13:08 uur 07-12-2016

ABOUND-gegevens gepresenteerd tijdens de World Conference on Lung Cancer bieden verdere inzichten in de veiligheid en werkzaamheid van ABRAXANE® bij moeilijk te behandelen patiëntenpopulaties

BOUDRY, Zwitserland–(BUSINESS WIRE)– Celgene Corporation (NASDAQ:CELG) heeft vandaag tussentijdse resultaten bekendgemaakt van het klinische onderzoeksprogramma ABOUND waarin het gebruik van ABRAXANE ® (paclitaxel proteïne-gebonden deeltjes voor een injecteerbare oplossing) (albumine-gebonden) wordt geëvalueerd bij patiënten met niet-kleincellig looncarcinoom (NSCLC) in een gevorderd stadium. De tussentijdse gegevens uit de ABOUND-onderzoeken die worden gepresenteerd tijdens de 17 e World Conference on Lung Cancer (WCLC) van de IASLC bevestigen het nut van de ABRAXANE/carboplatine doublet-behandeling bij eerstelijns NSCLC.

Tussentijdse gegevens uit het onderzoek ABOUND.70+ onder 128 oudere patiënten (70 jaar en ouder) die eerstelijnsbehandeling ontvangen met ABRAXANE/carboplatine voor gevorderd NSCLC laten zien dat bij 91 (73%) patiënten sprake was van perifere neuropathie (PN) van niveau ≥2 of myelosuppressie van niveau ≥3 [primair eindpunt]. Op het moment van de analyse bedroeg de gemiddelde algemene overleving 14,6 maanden en de gemiddelde progressievrije overleving 6,2 maanden, verdeeld over de twee behandelingsgroepen [secundaire eindpunten]. Patiënten werden gerandomiseerd voor toediening van eerstelijnsbehandeling met ABRAXANE/carboplatine, hetzij doorlopend wekelijks of wekelijks met telkens een onderbreking van een week na elke drie weken. i In totaal staakte 80 procent van de patiënten de behandeling. In de meeste gevallen gebeurde dit wegens bijwerkingen (24 procent) of ziekteprogressie (34 procent). PN van niveau ≥2 PN werd gemeld bij 34% van de patiënten, en neutropenie van niveau ≥3, anemie en trombocytopenie werd waargenomen bij respectievelijk 52%, 21% en 21% van de patiënten. i

De tussentijdse gegevens van ABOUND.sqm voor 284 patiënten die eerstelijns inductiebehandeling met ABRAXANE/carboplatine ontvingen voor squameuze NSCLC van stadium IIIB/IV duiden erop dat het veiligheidsprofiel consistent is met het veiligheidsprofiel dat eerder werd gemeld voor de squameuze groep in het pivotale Fase III-onderzoek. ii,iii Tijdens de inductiefase ontvingen alle patiënten vier 21-daagse cycli van standaard ABRAXANE/carboplatine-therapie. ii In totaal staakten 119 patiënten (42 procent) de behandeling tijdens de inductiefase. In de meeste gevallen werd de behandeling gestaakt wegens ziekteprogressie (34 procent) of bijwerkingen (24 procent). De meest voorkomende behandelingsgerelateerde bijwerkingen van niveau 3/4 waren van hematologische aard, zoals anemie (26 procent), neutropenie (43 procent) en trombocytopenie (15 procent). ii

Bij beide ABOUND-onderzoeken werd tevens de kwaliteit van het leven geëvalueerd aan de hand van de Lung Cancer Symptom 3-item index Scale (LCSS), Symptom Burden Index, Lung Cancer Symptom Score en Pulmonary Symptom Score en de EuroQol Five Dimensions, Five Level vragenlijst (EQ-5D-5L). Deze tussentijdse analyses geven aan dat de levenskwaliteit in beide patiëntenpopulaties in het algemeen gelijk bleef of verbeterde. iv,v

“Deze vroege gegevens uit het klinische onderzoeksprogramma ABOUND zijn zeer bemoedigend, aangezien ze consistent zijn met de bevindingen met betrekking tot deze moeilijk te behandelen subgroep van patiënten met niet-kleincellige longkanker tijdens het pivotale ABRAXANE Fase III-onderzoek,” aldus Michael Pehl, President van hematologie en oncologie bij Celgene. “Deze gegevens, gekoppeld aan de lopende onderzoeken naar ABRAXANE in combinatie met innovatieve werkzame stoffen en immunotherapieën, geven ons een dieper inzicht in de wijze waarop we moeilijk te behandelen patiëntenpopulaties kunnen behandelen en zullen ons helpen bij de verdere ontwikkeling van toekomstige behandelopties.”

De ontwikkelingen op het gebied van de behandeling van longkanker gaan snel, en Celgene zal zich blijven inzetten voor het verkennen van nieuwe combinaties die patiënten met longkanker kunnen helpen, inclusief patiënten die geen baat hebben bij immunotherapie en gerichte therapie. ABRAXANE wordt momenteel actief geëvalueerd als basistherapie voor deze patiënten.

Tijdens de WCLC zullen ook tussentijdse resultaten worden gepresenteerd van het Fase I-onderzoek naar het immunotherapiemiddel nivolumab in combinatie met ABRAXANE/carboplatine bij 22 patiënten met NSCLC in stadium IIIB/IV. Patiënten ontvingen vier cycli van standaard ABRAXANE/carboplatine-therapie in combinatie met nivolumab, gevolgd door een monotherapie met nivolumab vanaf de vijfde cyclus. De primaire eindpunten waren het aantal patiënten met dosisbeperkende toxiciteit en het percentage van patiënten met behandelingsgerelateerde bijwerkingen van niveau 3/4 of beëindiging van de behandeling in verband met behandelingsgerelateerde bijwerkingen. De tussentijdse gegevens duiden erop dat de combinatie van ABRAXANE/carboplatine met nivolumab een veelbelovende tumorbestrijdende werking kan hebben bij patiënten met gevorderde NSCLC, zonder onverwachte bijwerkingen. vi

Tot de meest voorkomende bijwerkingen van niveau 3/4 die tijdens het onderzoek werden waargenomen, behoorden neutropenie (45 procent), anemie (35 procent), hypokalemie (15 procent) en braken (15 procent). vi Het onderzoek is uitgebreid en momenteel worden patiënten ingeschreven voor deel 2. Aanvullende gegevens over de veiligheid en werkzaamheid van deze combinatie bij meerdere tumortypen zullen worden gepresenteerd tijdens een medische bijeenkomst in de toekomst.

Aanvullende gegevens over ABRAXANE gepresenteerd tijdens de WCLC

Tijdens de WCLC zal tevens een mondelinge presentatie plaatsvinden, gericht op nieuwe bevindingen uit het Fase III-registratieonderzoek naar ABRAXANE (Abstract 4460), waarin wordt ingegaan op de impact van de responsdiepte op de overleving bij patiënten met gevorderde NSCLC die worden behandeld met eerstelijns chemotherapie. Tijdens de WCLC worden ook praktijkanalyses van Amerikaanse veteranen met NSCLC gepresenteerd, waarin wordt gekeken naar het aantal gevallen van squameuze NSCLC bij veteranen in vergelijking met de algemene populatie (Abstract 4737) en het aantal gevallen van auto-immune aandoeningen bij veteranen met NSCLC (Abstract 4745).

Tijdens onderzoeken die werden uitgevoerd op initiatief van onderzoekers en die ook tijdens de WCLC worden gepresenteerd, werd tevens gekeken naar het gebruik van ABRAXANE als eerstelijns (Posters P2.03a-028 en P2.06-018), tweedelijns (Posters P2.03a-040, P2.03a-054 en P2.03a-056) of derdelijns (Poster P2.06-015) behandeling voor patiënten met gevorderde NSCLC, alsmede bij adjuvante (Poster P2.03a-070) en neo-adjuvante (Poster P2.04-034) behandelingen en bij chemo-naïeve patiënten met een EGFR-mutatie(Poster P3.02b-061).

OVER ABOUND

ABOUND is een multifase, open-label, multicenter klinisch onderzoeksprogramma waarin het gebruik van ABRAXANE wordt geëvalueerd in combinatie met carboplatine of andere innovatieve middelen, inclusief immunotherapie, als eerste- of tweedelijns behandeling voor patiënten met gevorderd niet-kleincellig longcarcinoom (NSCLC). Aan de ABOUND-onderzoeken werd deelgenomen voor patiënten van 70 jaar of ouder, alsmede patiënten met een mindere prestatiestatus of squameuze ziekte, en patiënten die een tweedelijns+ behandeling ondergaan. vii,viii,ix,x

OVER HET ABRAXANE/NIVOLUMAB-ONDERZOEK

Dit is een Fase I, open-label, multicenter veiligheidsonderzoek naar op ABRAXANE gebaseerde chemotherapiebehandelingen die worden toegediend voorafgaand aan of in combinatie met nivolumab bij pancreascarcinoom, NSCLC en metastatische borstkanker. Dit is een onderzoek met zes vertakkingen waarbij twee behandelingsvertakkingen per tumortype/indicatie worden geëvalueerd.

Over ABRAXANE ® (nab-paclitaxel)

ABRAXANE ® is geïndiceerd voor de eerstelijnsbehandeling van lokaal gevorderde of metastatische niet-kleincellig longcarcinoom, in combinatie met carboplatine, bij patiënten die niet in aanmerking komen voor curatieve chirurgie of stralingstherapie.

Belangrijke veiligheidsinformatie

WAARSCHUWING – NEUTROPENIE

 • ABRAXANE-therapie niet gebruiken bij patiënten met een neutrofielwaarde op basislijn van minder dan 1500 cellen/mm 3 . Om te controleren op beenmergsuppressie, met name neutropenie, die ernstig kan zijn en kan resulteren in infecties, is het raadzaam bij alle patiënten die ABRAXANE ontvangen regelmatig tellingen uit te voeren van het aantal perifere bloedlichamen
 • Opmerking: een albuminevorm van paclitaxel kan aanzienlijke invloed hebben op de functionele eigenschappen van een geneesmiddel in verhouding tot wanneer het geneesmiddel in een oplossing wordt gebruikt. NIET GEBRUIKEN ALS VERVANGING VAN OF IN COMBINATIE MET ANDERE PACLITAXEL-SAMENSTELLINGEN

CONTRA-INDICATIES

Neutrofielwaarden

 • ABRAXANE niet gebruiken bij patiënten met een neutrofielwaarde op basislijn van minder dan 1500 cellen/mm 3

Overgevoeligheid

 • Patiënten die een ernstige overgevoeligheidsreactie vertonen op ABRAXANE niet opnieuw blootstellen aan het geneesmiddel

WAARSCHUWINGEN EN VOORZORGSMAATREGELEN

Hematologische effecten

 • Beenmergsuppressie (hoofdzakelijk neutropenie) is dosisafhankelijk en een dosisbeperkende toxiciteit voor ABRAXANE. Tijdens een klinisch onderzoek deed zich neutropenie van niveau 3-4 voor bij 47% van patiënten met niet-kleincellig longcarcinoom (NSCLC)
 • Controleer op myelotoxiciteit door het regelmatig uitvoeren van complete bloedlichaamtellingen, inclusief voorafgaande aan de toediening op dag 1, 8 en 15
 • ABRAXANE niet toedienen aan patiënten met absolute neutrofielwaarden (ANC) op basislijn van minder dan 1500 cellen/mm3
 • In geval van ernstige neutropenie (<500 cellen/mm3 gedurende 7 dagen of meer) tijdens de ABRAXANE-kuur, de dosering van ABRAXANE bij patiënten met NSCLC in daaropvolgende kuren verlagen
 • Indien aanbevolen de behandeling hervatten met een permanent verlaagde dosering bij zowel wekelijkse ABRAXANE als carboplatine per 3 weken nadat de ANC zich heeft hersteld tot ten minste 1500 cellen/mm3 en het aantal bloedplaatjes ten minste 100.000 cellen/mm3 bedraagt op dag 1, of de ANC zich heeft hersteld tot ten minste 500 cellen/mm3 en het aantal bloedplaatjes ten minste 50.000 cellen/mm3 bedraagt op dag 8 of dag 15 van de cyclus

Zenuwstelsel

 • Zintuiglijke neuropathie is dosis- en tijdsafhankelijk
 • Bij zintuiglijke neuropathie van niveau 1 of 2 is doorgaans geen wijziging van de dosering noodzakelijk
 • Bij zintuiglijke neuropathie van niveau 3 of hoger, de ABRAXANE-behandeling onderbreken totdat het niveau is gedaald tot niveau 1 of lager, gevolgd door een dosisverlaging voor alle daaropvolgende ABRAXANE-kuren

Overgevoeligheid

 • Er zijn ernstige en soms fatale overgevoeligheidsreacties gemeld, waaronder anafylactische reacties
 • Patiënten die een ernstige overgevoeligheidsreactie vertonen op ABRAXANE niet opnieuw blootstellen aan dit geneesmiddel

Hepatische stoornissen

 • Aangezien de blootstelling aan en toxiciteit van paclitaxel kan worden versterkt bij hepatische stoornissen, dient de toediening van ABRAXANE aan patiënten met hepatische stoornissen zorgvuldig te geschieden
 • Patiënten met hepatische stoornissen lopen een verhoogd risico op toxiciteit, met name als gevolg van myelosuppressie, en dienen te worden gecontroleerd op de ontwikkeling van verborgen myelosuppressie.
 • In het geval van NSCLC dient de begindosering worden verlaagd bij patiënten met matige of ernstige hepatische stoornissen

Albumine (menselijk)

 • ABRAXANE bevat (menselijk) albumine, een derivaat van menselijk bloed

Gebruik bij zwangerschap: zwangerschapscategorie D

 • ABRAXANE kan schade aan de foetus veroorzaken bij toediening aan zwangere vrouwen
 • Indien dit geneesmiddel wordt gebruikt tijdens de zwangerschap, of indien de patiënt zwanger raakt tijdens behandeling met dit geneesmiddel, dient de patiënt te worden geïnformeerd van het potentiële gevaar voor de foetus
 • Aan vrouwen die zwanger zouden kunnen raken dient te worden geadviseerd zwangerschap te vermijden tijdens het gebruik van ABRAXANE

Gebruik door mannen

 • Aan mannen dient te worden geadviseerd geen kinderen te verwekken tijdens het gebruik van ABRAXANE

BIJWERKINGEN

Onderzoek naar niet-kleincellig longcarcinoom (NSCLC)

 • De meest voorkomende bijwerkingen (≥20%) van ABRAXANE in combinatie met carboplatine zijn anemie, neutropenie, trombocytopenie, alopecia, perifere neuropathie, misselijkheid en vermoeidheid
 • De meest voorkomende ernstige bijwerkingen van ABRAXANE in combinatie met carboplatine bij NSCLC zijn anemie (4%) en longontsteking (3%)
 • De meest voorkomende bijwerkingen die leiden tot permanente beëindiging van de behandeling met ABRAXANE zijn neutropenie (3%), trombocytopenie (3%) en perifere neuropathie (1%)
 • De meest voorkomende bijwerkingen die leiden tot verlaging van de dosering van ABRAXANE zijn neutropenie (24%), trombocytopenie (13%) en anemie (6%)
 • De meest voorkomende bijwerkingen die leiden tot onderbreken of uitstellen van de toediening van ABRAXANE zijn neutropenie (41%), trombocytopenie (30%) en anemie (16%)
 • De volgende veel voorkomende (incidentie ≥10%) bijwerkingen werden waargenomen in vergelijkbare mate bij patiënten die werden behandeld met ABRAXANE plus carboplatine en patiënten die werden behandeld met paclitaxel-injectie plus carboplatine: alopecia (56%), misselijkheid (27%), vermoeidheid (25%), verminderde eetlust (17%), asthenie (16%), constipatie (16%), diarree (15%), braken (12%), dyspneu (12%) en huiduitslag (10%); de vermelde incidentiepercentages gelden voor de groep die werd behandeld met ABRAXANE plus carboplatine
 • Bijwerkingen met een verschil van ≥2%, niveau 3 of hoger, tussen het gebruik van ABRAXANE in combinatie met carboplatine en het gebruik van paclitaxel-injectie in combinatie met carboplatine bij NSCLC zijn anemie (28%, 7%), neutropenie (47%, 58%), trombocytopenie (18%, 9%) en perifere neuropathie (3%, 12%)
 • Bijwerkingen met een verschil van ≥5%, niveau 1-4, tussen het gebruik van ABRAXANE in combinatie met carboplatine en het gebruik van paclitaxel-injectie in combinatie met carboplatine bij NSCLC zijn anemie (98%, 91%), trombocytopenie (68%, 55%), perifere neuropathie (48%, 64%), perifeeroedeem (105, 4%), neusbloeding (7%, 2%), artralgie (13%, 25%) en myalgie (10%, 19%)
 • Neutropenie (alle niveaus) werd gemeld bij 85% van de patiënten die ABRAXANE en carboplatine ontvingen, tegenover 83% van de patiënten die paclitaxel-injectie en carboplatine ontvingen

Postmarketing ervaringen met ABRAXANE en andere paclitaxel-formules

 • Er zijn ernstige en soms fatale overgevoeligheidsreacties gemeld bij ABRAXANE. Het gebruik van ABRAXANE bij patiënten die eerder overgevoeligheid vertoonden voor paclitaxel-injectie of menselijk albumine is niet onderzocht
 • Er zijn meldingen geweest van congestief hartfalen, disfunctie van het linker ventrikel en atrioventriculaire verstopping bij ABRAXANE, hoofdzakelijk bij personen met een geschiedenis van onderliggende hartaandoeningen of eerdere blootstelling aan cardiotoxische geneesmiddelen
 • Er zijn gevallen van bloeduitstorting gemeld bij ABRAXANE. Gelet op de mogelijkheid van bloeduitstorting, is het raadzaam de locatie van ABRAXANE-infusie nauwgezet te controleren op mogelijke infiltratie tijdens de toediening van het geneesmiddel

WISSELWERKING MET ANDERE GENEESMIDDELEN

 • Het is noodzakelijk zorgvuldig te werk te gaan wanneer ABRAXANE gelijktijdig wordt toegediend met geneesmiddelen waarvan bekend is dat deze een remmende of stimulerende uitwerking op CYP2C8 of CYP3A4 hebben

GEBRUIK IN SPECIFIEKE POPULATIES

Zogende moeders

 • Het is niet bekend of paclitaxel wordt uitgescheiden in moedermelk. Aangezien veel geneesmiddelen worden uitgescheiden in moedermelk en gelet op de mogelijkheid van ernstige bijwerkingen bij zuigelingen, dient een beslissing te worden genomen te stoppen met zogen of te stoppen met het geneesmiddel, waarbij rekening dient te worden gehouden met het belang van het geneesmiddel voor de moeder

Pediatrie

 • De veiligheid en werkzaamheid van ABRAXANE voor kinderen is nog niet geëvalueerd

Geriatrie

 • Myelosuppressie, perifere neuropathie artralgie deden zich vaker voor bij patiënten van 65 jaar en ouder die voor NSCLC werden behandeld met ABRAXANE en carboplatine

Nierstoornissen

 • Er zijn onvoldoende gegevens beschikbaar om aanbevelingen te kunnen doen met betrekking tot de dosering bij patiënten met ernstige nierstoornissen of nieraandoeningen in een eindstadium (geschatte creatinineklaring <30 mL/min)

DOSERING EN TOEDIENING

 • ABRAXANE niet toedienen aan patiënten en een totale bilirubine van meer dan 5 x ULN of AST hoger dan 10 x ULN
 • Bij NSCLC-patiënten met matige of ernstige hepatische stoornissen de begindosis verlagen
 • Bij ernstige hematologische of neurologische toxiciteit kan verlaging van de dosis of beëindiging van de toediening noodzakelijk zijn
 • Patiënten nauwgezet controleren

Zie de volledige voorschriftinformatie , inclusief het kader WAARSCHUWING.

Raadpleeg de Samenvatting van productkenmerken  voor volledige Europese voorschriftinformatie.

Over Celgene

Celgene Corporation heeft haar hoofdkantoor in Summit, New Jersey, VS, en is een geïntegreerd, internationaal biofarmaceutisch bedrijf dat zich hoofdzakelijk richt op de ontdekking, ontwikkeling en het op de markt brengen van innovatieve therapieën voor de behandeling van kanker en infectieziekten met behulp van oplossingen van de volgende generatie op het gebied van proteïne-hemostase, immuno-oncologie, epigenetica, immunologie en neuro-inflammatie. Ga voor meer informatie naar www.celgene.com. Volg Celgene op Social Media:@Celgene, Pinterest, LinkedIn, FaceBook en YouTube.

Toekomstgerichte verklaringen

Dit persbericht bevat uitspraken met betrekking tot de toekomst, hetgeen in het algemeen uitspraken zijn die niet zijn gebaseerd op historische feiten. Uitspraken met betrekking tot de toekomst zijn te herkennen aan woorden als “verwachten”, “anticiperen”, “geloven”, “intentie”, “schatting”, “plan”, “zullen”, “vooruitzicht” en vergelijkbare uitdrukkingen. Uitspraken met betrekking tot de toekomst zijn gebaseerd op de plannen, schattingen, aannamen en projecties van het management op dit moment en weerspiegelen slechts de omstandigheden op het moment dat deze uitspraken werden gedaan. We nemen niet de verplichting op ons uitspraken met betrekking tot de toekomst te actualiseren bij nieuwe informatie of gebeurtenissen in de toekomst, tenzij dit wettelijk verplicht is. Aan uitspraken met betrekking tot de toekomst zijn inherente risico’s en onzekerheden verbonden. De meeste hiervan zijn moeilijk te voorspellen en in het algemeen kunnen wij er geen invloed op uitoefenen. De werkelijke resultaten of uitkomsten kunnen wezenlijk afwijken van hetgeen wordt geïmpliceerd in de uitspraken met betrekking tot de toekomst als gevolg van de impact van diverse factoren. Een groot aantal hiervan wordt meer in detail besproken in ons jaarrapport op Formulier 10-K en de andere rapporten die door ons zijn ingediend bij de Securities and Exchange Commission.

i Langer C, et al. Safety and Efficacy Results from ABOUND.70+: nab-Paclitaxel + Carboplatin in Elderly Patients with Advanced NSCLC. Abstract 4630. Gepresenteerd tijdens de World Conference of Lung Cancer (WCLC), 4-7 december 2016.

ii McCleod M, et al. Interim Results from ABOUND.sqm: Safety of nab-Paclitaxel + Carboplatin Induction Therapy in Squamous Non-Small Cell Lung Cancer. Abstract 4391. Gepresenteerd tijdens de World Conference of Lung Cancer (WCLC), 4-7 december 2016.

iii Socinsky M, et al. Safety and efficacy of weekly nab ®-paclitaxel in combination with carboplatin as first-line therapy in elderly patients with advanced non-small-cell lung cancer. Annals of Oncology. 24: 314–321, 2013.

iv Weiss J, et al. ABOUND.70+: Interim Quality of Life Results of nab-Paclitaxel + Carboplatin Treatment of Elderly Patients with NSCLC. Abstract 4286. Gepresenteerd tijdens de World Conference of Lung Cancer (WCLC), 4-7 december 2016.

v Thomas M, et al. nab-Paclitaxel + Carboplatin Induction Therapy in Squamous Non-Small Cell Lung Cancer: Interim Quality of Life Results from ABOUND.sqm. Abstract 4343. Gepresenteerd tijdens de World Conference of Lung Cancer (WCLC), 4-7 december 2016.

vi Goldman J, et al. Interim Results from the Phase I Study of Nivolumab + nab-Paclitaxel + Carboplatin in Non-Small Cell Lung Cancer. Abstract 4127. Gepresenteerd tijdens de World Conference of Lung Cancer (WCLC), 4-7 december 2016.

vii ClinicalTrials.gov. Safety and Efficacy Study of Nab ®Paclitaxel With CC486 or Nab ®Paclitaxel With Durvalumab, and Nab ®Paclitaxel Monotherapy as Second/Thirdline Treatment for Advanced Nonsmall Cell Lung Cancer (abound2L+). Beschikbaar op https://www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02250326?term=ABOUNd&rank=3. Geraadpleegd op 30 november 2016.

viii ClinicalTrials.gov. Safety and Efficacy Study of Abraxane in Combination With Carboplatin to Treat Advanced NSCL Cancer in the Elderly (ABOUND 70+). Beschikbaar ophttps://www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02151149?term=ABOUNd&rank=2. Geraadpleegd op 30 november 2016.

ix ClinicalTrials.gov. Phase II Safety and Tolerability Trial With NabPaclitaxel Plus Carboplatin Followed by NabPaclitaxel for First Line Treatment of NSCLC Subjects With ECOG PS 2 (AboundPS2). Beschikbaar op https://www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02289456?term=ABOUNd&rank=4. Geraadpleegd op 30 november 2016.

x ClinicalTrials.gov. Safety and Efficacy Study of Abraxane as Maintenance Treatment After Abraxane Plus Carboplatin in 1st Line Stage IIIB / IV Squamous Cell Non-small Cell Lung Cancer (aboundsqm). Beschikbaar op https://www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02027428?term=ABOUNd&rank=6. Geraadpleegd op 30 november 2016.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Contacts

Voor Celgene:
Beleggers:
908-673-9628
investors@celgene.com
of
Media:
908-673-2275
media@celgene.com

Check out our twitter: @NewsNovumpr