09:33 uur 29-02-2016

Europees Geneesmiddelenbureau bevestigt marktaanvraag Gilead voor tenofovir alafenamide (TAF) voor de behandeling van chronische hepatitis B

FOSTER CITY, Californië–(BUSINESS WIRE)– Gilead Sciences, Inc. (Nasdaq: GILD) kondigde vandaag aan dat de vergunning voor het in de handel brengen (Marketing Authorization Application, MAA) van tenofovir alafenamide (als fumaraat) (TAF) 25 mg – een experimentele, eenmaal daagse behandeling voor volwassenen met chronische hepatitis B-virus (HBV) infectie – volledig bevestigd is en nu beoordeeld wordt bij het Europees Geneesmiddelenbureau (European Medicines Agency, EMA).

TAF is een nieuwe, gerichte prodrug van tenofovir die hoge antivirale werkzaamheid liet zien, vergelijkbaar met Gilead’s Viread ® 245 mg tenofovirdisoproxil (als fumaraat) (TDF), zij het met slechts een tiende van de dosis. TAF liet ook verbeteringen zien in de surrogaatlaboratoriummarkers van nier- en botveiligheid in vergelijking met TDF in klinisch onderzoek.

“Chronische hepatitis B-infectie is een groot gezondheidsprobleem in Europa, met 14 miljoen mensen die aan de ziekte lijden en meer dan 1 miljoen nieuw geïnfecteerde Europeanen per jaar,” aldus Norbert Bischofberger, PhD, Executive Vice President, Research and Development en Chief Scientific Officer, Gilead Sciences. “De bevestiging van deze aanvraag vormt een volgende stap in onze voortdurende inspanningen om de levens van mensen met progressieve leverziekten als HBV te verbeteren.”

De MAA voor TAF wordt ondersteund door onderzoeksgegevens over 48 weken uit twee fase-3-studies, die voldeden aan het primaire doel van niet-inferioriteit in werkzaamheid (HBV-DNA < 29 IE/ml in week 48) in vergelijking met TDF bij behandelingsnaïeve en behandelingservaren volwassenen met HBeAg-negatieve en HBeAg-positieve chronische HBV. In beide studies liet behandeling met TAF in vergelijking met de TDF-behandelingsgroepen een statistisch significante toename zien van normalisatie van alanine-aminotransferase in het serum, volgens de criteria van de Amerikaanse Associatie voor Onderzoek naar Leverziekten (American Association for the Study of Liver Disease). Veranderingen in nier- en botlaboratoriumparameters waren gunstiger voor het TAF-behandelingsregime. In zijn totaliteit hadden patiënten die TAF ontvingen in week 48 een significant lagere gemiddelde procentuele afname van de minerale botdichtheid in heup en wervelkolom vanaf de baseline, vergeleken met patiënten die TDF ontvingen. Daarnaast was ook de algehele mediane verandering in serumkreatinine vanaf de baseline tot week 48 in het voordeel van TAF. De vroegtijdige stopzettingspercentages vanwege bijwerkingen en de vaakst gemelde bijwerkingen waren vergelijkbaar bij patiënten die TAF en patiënten die TDF ontvingen.

Het gebruik van TAF voor de behandeling van HBV zal worden beoordeeld door het EMA volgens de gecentraliseerde vergunningsprocedure die, indien goedgekeurd, een vergunning zal opleveren voor het in de handel brengen in alle 28 lidstaten van de Europese Unie en in Noorwegen en IJsland. Gilead diende op 11 januari 2016 eveneens een nieuwe geneesmiddelaanvraag (New Drug Application, NDA) in voor TAF bij de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA).

TAF in de vorm van een enkel middel (single-agent) voor HBV is een onderzoeksproduct waarvan de veiligheid en werkzaamheid nog niet zijn vastgesteld.

Belangrijke veiligheidsinformatie over Viread

Raadpleeg de individuele Samenvatting van de Productkenmerken van Viread voor complete voorschriftinformatie

Presentatie:

Viread-tablet met een filmlaagje, met 245 mg tenofovirdisoproxil (als fumaraat), equivalent aan 300 mg tenofovirdisoproxilfumaraat of 136 mg tenofovir. Viread is ook verkrijgbaar als granule van 33 mg/g.

Indicaties:

1) De behandeling van chronische hepatitis B (CHB) bij volwassenen met gecompenseerde leverziekte, met aangetoonde actieve virale replicatie, aanhoudend verhoogde spiegels van alanine-aminotransferase (ALAT) in het serum en histologisch aangetoonde actieve ontsteking en/of fibrose. 2) Aantonen van lamivudineresistent hepatitis B-virus. 3) Behandeling van CHB bij volwassenen met gedecompenseerde leverziekte. 4) Behandeling van CHB bij adolescenten in de leeftijd van 12 tot < 18 jaar met gecompenseerde leverziekte en aangetoonde immuunactieve ziekte, d.w.z. actieve virale replicatie, aanhoudend verhoogde ALAT-spiegels in het serum en histologisch aangetoonde actieve ontsteking en/of fibrose.

Dosering en toediening:

Volwassenen: Eén tablet (245 mg) per dag, oraal ingenomen tijdens het eten. Viread is verkrijgbaar als granule van 33 mg/g voor de behandeling van CHB bij volwassenen bij wie een solide toedieningsvorm niet geschikt is. Er is geen dosisaanpassing noodzakelijk voor patiënten met een milde tot matige leverziekte. Optimale behandelingsduur is onbekend. Kinderen en adolescenten: voor de behandeling van CHB bij adolescenten in de leeftijd van 12 tot < 18 jaar en met een lichaamsgewicht ≥ 35 kg is de aanbevolen dosis één tablet (245 mg) per dag, ingenomen tijdens het eten. De veiligheid en werkzaamheid van Viread bij kinderen met CHB in de leeftijd van 2 tot < 12 jaar of met een lichaamsgewicht < 35 kg is niet aangetoond. Viread is ook verkrijgbaar als granule van 33 mg/g voor de behandeling van CHB bij adolescenten van 12 tot < 18 jaar bij wie een solide toedieningsvorm niet geschikt is. Niet aanbevolen voor pediatrische patiënten met nierinsufficiëntie. Er is geen dosisaanpassing vereist voor patiënten met leverinsufficiëntie. Senioren: Er zijn onvoldoende gegevens beschikbaar om dosisaanbevelingen te doen voor patiënten ouder dan 65 jaar. Voorzichtigheid is geboden.

Contra-indicaties:

Gekende overgevoeligheid voor tenofovir, tenofovirdisoproxilfumaraat of enige hulpstof.

Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen:

Nieren: Als Viread gelijktijdig wordt toegediend met een niet-steroïdale ontstekingsremmer (non-steroidal anti-inflammatory drug, NSAID), dient de nierfunctie adequaat te worden gemonitord. Er is een hoger risico op nierinsufficiëntie gerapporteerd bij patiënten die Viread ontvangen in combinatie met een ritonavir- of cobicistat-boosted proteaseremmer. Bij deze patiënten is een nauwgezette monitoring van de nierfunctie vereist. Nierfalen, nierinsufficiëntie, verhoogd creatinine, hypofosfatemie en proximale tubulopathie (waaronder fanconisyndroom) zijn gemeld met het gebruik van tenofovirdisoproxil (als fumaraat). Het wordt aanbevolen dat creatinineklaring (creatinine clearance, CrCl) bij alle patiënten wordt berekend voorafgaand aan de behandeling en dat de nierfunctie wordt gemonitord na twee tot vier weken behandeling, na drie maanden behandeling en vervolgens elke zes maanden bij patiënten zonder nierrisicofactoren. Bij patiënten met risico op nierinsufficiëntie is een frequentere monitoring van de nierfunctie vereist. Er zijn beperkte gegevens beschikbaar over de veiligheid en werkzaamheid van Viread bij volwassen patiënten met nierinsufficiëntie. Viread dient alleen te worden gebruikt bij deze patiënten als de mogelijke baten groter zijn dan de risico’s. Onderbreking van de behandeling met Viread dient te worden overwogen in het geval van progressieve achteruitgang van de nierfunctie als er geen andere oorzaak kan worden gevonden. Bij volwassen patiënten met matige (CrCl < 30-49 ml/min) of ernstige (CrCl < 30 ml/min) nierinsufficiëntie, waaronder hemodialysepatiënten, wordt een aanpassing van de dagelijkse dosis door middel van Viread-granulen van 33 mg/g aanbevolen. Voor volwassen patiënten met matige en ernstige nierinsufficiëntie die de granuleformulering niet kunnen gebruiken en voor wie geen alternatieve behandeling beschikbaar is, kunnen Viread 245 mg tabletten met filmlaagje met verlengde dosisintervallen worden gebruikt. Viread wordt niet aanbevolen voor pediatrische patiënten met nierinsufficiëntie. Viread dient te worden stopgezet bij pediatrische patiënten die tijdens de behandeling nierinsufficiëntie ontwikkelen.

Exacerbaties van hepatitis: Flares tijdens behandeling: Spontane exacerbaties van CHB komen relatief vaak voor. Patiënten met cirrose kunnen meer risico lopen op leverexacerbaties en dienen daarom nauwgezet te worden gemonitord. Het dient echter te worden opgemerkt dat toename van ALAT tijdens de behandeling onderdeel kan zijn van HBV-klaring met Viread. Flares na stopzetting van behandeling: Acute exacerbaties van hepatitis zijn eveneens gemeld bij patiënten die zijn gestopt met hepatitis B-therapie. De leverfunctie dient te worden gemonitord met herhaalde intervallen met zowel klinische als laboratorische opvolging gedurende ten minste 6 maanden na stopzetting van de behandeling. Bij patiënten met gevorderde leverziekte of cirrose wordt beëindiging van de behandeling niet aanbevolen, omdat exacerbatie van hepatitis na de behandeling kan leiden tot leverdecompensatie.

Leverdecompensatie: Er zijn beperkt gegevens beschikbaar over de veiligheid en werkzaamheid van Viread bij HBV-geïnfecteerde patiënten met gedecompenseerde leverziekte en een Child-Pugh-Turcotte-score (CPT) > 9. Deze patiënten kunnen meer risico lopen op het ervaren van ernstige lever- of nierbijwerkingen. Daarom dienen hepotobiliaire en nierparameters nauwgezet te worden gemonitord bij deze patiëntpopulatie.

Leverziekte: Gegevens over veiligheid en werkzaamheid zijn zeer beperkt bij patiënten die levertransplantatie ondergingen.

Bot: Viread kan een verminderde minerale botdichtheid (bone mineral density, BMD) veroorzaken. De effecten van met Viread geassocieerde veranderingen in BND op de botgezondheid op de lange termijn en toekomstig fractuurrisico zijn onbekend. Als botafwijkingen worden gedetecteerd/vermoed bij pediatrische patiënten, consulteer dan een endocrinoloog en/of een nefrologist. Botafwijkingen (die soms leiden tot fracturen) kunnen worden geassocieerd met proximale niertubulopathie.

Co-infectie met hiv: Testen op hiv-antilichamen dient aan alle CHB-patiënten te worden aangeboden voorafgaand aan de behandeling met Viread. Vanwege het risico op de ontwikkeling van hiv-resistentie dient Viread uitsluitend te worden gebruikt als onderdeel van een geschikt antiretroviraal combinatieregime bij patiënten die geco-infecteerd zijn met hiv en het hepatitis B-virus (HBV). Patiënten dienen te worden voorgelicht over het feit dat Viread het risico op transmissie van HIV of HBV via seksueel contact of besmetting met bloed niet aantoonbaar voorkomt en dat er passende voorzorgsmaatregelen dienen te worden genomen.

Co-infectie met hepatitis C of D: Er zijn geen gegevens over de werkzaamheid van Viread bij patiënten geco-infecteerd met het hepatitis C- of D-virus.

Gebruik bij zwangerschap en borstvoeding: Het gebruik van Viread kan worden overwogen tijdens zwangerschap. Viread dient niet te worden gebruikt in de borstvoedingsfase.

Geneesmiddelinteracties:

Viread heeft een laag potentieel voor CYP450-gemedieerde interacties met andere geneesmiddelen. Viread dient niet concomitant te worden toegediend met andere geneesmiddelen die tenofovirdisoproxilfumaraat of adefovirdipivoxil bevatten, nefrotoxische middelen of geneesmiddelen die de nierfunctie verminderen of beconcurreren voor actieve tubulaire secretie. Monitor de nierfunctie als Viread wordt toegediend met tacrolimus. Gelijktijdige toediening van didanosine wordt niet aanbevolen, aangezien dit kan leiden tot een toename van 40-60% in systemische blootstelling aan didanosine, wat het risico op didanosinegerelateerde bijwerkingen kan vergroten. Gelijktijdige toediening van 400 mg dagelijks didanosine is geassocieerd met significante verminderingen in CD4-celaantallen. Een gereduceerde dosis van 250 mg didanosine toegediend met Viread is geassocieerd met meldingen van hoge virologische faalpercentages. Gelijktijdige toediening van lopinavir/ritonavir; 30% toename in tenofovir AUC. Gelijktijdige toediening van atanazavir/ritonavir verminderde de atanazavirconcentraties, maar verhoogde de blootstelling aan tenofovir. Grotere tenofovirconcentraties veroorzaken mogelijk tenofovirgeassocieerde bijwerkingen, waaronder nierstoornissen. De biologische beschikbaarheid van Viread wordt aantoonbaar versterkt door eten.

Bijwerkingen:

Zeer vaak gemelde bijwerkingen (≥ 1/10): hypofosfatemie*, duizeligheid, diarree, braken, misselijkheid, huiduitslag, asthenie. Vaak (≥ 1/100 tot < 1/10): flatulentie, hoofdpijn, buikpijn, abdominal distension, vermoeidheid, toenemende transaminases. Soms (≥ 1/1,000 tot < 1/100): hypokaliëmie*, pancreatitis, rabdomyolyse*, spierzwakte, verhoogd creatinine. Zelden (≥ 1/10,000, < 1/1,000): lactaatacidose, leversteatose, hepatitis, angio-oedeem, osteomalacie*, myopathie*, nierfalen, acuut nierfalen, proximale niertubulopathie inclusief fanconisyndroom, acute tubulaire necrose, nefritis, nefrogene diabetes insipidus. De bijwerkingen gemarkeerd met * kunne voorkomen als gevolg van proximale niertubulopathie. Bij patiënten met CHB kunnen tijdens te behandeling exacerbaties van hepatitis ontstaan. Raadpleeg de Samenvatting van de Productkenmerken voor complete informatie over bijwerkingen.

Over Gilead Sciences

Gilead Sciences is een biofarmaceutisch bedrijf dat innovatieve behandelingen ontdekt, ontwikkelt en op de markt brengt voor medische behoeften waar nog geen oplossingen voor zijn. De missie van het bedrijf is om wereldwijd de zorg te verbeteren voor patiënten die aan levensbedreigende ziekten lijden. Gilead heeft bedrijven in meer dan 30 landen wereldwijd en het hoofdkantoor is gevestigd in Foster City, Californië.

Toekomstgerichte verklaring

Dit persbericht bevat toekomstgerichte verklaringen, binnen de betekenis van de Private Securities Litigation Reform Act van 1995, die onderworpen zijn aan risico’s, onzekerheden en andere factoren, waaronder het risico dat de Europese Commissie of andere regelgevende instanties, waaronder de FDA, TAF niet goedkeurt voor de behandeling van hepatitis B en dat goedkeuringen voor het in de handel brengen, indien verleend, belangrijke beperkingen kunnen hebben voor het gebruik ervan. Als gevolg hiervan is het mogelijk dat Gilead niet in staat is TAF voor chronische hepatitis B met succes op de markt te brengen. Deze risico’s, onzekerheden en andere factoren kunnen ertoe leiden dat de werkelijke resultaten aanzienlijk afwijken van de resultaten zoals die worden genoemd in de toekomstgerichte verklaringen. De lezer wordt gewaarschuwd zich niet te baseren op deze toekomstgerichte verklaringen. Deze en andere risico’s staan uitgebreid beschreven in het jaarverslag van Gilead op formulier 10-K voor het belastingjaar dat eindigde op 31 december 2015, zoals ingediend bij de Amerikaanse Securities and Exchange Commission. Alle toekomstgerichte verklaringen zijn gebaseerd op informatie waarover Gilead momenteel beschikt en Gilead neemt geen verplichting op zich om dergelijke toekomstgerichte verklaringen te actualiseren.

De Europese Samenvatting van de Productkenmerken voor Viread is beschikbaar op de website van het EMA: www.ema.europa.eu

Viread is een geregistreerd handelsmerk van Gilead Sciences, Inc.

Ga voor meer informatie over Gilead Sciences naar de website van het bedrijf: www.gilead.com , volg Gilead op Twitter (@GileadSciences) of bel met Gilead Public Affairs op +44 (208) 587-2477.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, welke als enige rechtsgeldig is.

Contacts

Gilead Sciences, Inc.
Patrick O’Brien, +1 650-522-1936
Investeerders
of
Arran Attridge, +44 (208) 587-2477
Media (Europa)
of
Cara Miller, +1 650-522-1616
Media (VS)

Check out our twitter: @NewsNovumpr