJK).

IEDER BESLUIT OM EEN VAN DE OBLIGATIES TE KOPEN DIENT UITSLUITEND TE WORDEN GENOMEN OP BASIS VAN EEN ONAFHANKELIJKE BEOORDELING DOOR EEN POTENTIËLE BELEGGER VAN DE OPENBAAR BESCHIKBARE INFORMATIE VAN DE EMITTENT EN DE VENNOOTSCHAP. NOCH DE ENIGE BOOKRUNNER NOCH ENIGE DOCHTERONDERNEMING VAN DE ENIGE BOOKRUNNER AANVAARDT ENIGE AANSPRAKELIJKHEID VOORTVLOEIEND UIT HET GEBRUIK VAN DIT PERSBERICHT OF DE OPENBAAR BESCHIKBARE INFORMATIE VAN DE EMITTENT EN DE VENNOOTSCHAP; EVENMIN DOEN ZIJ ENIGE UITSPRAAK OVER DE JUISTHEID OF VOLLEDIGHEID HIERVAN. DE INFORMATIE IN DIT PERSBERICHT KAN TOT AAN DE UITGIFTEDATUM ZONDER AANKONDIGING VOLLEDIG WORDEN GEWIJZIGD.

ELKE POTENTIËLE BELEGGER DIENT ERVAN UIT TE GAAN DAT HIJ/ZIJ HET ECONOMISCHE RISICO MOET DRAGEN VAN EEN BELEGGING IN DE OBLIGATIES OF DE NOMINAAL ONDERLIGGENDE AANDELEN (SAMEN MET DE OBLIGATIES DE “EFFECTEN”). NOCH DE EMITTENT NOCH DE ENIGE BOOKRUNNER DOET ENIGE UITSPRAAK OVER (I) DE GESCHIKTHEID VAN DE EFFECTEN VOOR ENIGE SPECIFIEKE BELEGGER, (II) DE JUISTE BOEKHOUDKUNDIGE VERWERKING EN POTENTIËLE FISCALE GEVOLGEN VAN BELEGGINEN IN DE EFFECTEN OF (III) DE TOEKOMSTIGE PRESTATIES VAN DE EFFECTEN IN ABSOLUTE TERMEN OF TEN OPZICHTE VAN CONCURRERENDE BELEGGINGEN.

DE ENIGE BOOKRUNNER HANDELT IN VERBAND MET DE OBLIGATIES UITSLUITEND NAMENS DE EMITTENT; HIJ IS NIET VERANTWOORDELIJK JEGENS ENIGE ANDER PERSOON VOOR HET VERSTREKKEN VAN DE BESCHERMINGEN DIE WORDEN GEGEVEN AAN CLIËNTEN VAN DE ENIGE BOOKRUNNER OF VOOR HET GEVEN VAN ADVIES MET BETREKKING TOT DE AANDELEN.

DE EMITTENT EN DE ENIGE BOOKRUNNER EN HUN RESPECTIEVE DOCHTERONDERNEMINGEN WIJZEN ELK NADRUKKELIJK IEDERE VERPLICHTING OF TOEZEGGING VAN DE HAND OM ENIGE UITSPRAAK IN DIT PERSBERICHT TE ACTUALISEREN, TE HERZIEN OF AAN TE PASSEN NAAR AANLEIDING VAN NIEUWE INFORMATIE, TOEKOMSTIGE ONTWIKKELINGEN OF ANDERSZINS.

DE OBLIGATIES MOGEN NIET OPENBAAR WORDEN AANGEBODEN IN ZWITSERLAND EN WORDEN NIET GENOTEERD OP DE ZWITSERSE BEURS SIX (“SIX”) OF OP ENIGE ANDERE AANDELENBEURS OF GEREGULEERDE HANDELSFACILITEIT IN ZWITSERLAND. DIT PERSBERICHT VORMT GEEN PROSPECTUS IN DE ZIN VAN DE NORMEN VOOR INFORMATIEVERSCHAFFING VOOR EMISSIEPROSPECTUSSEN UIT HOOFDE VAN ART. 652A OF ART. 1156 VAN HET ZWITSERSE OBLIGATIEWETBOEK OF DE NORMEN VOOR NOTERINGSPROSPECTUSSEN UIT HOOFDE VAN ART. 27 E.V. VAN DE NOTERINGSREGELS VAN SIX OF DE NOTERINGSREGELS VAN ENIGE ANDERE AANDELENBEURS OF GEREGULEERDE HANDELSFACILITEIT IN ZWITSERLAND, EN HET IS OPGESTELD ZONDER REKENING TE HOUDEN MET DEZE NORMEN EN REGELS. NOCH DIT PERSBERICHT NOCH ENIG ANDER AANBIEDINGS- OF MARKETINGMATERIAAL MET BETREKKING TOT DE OBLIGATIES OF HET AANBOD MOGEN OPENBAAR WORDEN VERSPREID OF ANDERSZINS BESCHIKBAAR WORDEN GESTELD IN ZWITSERLAND. NOCH DIT PERSBERICHT NOCH ENIG ANDER AANBIEDINGS- OF MARKETINGMATERIAAL MET BETREKKING TOT HET AANBOD, DE EMITTENT OF DE OBLIGATIE IS OF ZAL WORDEN GEREGISTREERD BIJ OF GOEDGEKEURD DOOR EEN ZWITSERSE REGELGEVENDE AUTORITEIT. DIT PERSBERICHT ZAL MET NAME NIET WORDEN GEREGISTREERD BIJ, EN HET AANBOD VAN OBLIGATIES ZAL NIET ONDER TOEZICHT KOMEN VAN, DE ZWITSERSE TOEZICHTHOUDENDE AUTORITEIT VOOR DE FINANCIËLE MARKTEN FINMA (FINMA), EN HET AANBOD VAN OBLIGATIES IS NIET, EN ZAL NIET WORDEN, TOEGESTAAN OP GROND VAN DE ZWITSERSE FEDERALE WET INZAKE COLLECTIEVE BELEGGINGSFONDSEN(“CISA“). DE BESCHERMING VAN BELEGGERS DIE UIT HOOFDE VAN DE CISA WORDT GEGEVEN AAN KOPERS VAN BELANGEN IN COLLECTIEVE BELEGGINGSFONDSEN, GELDT NIET VOOR KOPERS VAN OBLIGATIES.

# # #

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

 

Contacts

JPMorgan
Contactpersoon voor de media:
Patrick Burton
+44 (0) 207 134 9041
patrick.o.burton@jpmorgan.com

Check out our twitter: @NewsNovumpr