08:27 uur 18-11-2015

Van Gilead Zydelig® gecombineerd met Bendamustine en Rituximab is superieure werkzaamheid aangetoond in vergelijking met Bendamustine/Rituximab in fase 3-onderzoek bij patiënten met terugkerende chronische lymfocytische leukemie

FOSTER CITY, Californië–(BUSINESS WIRE)– Na een aanbeveling door een Independent Data Monitoring Committee (DMC), heeft Gilead Sciences, Inc. (Nasdaq:GILD) vandaag medegedeeld dat het fase 3-onderzoek 115 ter beoordeling van Zydelig ® (idelalisib) toegevoegd aan de standaard behandeling bij eerder behandelde patiënten met chronische lymfatische leukemie (CLL) voortijdig zal worden gedeblindeerd. De aanbeveling van de DMC is gebaseerd op een vooraf gedefinieerde tussentijdse analyse die een statistisch significant voordeel aangeeft in werkzaamheid voor progressievrije overleving (progression-free survival, PFS) en totale overleving (overall survival, OS) bij patiënten die Zydelig krijgen in combinatie met bendamustine and rituximab, in vergelijking met degenen die alleen bendamustine and rituximab krijgen. Het veiligheidsprofiel van Zydelig komt overeen met de bevindingen in eerder onderzoek. Gedetailleerde resultaten van dit onderzoek zullen worden gepresenteerd tijdens een late-breaking abstractsessie (LBA-5) van de jaarlijkse bijeenkomst op 5-8 december van de American Society of Hematology (ASH) in Orlando, Florida.

Zydelig is in combinatie met rituximab in de Verenigde Staten goedgekeurd voor patiënten met terugkerende CLL waarbij alleen rituximab als wenselijke behandeling wordt gezien in verband met comorbiditeiten.

“Het klinisch voordeel dat in dit fase-3-onderzoek is waargenomen draagt bij aan de hoeveelheid bewijsmateriaal voor het potentieel van behandelingen met Zydelig bij patiënten met eerder behandelde CLL,” aldus Norbert W. Bischofberger, PhD, Gilead’s Executive Vice President, Research and Development en Chief Scientific Officer. “Wij verheugen ons erop om de gedetailleerde wetenschappelijke gegevens tijdens de volgende ASH-meeting met de hematologische gemeenschap te delen.”

Onderzoek 115 is een willekeurig, dubbelblind, placebogecontroleerd, fase-3-onderzoek naar de werkzaamheid en veiligheid van Zydelig in combinatie met bendamustine and rituximab bij 416 volwassen patiënten met eerder behandelde CLL. De in aanmerking komende patiënten werden willekeurig ingedeeld (1:1) voor de ontvangst van zes cycli bendamustine and rituximab gedurende 24 weken in combinatie met Zydelig (150 mg) of een placebo. Deze worden continu tweemaal daags oraal ingenomen totdat ziekteprogressie of onaanvaardbare toxiciteit wordt geconstateerd. Het primaire eindpunt is PFS.

Extra informatie in het Studie 115-overzicht is verkrijgbaar op https://ash.confex.com/ash/2015/webprogram/start.html. Op basis van deze resultaten is Gilead van plan om in het begin van volgend jaar aanvullende registratieaanvragen in de V.S. en in Europa in te dienen.

Het gebruik van Zydelig in combinatie met bendamustine/rituximab is bedoeld voor onderzoek en de veiligheid en werkzaamheid is niet vastgesteld.

Over Zydelig (idelalisib)

Zydelig is een orale remmer van fosfoïnositide 3-kinase (PI3K) delta, een eiwit dat een rol speelt bij de activering, proliferatie en levensvatbaarheid van B-cellen, een essentieel onderdeel van het immuunsysteem. PI3K delta-signalering is actief in een groot aantal gevallen van B-cel leukemie en -lymfomen. Door het eiwit te remmen, blokt Zydelig verschillende cellulaire signaleringswegen die de levensvatbaarheid van de B-cellen aansturen.

Belangrijke veiligheidsinformatie VS

OMKADERDE WAARSCHUWING: FATALE EN ERNSTIGE TOXICITEITEN: HEPATOTOXICITEIT, ERNSTIGE DIARREE, COLITIS, LONGONTSTEKING EN DARMPERFORATIE

 • Fatale en/of ernstige hepatotoxiciteit trad op bij 14% van de patiënten die met Zydelig behandeld werden. Controleer de leverfunctie vóór en tijdens de behandeling. Onderbreek Zydelig en verminder of stop het vervolgens zoals aanbevolen.
 • Fatale en/of ernstige diarree of colitis vond plaats bij 14% van de patiënten die met Zydelig behandeld werden. Controleer op het ontstaan ​​van ernstige diarree of colitis. Onderbreek Zydelig en verminder of stop het vervolgens zoals aanbevolen.
 • Fatale en ernstige longontsteking kan optreden. Controleer op pulmonale symptomen en bilaterale interstitiële infiltraten. Onderbreek of stop Zydelig zoals aanbevolen.
 • Fatale en ernstige darmperforatie kan optreden bij patiënten die met Zydelig behandeld worden. Stop Zydelig wanneer darmperforatie optreedt.

Contra-indicaties

 • Voorgeschiedenis van ernstige allergische reacties, waaronder anafylaxie en toxische epidermale necrolyse (TEN).

Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen

 • Hepatotoxiciteit: Reacties werden doorgaans waargenomen binnen de eerste 12 behandelingsweken en bestreden met een onderbreking van de dosis. Bij herbehandeling met een lagere dosis, vonden ALT/AST-verhogingen plaats bij 26% van de patiënten. Bij alle patiënten werd elke 2 weken ALT/AST, gedurende de eerst 3 maanden gecontroleerd, vervolgens elke 4 weken gedurende de daaropvolgende 3 maanden en elke 1 tot 3 maanden in de periode daarna. Indien ALT/AST > 3x de bovengrens van normaal (upper limit of normal, ULN) is, moet wekelijks worden gecontroleerd op levertoxiciteit. Indien ALT/AST > 5x ULN is, moet met Zydelig worden gestopt en de ALT/AST en de totale bilirubine wekelijks worden gecontroleerd totdat het probleem is opgelost. Stop Zydelig bij terugkerende hepatotoxiciteit. Vermijd gelijktijdig gebruik met andere hepatotoxische geneesmiddelen.
 • Ernstige diarree of colitis: Diarree graad 3+ kan op elk moment optreden en reageert slecht op anti-motiliteitstoffen. Vermijd gelijktijdig gebruik van andere geneesmiddelen die diarree veroorzaken.
 • Pneumonitis: Beoordeel op pneumonitis bij patiënten die pulmonale symptomen vertonen, zoals hoesten, kortademigheid, hypoxie, interstitiële infiltraten op radiologische testen of waarbij de zuurstofverzadiging met ≥ 5 procent is gedaald.
 • Darmperforatie: Adviseer patiënten om onmiddellijk nieuwe of verergerde buikpijn, rillingen, koorts, misselijkheid of braken te melden.
 • Ernstige huidreacties: Eén TEN-geval deed zich voor in een onderzoek van Zydelig in combinatie met rituximab en bendamustine. Er zijn andere ernstige of levensbedreigende (graad ≥3) huidreacties gemeld. Controleer patiënten op de eventuele ontwikkeling van ernstige huidreacties en stop Zydelig als er een reactie optreedt.
 • Anafylaxie: Er zijn ernstige allergische reacties, waaronder anafylaxie gemeld. Stop Zydelig definitief en neem passende ondersteunende maatregelen indien er een reactie optreedt.
 • Neutropenie: Neutropenie graad 3-4 als gevolg van de behandeling deed zich voor bij 31% van de patiënten die tijdens klinische onderzoeken behandeld werden met Zydelig. Controleer bij alle patiënten gedurende de eerste 3 maanden ≥ elke 2 weken het bloedbeeld. Patiënten met een verhoogde concentratie neutrofielen <1,0 Gi/l moeten wekelijks gecontroleerd worden.
 • Embryofoetale toxiciteit: Zydelig kan schadelijk zijn voor de foetus. Vrouwen die tijdens het gebruik van Zydelig zwanger zijn of worden, dienen te worden gewaarschuwd voor de mogelijke gevaren voor de foetus. Raad vrouwen aan om zwangerschap te vermijden terwijl zij Zydelig nemen en om effectieve anticonceptie te gebruiken tijdens en zeker 1 maand na de behandeling met Zydelig.

Bijwerkingen

 • Meest voorkomende bijwerkingen (incidentie ≥10% en ≥2% bij alleen rituximab, alle gradaties) waren koorts, misselijkheid, longontsteking, diarree, koude rillingen, huiduitslag, overgeven en hoofdpijn.
 • Meest voorkomende ernstige bijwerkingen (serious adverse reactions, SAR) waren longontsteking (17%), koorts (9%), sepsis (8%), febrile neutropenie (5%) en diarree (5%); SAR werd gemeld bij 49% van de patiënten en 10% van de patiënten stopten met de behandeling als gevolg van ernstige bijwerkingen.
 • De meest voorkomende laboratoriumafwijkingen (incidentie ≥30% en ≥5% alleen rituximab) bij klinische onderzoeken waren neutropenie, hypertriglyceridemie, hyperglykemie en ALT-verhogingen.

Interacties met andere geneesmiddelen

 • CYP3A-inductoren: Vermijd het toedienen in combinatie met sterke CYP3A-inductoren.
 • CYP3A-remmers: Wanneer toegediend met sterke CYP3A-remmers moet zorgvuldig worden gecontroleerd op Zydelig-toxiciteit.
 • CYP3A-substraten: Vermijd toediening in combinatie met CYP3A-substraten.

Dosering en toediening

 • Aanvangsdosis voor volwassenen: Een tablet van 150 mg, tweemaal daags, heel ingenomen met of zonder voedsel. Blijf de behandeling voortzetten totdat de ziekte verergert of er onaanvaardbare toxiciteit plaatsvindt. Het veilige doseringsschema voor patiënten die langer dan meerdere maanden behandeld moeten worden, is onbekend.
 • Aanpassing van dosis: Raadpleeg de volledige voorschriften voor Zydelig voor aanpassingen van de dosis en de aanbevelingen voor controle op de volgende specifieke toxiciteiten: pneumonitis, ALT/AST-verhogingen, bilirubineverhogingen, diarree, neutropenie en trombocytopenie. Geef Zydelig niet indien zich andere ernstige en levensbedreigende toxiciteiten voordoen en wacht tot de toxiciteit is verholpen en verminder de dosis naar 100 mg, tweemaal daags wanneer de behandeling hervat wordt. Stop definitief met Zydelig indien er zich ernstige of levensbedreigende toxiciteiten voordoen na hernieuwde behandeling.

Over Gilead Sciences

Gilead Sciences is een biofarmaceutisch bedrijf dat innovatieve behandelingen ontdekt, ontwikkelt en op de markt brengt voor medische behoeften waar nog geen oplossingen voor zijn. De missie van het bedrijf is om wereldwijd de zorg te verbeteren voor patiënten die aan levensbedreigende ziekten lijden. Gilead heeft bedrijven in meer dan 30 landen wereldwijd en het hoofdkantoor is gevestigd in Foster City, Californië.

Toekomstgerichte verklaring

Dit persbericht bevat toekomstgerichte verklaringen in de betekenis van de Private Securities Litigation Reform Act van 1995, die onderworpen zijn aan risico’s, onzekerheden en andere factoren, waaronder het risico dat Gilead niet in staat is om binnen de verwachte tijd een aanvullende aanvraag voor het gebruik van Zydelig in combinatie met bendamustine and rituximab in de V.S. en Europa in te dienen. Bovendien is het mogelijk dat de veiligheidsregistraties niet door regelgevende autoriteiten worden goedgekeurd, en marketinggoedkeuringen, indien verleend, kunnen aanzienlijke beperkingen hebben op het gebruik ervan. Als gevolg daarvan kan het zijn dat Zydelig in combinatie met bendamustine en rituximab mogelijk nooit succesvol op de markt wordt gebracht. Verder bestaat de mogelijkheid van negatieve resultaten aangaande Zydelig voortkomend uit andere klinische onderzoeken. Deze risico’s, onzekerheden en andere factoren kunnen ertoe leiden dat de werkelijke resultaten aanzienlijk afwijken van de resultaten zoals die worden genoemd in de toekomstgerichte verklaringen. De lezer wordt gewaarschuwd zich niet te baseren op deze toekomstgerichte verklaringen. Deze en andere risico’s worden uitgebreid beschreven in het kwartaalverslag van Gilead op formulier 10-Q voor het kwartaal dat is geëindigd op 30 september 2015, zoals ingediend bij de Amerikaanse Securities and Exchange Commission. Alle toekomstgerichte verklaringen zijn gebaseerd op informatie waarover Gilead momenteel beschikt en Gilead neemt geen verplichting op zich om dergelijke toekomstgerichte verklaringen te actualiseren.

Volledige voorschrijfinformatie voor de VS voor Zydelig  , inclusief OMKADERDE WAARSCHUWING is beschikbaar op www.gilead.com .

Zydelig is een geregistreerd handelsmerk van Gilead Sciences, Inc.

Ga voor meer informatie over Gilead Sciences naar de website van het bedrijf:  www.gilead.com , volg Gilead op Twitter (@GileadSciences) of bel Gilead Public Affairs via nummer 1-800-GILEAD-5 of 1-650-574-3000.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, welke als enige rechtsgeldig is.

Contacts

Gilead Sciences, Inc.
Patrick O’Brien, 650-522-1936 (Investeerders)
Nathan Kaiser, 650-522-1853 (Media)

Check out our twitter: @NewsNovumpr