14:18 uur 01-04-2016

Vedanta Resources plc: Verbodsperiode terugkoopprogramma

LONDEN–(BUSINESS WIRE)– NIET VOOR UITGIFTE, PUBLICATIE OF VERSPREIDING IN OF NAAR DE VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA, HAAR TERRITORIA EN EIGENDOMMEN, (WAARONDER PUERTO RICO, DE AMERIKAANSE MAAGDENEILANDEN, GUAM, AMERIKAANS-SAMOA, WAKE ISLAND EN DE NOORDELIJKE MARIANEN), ENIGE STAAT VAN DE VERENIGDE STATEN OF HET DISTRICT COLUMBIA (DE ‘‘VERENIGDE STATEN’’) OF AAN ENIGE “U.S. PERSON” (ZOALS DEZE TERM IS GEDEFINIEERD IN REGULATION S ONDER DE AMERIKAANSE SECURITIES ACT VAN 1993, EN GEWIJZIGD (ELK ENIG “U.S. PERSON”)), OF AAN ENIGE PERSOON VERBLIJVEND OF GELOKALISEERD IN ENIGE ANDERE JURISDICTIE WAAR HET ONWETTIG IS DIT DOCUMENT TE VERSPREIDEN. ANDERE BEPERKINGEN ZIJN VAN TOEPASSING (ZIE “VERSPREIDINGSBEPERKINGEN” HIERONDER).

Vedanta Resources plc (het “bedrijf”) kondigt aan dat het vóór de datum van de geplande verbodsperiode op 1 april 2016, zal proberen onherroepelijke overeenkomsten te ondertekenen met een of meerdere derde partij-bemiddelaars (de “Brokers”) voor het starten van een terugkoopprogramma waarbij het bedrijf volgens zekere vooraf bepaalde voorwaarden, eigen obligaties terugkoopt ter waarde van:

(a) tot US$148,6 miljoen (d.w.z. tot 20 procent) van het uitstaande kapitaal van US$743 miljoen van de in 2016 verschuldigde 6,75%-obligaties van Vedanta Resources plc (de “2016-Obligaties”); en

(b) tot US$200 miljoen van het uitstaande kapitaal van US$582 miljoen van de in 2016 verschuldigde 5,50 procent gegarandeerde converteerbare obligaties van Vedanta Resources Jersey Limited (de “Converteerbare obligaties” en samen met de 2016-obligaties, de “Obligaties”),

tijdens deze verbodsperiode. Verwacht wordt dat de overeenkomsten op 4 april 2016 in werking zullen treden. In overeenstemming met de voorwaarden van de 2016-obligaties kunnen de aangekochte 2016-obligaties worden geannuleerd of aangehouden tot einde looptijd. In overeenstemming met de voorwaarden van de 2016-converteerbare obligaties kunnen de aangekochte converteerbare obligaties worden ingeleverd voor annulering of worden aangehouden tot einde looptijd.

De aankoop van de obligaties zal het bedrijf financieren met fondsen die het op dit moment beschikbaar heeft en uit fondsen die vrij zullen komen nadat Vedanta Limited gedeeltelijk een intercompany-lening tussen het bedrijf en Vedanta Limited zal hebben terugbetaald.

De Brokers zullen onafhankelijk en niet onder invloed van het bedrijf of Vedanta Resources Jersey handelsbeslissingen maken met betrekking tot de aankoop van de obligaties.

Het bedrijf wil vóór het starten van de verbodsperiode verder meedelen dat haar leningsbanken hun akkoord hebben gegeven voor bepaalde wijzigingen die het bedrijf aan haar convenanten heeft verzocht, onder de voorwaarden van de relevante schuldfaciliteiten die na 31 maart 2016 van kracht gaan tot de periode eindigend op 30 september 2018. Dit zal garanderen dat het bedrijf haar verplichtingen met de convenanten zal nakomen ten aanzien van alle faciliteiten voor de proefperiode eindigend op 31 maart 2016.

Dit bericht vormt geen aanbod tot, en maakt geen deel uit van een aanbod tot aankoop, of een uitnodiging tot een aanbod tot verkoop van effecten in welk rechtsgebied dan ook.

31 maart 2016

Aanvragen voor informatie:

Vedanta Resources plc

6 St Andrew Street

Londen EC4A 3AE

Verenigd Koninkrijk

Tel: +353 1 945 1212

Over Vedanta Resources

Vedanta Resources plc ( “Vedanta”) is een op de Londense beurs genoteerd gediversifieerd internationaal bedrijf voor natuurlijke hulpbronnen. De groep produceert aluminium, koper, zink, lood, zilver, ijzererts, olie & gas en commerciële energie. Vedanta heeft operaties in India, Zambia, Namibië, Zuid-Afrika, Ierland, Liberia, Australië en Sri Lanka. Vedanta legt met haar krachtige talentenpool sterk de nadruk op de partnerschappen met al haar aandeelhouders op basis van de kernwaarden van vertrouwen, duurzaamheid, groei, ondernemingsschap, integriteit, respect en zorg. Voor meer informatie kunt u terecht op www.vedantaresources.com.

Disclaimer

Dit persbericht bevat “forward-looking statements”, d.w.z. uitspraken met betrekking tot de toekomst, en niet tot het verleden. In deze context zijn deze uitspraken vaak gebaseerd op de verwachtingen van het bedrijf ten aanzien van toekomstige activiteiten en financiële prestaties en bevatten deze vaak woorden zoals “verwacht”, “voorziet”, “van plan”, “plant”, “gelooft”, “streeft”, “zou”, of “zal””. Toekomstgerichte verklaringen richten zich van nature op zaken die op onzekerheden van verschillende graad berusten. Voor ons komen deze onzekerheden voort uit de gevolgen van het gedrag van de financiële en metaalmarkten, waaronder de Londense metaalbeurs, schommelingen in rentetarieven en/of wisselkoersen, en de metaalprijs; de toekomstige integratie van gefuseerde bedrijven; en een groot aantal zaken op nationale, regionale en wereldwijde schaal, evenals van politieke en economische aard, en bedrijfsactiviteiten, concurrentie of regelgeving. Deze onzekerheden kunnen ertoe leiden dat de werkelijke resultaten in de toekomst wezenlijk verschillen van de resultaten die in onze toekomstgerichte verklaringen zijn beschreven. Het bedrijf verplicht zich niet om onze uitspraken met betrekking tot de toekomst bij te werken.

Distributiebeperkingen

DIT BERICHT IS NIET VOOR UITGIFTE, PUBLICATIE OF VERSPREIDING IN OF NAAR DE VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA, OF IN EEN ANDER RECHTSGEBIED WAAR HET ONWETTIG IS DIT DOCUMENT TE VERSPREIDEN.

Verenigde Staten

Het terugkoopprogramma met betrekking tot de converteerbare obligaties (het “terugkoopprogramma”) mag niet beschikbaar worden gesteld, en zal niet beschikbaar worden gesteld, noch in noch naar, noch door rechtstreeks of onrechtstreeks gebruik te maken van de postdiensten of welke andere hulpmiddelen van handel tussen de staten of buitenlandse handel dan ook, noch van enige van de faciliteiten van een nationale effectenbeurs, van de Verenigde Staten, of aan, of voor rekening van, of ten gunste van enige U.S. person (zoals gedefinieerd in Regulation S onder de Amerikaanse Securities Act van 1933, en gewijzigd (elke enige “U.S. Person”)). Dit omvat maar is niet beperkt tot faxtransmissies, elektronische mail, telex, telefoon, het internet en andere vormen van elektronische communicatie. Op overeenkomstige wijze mogen of dienen geen kopieën van dit bericht, of enige andere documenten of materialen met betrekking op het terugkoopprogramma, op directe of indirecte wijze per post worden verstuurd, of op andere wijze worden gecommuniceerd, verspreid of verzonden (met inbegrip van maar niet beperkt tot bewaarders, gevolmachtigden en beheerders) in of naar de Verenigde Staten, noch aan, voor rekening van, of ten gunste van enige U.S. person, en de converteerbare obligaties kunnen niet onder het terugkoopprogramma worden aangekocht door enig gebruik, middel, instrumentaliteit of faciliteit dan ook, noch van of tussen of door personen gelokaliseerd of verblijvend in de Verenigde Staten, noch door enige U.S. person of elke andere persoon handelend voor rekening van of ten gunste van een U.S. person. Elke vermeende aankoop van converteerbare obligaties onder het terugkoopprogramma die op directe of indirecte wijze voortkomt uit een schending van deze beperkingen zal ongeldig zijn, en elke vermeende verkoop van converteerbare obligaties door een persoon gelokaliseerd in de Verenigde Staten, een U.S. person, een persoon handelend voor rekening van of ten gunste van een U.S.person, of door een vertegenwoordiger, trustee of andere bemiddelaar handelend op non-discretionaire basis onder een superieur die instructies geeft vanuit binnen de Verenigde Staten, zal ongeldig zijn en niet worden aanvaard.

Elke houder van converteerbare obligaties die aan het terugkoopprogramma deelneemt, zal worden geacht te vertegenwoordigen dat hij geen Amerikaans staatsburger is, niet in de Verenigde Staten gelokaliseerd is, noch deelneemt aan het terugkoopprogramma van de Verenigde Staten, en dat hij niet in de Verenigde Staten is gelokaliseerd en handelt op non-discretionaire basis voor een superieur die buiten de Verenigde Staten is gelokaliseerd die geen instructie geeft om deel te nemen aan het terugkoopprogramma van de Verenigde staten en die geen U.S. person is.

Algemeen

Dit bericht of de elektronische transmissie hiervan vormt geen aanbod tot de aankoop of uitnodiging tot enig aanbod tot de verkoop van obligaties (en aanbiedingen tot de aankoop van obligaties onder het terugkoopprogramma zullen niet worden aanvaard), onder welke omstandigheid dan ook waarbij een dergelijk aanbod of uitnodiging verboden is bij de wet.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, welke als enige rechtsgeldig is.

Contacts

Vedanta Resources plc
Communications
Roma Balwani, +91 22 6646 1000
President – Group Communications, duurzaamheid en CSR
gc@vedanta.co.in
of
Investeerders
Ashwin Bajaj
Directeur – Investeerderscontacten
of
Radhika Arora
Associate General Manager – Investeerderscontacten
of
Ravindra Bhandari
Manager – Investeerderscontacten
+44 (0)20 7659 4732
+91 22 6646 1531
ir@vedanta.co.in

Check out our twitter: @NewsNovumpr