07:00 uur 05-10-2015

U.S. Food and Drug Administration keurt nieuwe combinatiebehandeling goed van Letairis® van Gilead met Tadalafil voor pulmonale arteriële hypertensie (WHO Groep 1)

FOSTER CITY, Californië–(BUSINESS WIRE)– Gilead Sciences, Inc. (Nasdaq:GILD) heeft vandaag bekendgemaakt dat de U.S. Food and Drug Administration (FDA) het gebruik van Letairis ®(ambrisentan) in combinatie met tadalafil heeft goedgekeurd voor de behandeling van pulmonale arteriële hypertensie (PAH) (WHO Groep 1) voor de verlaging van het risico op ziekteprogressie en op ziekenhuisopname als gevolg van verslechterde PAH, en om de lichamelijke inspanningscapaciteit te verbeteren. Letairis is een endothelinereceptor-antagonist die in 2007 voor het eerst is goedgekeurd in de VS als monotherapie voor PAH voor het verbeteren van de lichamelijke inspanningscapaciteit en het vertragen van klinische achteruitgang. Tadalafil is een PDE5-remmer die in de VS voor het eerst in 2009 werd goedgekeurd voor PAH, voor het verbeteren van de lichamelijke inspanningscapaciteit.

“Er was al bewijs dat het gebruik van ambrisentan en tadalafil bij PAH ondersteunde, een openstaande vraag was echter of het vooraf combineren van deze twee geneesmiddelen de progressie van deze ziekte op de lange termijn zou vertragen voor patiënten die recent met PAH-therapie zijn gestart”, aldus Ronald J. Oudiz, arts, professor Geneeskunde aan de David Geffen School of Medicine van UCLA en directeur van het Liu Center for Pulmonary Hypertension, Los Angeles Biomedical Research Institute van het Harbor-UCLA Medical Center. “Gebaseerd op de gegevens die de goedkeuring van vandaag ondersteunen, weten we nu dat patiënten die ambrisentan en tadalafil vooraf krijgen minder waarschijnlijk ziekteprogressie ondervinden of in het ziekenhuis worden opgenomen en meer verbetering in lichamelijke inspanningscapaciteit hebben dan patiënten die één van beide werkzame behandelingen krijgen. Als zodanig vertegenwoordigt deze combinatie een nieuwe behandelingsstrategie voor patiënten die met deze slopende en levensbedreigende ziekte leven.”

De nieuwe toepassing wordt ondersteund door gegevens van het AMBITION-onderzoek (een gerandomiseerd, dubbelblind, in meerdere centra uitgevoerd onderzoek van de eerstelijns combinatietherapie met AMBr Isentan en Tadalafil bij patiënten met pulmonale arteriële hypertensIE). In AMBITION werden 605 patiënten met WHO functionele klasse II of III PAH (2:1:1) gerandomiseerd voor het krijgen van eenmaal daags Letairis plus tadalafil (n=302) of Letairis (n=152) of alleen tadalafil (n=151). De behandeling werd gestart met 5 mg Letairis en tadalafil op 20 mg. Indien tadalafil verdragen werd, werd de dosering verhoogd naar 40 mg na vier weken en de dosering Letairis werd verhoogd naar 10 mg na acht weken. Het primaire eindpunt was de tijd tot eerste optreden van overlijden, ziekenhuisopname in verband met verslechtering van de PAH, een afname van meer dan 15 procent ten opzichte van de baseline bij de zes-minuten-lopenafstand (six-minute walk distance, 6MWD) gecombineerd met symptomen van WHO functionele klasse III of IV die meer dan 14 dagen aanhouden (klinische achteruitgang op de korte termijn) of vermindering in 6MWD die meer dan 14 dagen aanhoudt gecombineerd met symptomen van WHO functionele klasse III of IV die meer dan 6 maanden aanhouden (inadequate klinische respons op de lange termijn).

De combinatietherapie met Letairis en tadalafil liet in het onderzoek superioriteit zien in het verminderen van het risico van het samengestelde primaire eindpunt met respectievelijk 49 procent en 45 procent, versus monotherapie met Letairis (risicoratio = 0,51; 95 procent BI: 0,35, 0,73; p=0,0002) of tadalafil (risicoratio = 0,55; 95 procent BI: 0,37, 0,81; p=0,002). Over het geheel genomen ondervond 20 procent van de patiënten die de combinatietherapie ontvingen een primaire-eindpuntvoorval vergeleken met respectievelijk 35 en 30 procent bij patiënten die Letairis of tadalafil kregen.

De combinatietherapie liet ook een verminderd risico op ziekenhuisopname vanwege verslechtering van de PAH zien van respectievelijk 67 procent en 56 procent, vergeleken met Letairis (risicoratio = 0,33; 95 procent BI: 0,19, 0,55) of tadalafil (risicoratio = 0,44; 95 procent BI: 0,25, 0,79). Over het geheel genomen werd 8% van de patiënten die de combinatietherapie kregen in het ziekenhuis opgenomen vanwege verslechtering van de PAH vergeleken met respectievelijk 22 procent en 15 procent bij patiënten die Letairis of tadalafil kregen.

Patiënten die Letairis plus tadalafil kregen ondervonden statistisch significante verbeteringen ten opzichte van de baseline wat betreft 6MWD versus afzonderlijke monotherapie, met een mediaanverschil van respectievelijk 24 en 20 meter ten opzichte van Letairis (95 procent BI: 11, 37; p=0,0004) of tadalafil (95 procent BI: 8, 32; p=0,0016) op week 24.

Wanneer Letairis in combinatie met tadalafil wordt gebruikt waren de meest voorkomende bijwerkingen (>5 procent dan bij beide monotherapieën) perifeer oedeem (combinatie: 45 procent; Letairis: 38 procent; tadalafil: 28 procent), hoofdpijn (combinatie: 41 procent; Letairis: 34 procent; tadalafil: 35 procent), neusverstopping (combinatie: 19 procent; Letairis: 16 procent; tadalafil: 11 procent), hoesten (combinatie: 18 procent; Letairis: 13 procent; tadalafil: 16 procent), anemie (combinatie: 15 procent; Letairis: 7 procent; tadalafil: 11 procent), dyspepsie (combinatie: 11 procent; Letairis: 3 procent; tadalafil: 12 procent) en bronchitis (combinatie: 10 procent; Letairis: 4 procent; tadalafil: 9 procent). In de VS heeft Letairis een gelabelde OMKADERDE WAARSCHUWING en een daarmee in verband staand risicobeoordelings- en mitigatiestrategieprogramma (Risk Evaluation and Mitigation Strategy, REMS) betreffende het risico op embryofoetale toxiciteit; zie hieronder voor belangrijke veiligheidsinformatie voor de VS voor Letairis.

Gegevens van AMBITION werden gepubliceerd in The New England Journal of Medicine en Letairis plus tadalafil was de enige aanbevolen startcombinatietherapie-optie voor PAH in de “2015 European Society of Cardiology / European Respiratory Society Guidelines for the Diagnosis and Treatment of Pulmonary Hypertension” gepubliceerd in het European Heart Journal in augustus 2015.

AMBITION werd door Gilead en GlaxoSmithKline (GSK) gezamenlijk gesponsord. Eli Lilly and Company hebben voor het onderzoek ook financiering verstrekt en het geneesmiddel tadalafil geleverd. Gilead brengt ambrisentan in de VS op de markt onder de handelsnaam Letairis en GSK brengt ambrisentan onder de handelsnaam Volibris ® op de markt in gebieden buiten de Verenigde Staten.

Over pulmonale arteriële hypertensie (WHO Groep 1)

PAH is een slopende ziekte die wordt gekenmerkt door vernauwing van de bloedvaten in de longen, wat leidt tot hoge pulmonale arteriële drukken. Deze hoge drukken maken het voor het hart moeilijk om bloed door de longen te pompen om deze van zuurstof te voorzien. Patiënten met PAH lijden aan kortademigheid omdat het het hart veel moeite kost tegen deze hoge drukken in te pompen, wat voor deze patiënten uiteindelijk leidt tot overlijden door hartfalen. PAH kan zich zonder bekende onderliggende oorzaak voordoen of secundair ontstaan bij ziekten als bindweefselziekte, congenitale hartdefecten, levercirrose en hiv-infectie.

Over Letairis

Letairis is geïndiceerd voor de behandeling van pulmonale arteriële hypertensie (PAH) (WHO groep 1) voor de verbetering van de lichamelijke inspanningscapaciteit en vertraging van de klinische achteruitgang; en in combinatie met tadalafil voor het verminderen van het risico op ziekteprogressie en ziekenhuisopname als gevolg van verslechtering van de PAH en voor verbetering van de lichamelijke inspanningscapaciteit. Onderzoeken die werkzaamheid vaststellen includeerden met name patiënten met WHO functionele klasse II-III-symptomen en etiologieën van idiopathische of erfelijke PAH (60 procent) of PAH geassocieerd met bindweefselziekten (34 procent).

Belangrijke veiligheidsinformatie voor de VS voor Letairis

OMKADERDE WAARSCHUWING: EMBRYOFOETALE TOXICITEIT

 • Dien Letairis niet toe aan een zwangere vrouw omdat het schade aan de foetus kan veroorzaken. Het is zeer waarschijnlijk dat Letairis ernstige geboortedefecten kan veroorzaken als zwangere vrouwen het middel gebruiken omdat dit effect constant wordt gezien wanneer het wordt toegediend aan dieren.
 • Sluit zwangerschap uit voorafgaand aan het begin van de behandeling met Letairis. Vrouwen die zwanger kunnen worden moeten aanvaarde methoden van anticonceptie gebruiken tijdens de behandeling en gedurende een maand na de behandeling. Voer maandelijks zwangerschapstesten uit tijdens de behandeling en 1 maand na het staken van de behandeling.
 • Vanwege het risico op geboortedefecten door embryofoetale toxiciteit, kunnen vrouwen uitsluitend Letairis krijgen via een begrensd programma dat het Letairis REMS-programma wordt genoemd.

Contra-indicaties

 • Zwangerschap: Letairis kan schade aan de foetus veroorzaken
 • Idiopathische pulmonale hypertensie (IPF), waaronder IPF-patiënten met pulmonale hypertensie (WHO groep 3)

Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen

 • Embryofoetale toxiciteit en Letairis REMS-programmavereisten:
  • Voorschrijvers moeten voor het programma zijn gecertificeerd door het volgen en voltooien van training.
  • Alle vrouwelijke patiënten, ongeacht of ze zwanger kunnen worden, moeten het Letairis REMS-programma volgen.
  • Mannelijke patiënten worden niet in het programma ingeschreven.
  • Apotheken moeten gecertificeerd zijn voor het programma en moeten het middel leveren aan vrouwelijke patiënten die geautoriseerd zijn om Letairis te ontvangen.

Aanvullende informatie is beschikbaar via www.letairisrems.com of 1-866-664-5327.

 • Perifeer oedeem: Perifeer oedeem is een bekend klasse-effect van endothelinereceptor-antagonisten en is ook een klinisch gevolg van PAH en verslechterde PAH. Beoordeel patiënten die klinisch significante vochtretentie ontwikkelen verder om de oorzaak vast te stellen en de mogelijke noodzaak van oedeembehandeling of het staken van Letairis. In klinische onderzoeken kwam perifeer oedeem vaker voor bij Letairis dan bij placebo (het ging meestal om licht tot matig ernstig oedeem); en met Letairis plus tadalafil dan met een van beide geneesmiddelen alleen. Daarnaast zijn er nadat het middel in de handel werd gebracht meldingen geweest van vochtretentie die binnen weken na de start met Letairis optrad en die interventie met een diureticum, vochtbeheer of ziekenhuisopname in verband met hartfalen vereiste.
 • Pulmonaal oedeem met pulmonale veno-occlusieve ziekte (pulmonary veno-occlusive disease, PVOD): Overweeg PVOD bij patiënten die acuut pulmonaal oedeem ontwikkelen tijdens het starten met Letairis en stop met Letairis als PVOD is bevestigd.
 • Een afname in spermatelling is waargenomen bij patiënten die endothelinereceptor-antagonisten namen en in dieronderzoek naar vruchtbaarheid met ambrisentan. Adviseer patiënten over de potentiële effecten op vruchtbaarheid.
 • Hematologische veranderingen: Meet hemoglobine voorafgaand aan het starten met Letairis, na 1 maand en daarna periodiek. Starten met Letairis wordt niet aanbevolen voor patiënten met klinisch significante anemie. Overweeg Letairis te stoppen als klinisch significante daling van hemoglobine ontstaat en andere oorzaken zijn uitgesloten. Dalingen van hemoglobine zijn waargenomen binnen de eerste paar weken van behandeling met Letairis en kan tijdens de behandeling voortduren. Er zijn nadat het middel in de handel werd gebracht meldingen van anemie geweest die bloedtransfusie vereisten.

Bijwerkingen

 • De vaakst voorkomende bijwerkingen wanneer gebruikt als monotherapie vergeleken met placebo waren perifeer oedeem (17% vs. 11%), neusverstopping (6% vs. 2%), sinusitis (3% vs. 0%) en opvliegers (4% vs. 1%).
 • De vaakst voorkomende bijwerkingen in combinatie met tadalafilvergeleken met Letairis- of tadalafil-monotherapie waren perifeer oedeem (45% vs. 38% of 28%), hoofdpijn (41% vs. 34% of 35%), neusverstopping (19% vs. 16% of 11%), hoesten (18% vs. 13% of 16%), anemie (15% vs. 7% of 11%), dyspepsie (11% vs. 3% of 12%) en bronchitis (10% vs. 4% of 9%).

Interacties met andere geneesmiddelen

 • Cyclosporine verhoogt de blootstelling aan ambrisentan met 2 keer; beperk Letairis tot eenmaal per dag 5 mg

Gebruik bij specifieke populaties

 • Borstvoeding: Kies voor Letairis of voor borstvoeding.
 • Leverfunctiestoornis: Letairis wordt niet aanbevolen voor patiënten met een matige of ernstige leverfunctiestoornis. Onderzoek de oorzaak van de leverschade volledig bij patiënten die een leverfunctiestoornis ontwikkelen; stop met Letairis als de leveraminotransferases > 5x ULN zijn of als de verhogingen gepaard gaan met een bilirubine van > 2x ULN, of bij tekenen of symptomen van leverdisfunctie en andere oorzaken zijn uitgesloten.

Dosering en toediening

 • Dosering voor volwassenen: Start Letairis met 5 mg eenmaal daags, met of zonder tadalafil 20 mg eenmaal daags. Overweeg verhoging naar 10 mg Letairis of 40 mg tadalafil na intervallen van 4 weken. Tabletten niet doorbreken, fijnstampen of kauwen.
 • Zwangerschapstest: Begin de behandeling met Letairis bij vrouwen die zwanger kunnen worden alleen na een negatieve zwangerschapstest. Verkrijg gedurende de behandeling maandelijks een zwangerschapstest.

Over Gilead Sciences

Gilead Sciences is een biofarmaceutisch bedrijf dat innovatieve behandelingen ontdekt, ontwikkelt en op de markt brengt voor medische behoeften waar nog geen oplossingen voor zijn. De missie van het bedrijf is om wereldwijd de zorg te verbeteren voor patiënten die aan levensbedreigende ziekten lijden. Gilead heeft bedrijven in meer dan 30 landen wereldwijd en het hoofdkantoor is gevestigd in Foster City, Californië.

Toekomstgerichte verklaring

Dit persbericht bevat toekomstgerichte verklaringen, in de betekenis van de Amerikaanse Private Securities Litigation Reform Act van 1995, die onderhevig zijn aan risico’s, onzekerheden en andere factoren, waaronder de mogelijkheid dat artsen het voordeel van de combinatietherapie met Letairis en tadalafil niet zien. Deze risico’s, onzekerheden en andere factoren kunnen ertoe leiden dat de werkelijke resultaten aanzienlijk afwijken van de resultaten zoals die worden genoemd in de toekomstgerichte verklaringen. De lezer wordt gewaarschuwd zich niet te baseren op deze toekomstgerichte verklaringen. Deze en andere risico’s staan in detail beschreven in het kwartaalverslag van Gilead op formulier 10-Q voor het kwartaal dat eindigde op 30 juni 2015, zoals ingediend bij de Amerikaanse Securities and Exchange Commission. Alle toekomstgerichte verklaringen zijn gebaseerd op informatie waarover Gilead momenteel beschikt en Gilead neemt geen verplichting op zich om dergelijke toekomstgerichte verklaringen te actualiseren.

Volledige voorschrijfinformatie voor de VS voor Letairis, inclusief OMKADERDE WAARSCHUWING, is beschikbaar op www.gilead.com .

Letairis en Volibris zijn gedeponeerde handelsmerken van Gilead Sciences, Inc., of de aan haar gelieerde bedrijven.

Ga voor meer informatie over Gilead Sciences naar de website van het bedrijf:  www.gilead.com , volg Gilead op Twitter (@GileadSciences) of bel Gilead Public Affairs via nummer 1-800-GILEAD-5 of 1-650-574-3000.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, welke als enige rechtsgeldig is.

Contacts

Gilead Sciences, Inc.
Investeerders
Sung Lee, 650-524-7792
Media
Nathan Kaiser, 650-522-1853

Check out our twitter: @NewsNovumpr