09:52 uur 26-10-2015

Gilead maakt fase-3-resultaten bekend van Genvoya® (Elvitegravir, Cobicistat, Emtricitabine en Tenofovir-alafenamide), een eenmaaldaags-, enkel-tablet-onderzoeksregime voor hiv

BARCELONA, Spanje–(BUSINESS WIRE)– Gilead Sciences, Inc. (NASDAQ:GILD) heeft vandaag de resultaten na 96 weken bekendgemaakt van twee fase-3-onderzoeken (Studies 104 en 111) voor de beoordeling van het onderzoeksregime van eenmaal daags een enkel tablet (single tablet regimen, STR) Genvoya ® (elvitegravir 150 mg, cobicistat 150 mg, emtricitabine 200 mg en tenofovir-alafenamide 10 mg of E/C/F/TAF) voor de behandeling van hiv-1-infectie bij niet eerder behandelde volwassenen. Genvoya werd statistisch niet inferieur bevonden aan Stribild ® (elvitegravir 150 mg, cobicistat 150 mg, emtricitabine 200 mg en tenofovirdisoproxilfumaraat 300 mg of E/C/F/TDF), gebaseerd op het percentage patiënten met hiv-1-RNA-waarden lager dan 50 kopieën/ml. Patiënten die Genvoya kregen hadden ook verbeterde nier- en botlaboratoriumparameters vergeleken met degenen die met Stribild werden behandeld. De gegevens werden gepresenteerd op de 15 e European AIDS Conference (EACS) in Barcelona (sessie: BD 01).

TAF is een nieuwe experimentele nucleotide reverse-transcriptaseremmer (NRTI) die in klinisch onderzoek in combinatie met andere antiretrovirale middelen hoge antivirale werkzaamheid liet zien bij een dosis van minder dan een tiende van de dosis van Viread ® (TDF) van Gilead, evenals verbetering van de surrogaatlaboratoriummarkers van nier- en botveiligheid in vergelijking met TDF.

“Omdat mensen langer met hiv leven en hun gehele leven antiretrovirale behandelingen blijven gebruiken, bestaat er behoefte aan nieuwe behandelopties voor mensen met hiv- en met de behandeling in verband staande comorbiditeiten,” aldus José R. Arribas, Associated Professor of Medicine, Hospital La Paz, IdiPAZ, Madrid, Spanje. “De gegevens die deze week zijn gepresenteerd laten zien dat Genvoya de potentie heeft om te helpen bij het behoud van de gezondheid bij een verscheidenheid van daarvoor in aanmerking komende hiv-patiënten.”

In de gecombineerde analyses van Studies 104 en 111, werden in totaal 1.733 niet eerder behandelde volwassenen met hiv gerandomiseerd aan het krijgen van Genvoya of Stribild. Na 96 weken bereikte 86,6 procent (n=750/866) van de patiënten die Genvoya namen en 85,2 procent (n=739/867; CI -1,8 procent tot +4,8 procent, p=0,36) van de patiënten die Stribild namen hiv-1-RNA-waarden van minder dan 50 kopieën/ml. Uit deze analyses kwam naar voren dat de mate van virologisch resultaat gelijk was tussen de twee regimes in de subgroepen patiënten (leeftijd, geslacht, ras, uitgangswaarde hiv-1-RNA-niveau en uitgangswaarde CD4-telling). Het aantal malen dat werd gestopt met de behandeling vanwege bijwerkingen was in beide behandelingsgroepen laag (1,2 procent (n=10) voor Genvoya vs. 2.3 procent (n=20) voor Stribild). De vaakst optredende bijwerkingen waren hoofdpijn, diarree en misselijkheid.

Bij de gecombineerde analyse werd het effect op nier, bot en lipidelaboratoriumparameters onderzocht over de periode van 96 weken. Voor onderzoek van de nierfunctie werden meerdere tests uitgevoerd en uit al deze tests bleek statistisch dat Genvoya de gunstigste effecten gaf. Dit betrof onder meer een statistisch significant verschil in mediane verandering in geschatte glomerulaire filtratiesnelheid (eGFR, estimated glomerular filtration rate) van baseline tot week 96, ten gunste van Genvoya (-2,0 ml/min voor Genvoya vs. -7,5 ml/min voor Stribild p < 0,001). Patiënten die Genvoya gebruikten hadden kleinere dalingen in botmineraaldichtheid (BMD) vergeleken met patiënten die Stribild namen, zoals gemeten met DXA (wervelkolom: -0,96 vs. -2,79, p<0,001; heup: -0,67 vs. -3,28, p<0,001). Patiënten op Genvoya hadden statistisch hogere stijgingen in totaal, LDL- en HDL-cholesterol vanaf de baseline dan patiënten op Stribild, terwijl er tussen de groepen geen significant verschil bestond in de totaal-cholesterol-HDL-ratio. Ten slotte waren er geen meldingen van proximale renale tubulopathie (waaronder Fanconi-syndroom) in de Genvoya-groep, terwijl er in de Stribild-groep twee gevallen waren.

“De twee-jaar-gegevens die deze week werden gepresenteerd ondersteunen de langetermijnbruikbaarheid van Genvoya verder, gegeven de aanhoudende virale onderdrukking en voortdurende verbeteringen in nier- en botveiligheidsmarkers,” aldus Norbert W. Bischofberger, PhD, Gilead’s Executive Vice President, Research and Development en Chief Scientific Officer. “In afwachting van goedkeuring door de regelgevende instanties in de VS en Europa, kijken we ernaar uit om Genvoya en onze op TAF gebaseerde regimes van de volgende generatie zo snel mogelijk aan patiënten te kunnen geven.”

Aanvullende fase-3-onderzoeksresultaten voor Genvoya die bij de EACS zullen worden gepresenteerd omvatten onder meer een 48-weken-analyse van Studie 109 bij volwassen patiënten die overgaan op Genvoya van gebooste atazanavir (ATV) plus F/TDF (sessie: PS10), sub-analyses van Studies 104 en 111 voor onderzoek van Genvoya vs. Stribild onder niet eerder behandelde volwassen vrouwen na 48 weken (poster: PE7/13) en geneesmiddelresistentie na 48 weken bij niet eerder behandelde proefpersonen die Genvoya ontvingen (poster: PE9/5).

Op 24 september 2015 heeft het Comité voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik (CHMP), het wetenschappelijk comité van het Europees Geneesmiddelenbureau (EGb), een positief oordeel gegeven op de aanvraag voor de vergunning voor het in de handel brengen (MAA) van Genvoya. De aanbeveling van het CHMP zal nu worden getoetst door de Europese Commissie, die de bevoegdheid heeft om voor de 28 landen van de Europese Unie geneesmiddelen goed te keuren voor gebruik. Gebaseerd op de eerste gegevens van studies 104 en 111 die in september 2014 bekend zijn gemaakt, heeft Gilead op 5 november 2014 een nieuwe geneesmiddelaanvraag voor Genvoya ingediend bij de U.S. Food and Drug Administration. Onder de Prescription Drug User Fee Act, heeft het bureau een doelactiedatum vastgesteld van 5 november 2015.

Genvoya is een onderzoeksgeneesmiddel waarvan de veiligheid en werkzaamheid nog niet zijn vastgesteld.

Over Studies 104 en 111

Studies 104 en 111 die oorspronkelijk waren gepland voor 96 weken maar onlangs zijn uitgebreid naar 144 weken zijn gerandomiseerde, dubbelblinde, gecontroleerde fase-3-onderzoeken, uitgevoerd onder 1.733 niet eerder behandelde volwassenen met hiv. Bij inschrijving in het onderzoek was 15% van de proefpersonen vrouw, 25% identificeerde zichzelf als zwart of van Afrikaanse afstamming en 23 procent had een virale belasting van ≥ 100.000 kopieën/ml. Patiënten werden 1:1 gerandomiseerd aan het krijgen van een STR of Genvoya of Stribild; randomisatie omvatte stratificatie voor CD4-telling (< 50 cellen/µl, 50 tot 199 cellen/µl of ≥ 200 cellen/µl) en regio (Verenigde Staten of ex-Verenigde Staten) bij screening. Na 48 weken werden in beide onderzoeksgroepen hoge percentages virale onderdrukking waargenomen (Genvoya 92 procent en Stribild 90 procent) en Genvoya bereikte de primaire doelstelling van niet-inferieure werkzaamheid vergeleken met Stribild, gedefinieerd als de proportie deelnemers met hiv-1-RNA < 50 kopieën/ml met toepassing van het FDA snapshot algoritme.

De onderzoeken worden op geblindeerde wijze voortgezet. Na week 144 gaan de patiënten door met het innemen van hun geblindeerde onderzoeksgeneesmiddel tot de behandelingstoewijzingen zijn gedeblindeerd. Op dat moment krijgen alle patiënten de mogelijkheid deel te nemen aan een open-label rollover-uitbreiding en het krijgen van Genvoya tot het middel voor gebruik in het betreffende land is goedgekeurd. Meer informatie over de onderzoeken is te vinden op www.clinicaltrials.gov.

Over Gilead

Gilead Sciences is een biofarmaceutisch bedrijf dat innovatieve behandelingen ontdekt, ontwikkelt en op de markt brengt voor medische behoeften waar nog geen oplossingen voor zijn. De missie van het bedrijf is om wereldwijd de zorg te verbeteren voor patiënten die aan levensbedreigende ziekten lijden. Gilead heeft bedrijven in meer dan 30 landen wereldwijd en het hoofdkantoor is gevestigd in Foster City, Californië.

Toekomstgerichte verklaring

Dit persbericht bevat toekomstgerichte verklaringen (forward-looking statements) binnen de betekenis van de Private Securities Litigation Reform Act van 1995, die onderworpen zijn aan risico’s, onzekerheden en andere factoren, waaronder het risico dat de vergunning voor het in de handel brengen van Genvoya en andere op TAF gebaseerde regimes niet zal worden goedgekeurd door de EMA, de FDA of andere regelgevende instanties en dat goedkeuring voor het in de handel brengen, indien verleend, belangrijke beperkingen kan hebben voor het gebruik ervan. Bovendien kunnen gegevens uit aanvullende TAF-onderzoeken ongunstig zijn. Deze risico’s, onzekerheden en andere factoren kunnen ertoe leiden dat de werkelijke resultaten aanzienlijk afwijken van de resultaten zoals die worden genoemd in de toekomstgerichte verklaringen. De lezer wordt gewaarschuwd zich niet te baseren op deze toekomstgerichte verklaringen. Deze en andere risico’s staan in detail beschreven in het kwartaalverslag van Gilead op formulier 10-Q voor het kwartaal dat eindigde op 30 juni 2015, zoals ingediend bij de Amerikaanse Securities and Exchange Commission. Alle toekomstgerichte verklaringen zijn gebaseerd op informatie waarover Gilead momenteel beschikt en Gilead neemt geen verplichting op zich om dergelijke toekomstgerichte verklaringen te actualiseren.

De Europese SmPC’s voor Stribild en Viread zijn beschikbaar op de website van het EMA: www.ema.europa.eu .

Genvoya, Stribild en Viread zijn geregistreerde handelsmerken van Gilead Sciences, Inc. of de aan haar gelieerde bedrijven.

Ga voor meer informatie over Gilead Sciences naar de website van het bedrijf: www.gilead.com , volg Gilead op Twitter (@GileadSciences) of bel Gilead Public Affairs: 1-800-GILEAD-5 of 1-650-574-3000.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, welke als enige rechtsgeldig is.

Contacts

Gilead Sciences, Inc.
Investeerders
Patrick O’Brien, +1 650-522-1936
of
Media (VS)
Ryan McKeel, +1 650-377-3548
of
Media (EU)
Kristine Kelly, +44 (0) 7810 868 956

Check out our twitter: @NewsNovumpr