13:47 uur 02-09-2015

Europese Commissie verleent marktgoedkeuring voor Kanuma™ (sebelipase alfa) voor de behandeling van patiënten van alle leeftijden met Lysosomale zure lipase deficiëntie (LAL-D)

CHESHIRE, Conn.–(BUSINESS WIRE)– Alexion Pharmaceuticals, Inc. (NASDAQ:ALXN) kondigde vandaag aan dat de Europese Commissie (EC) goedkeuring heeft verleend voor Kanuma (sebelipase alfa) als duurzame enzymvervangende therapie bij patiënten van alle leeftijden met lysosomale zure lipase deficiëntie (LAL-D). Kanuma, een innovatieve enzymvervangingstherapie, is de eerste goedgekeurde behandeling in de Europese Unie voor patiënten met LAL-D, een uiterst zeldzame progressieve genetische metabolische ziekte, die meerdere organen van de patiënten aantast en tot een vroegtijdige dood leidt. Alexion verwacht in oktober de behandeling te kunnen bieden aan patiënten in Duitsland en is nu voor de vergoedingsprocedures in overleg met de gezondheidsinstanties in elk van de grote Europese landen.

“De goedkeuring van vandaag is een belangrijke mijlpaal voor patiënten met LAL-D, een ernstige conditie die verwoestende gevolgen heeft voor patiënten van alle leeftijden,” zei Vassili Valayannopoulos, M.D., Ph.D., onderzoeker in de studies voor de registratie van Kanuma, Hôpital Necker-Enfants Malades en IMAGINE Institute, Parijs. “In de klinische studies overleefde 67% van de kinderen die met Kanuma waren behandeld na een leeftijd van 12 maanden, terwijl zonder deze behandeling, deze patiënten bijna zeker een fatale afloop zouden hebben gekend. Kanuma toonde ook lagere waarden van leverletsel en een verminderd vetgehalte, factoren die tot serieuze en levensbedreigende complicaties leiden.”

LAL-D is een genetische, chronische en progressieve ziekte die bij pasgeborenen, kinderen en volwassenen meerdere organen aantast en tot vroegtijdige dood leidt. Het is een uiterst zeldzame aandoening, omdat minder dan 20 patiënten op een miljoen van de algemene bevolking hierdoor wordt getroffen.  Patiënten met LAL-D ervaren vaak acute manifestaties van de levensbedreigende ziekte, waarbij, net als bij andere leverziektes, deze bij veel patiënten asymptomatisch zijn totdat de ernstige gevolgen van de ziekte verschijnen. LAL-D wordt veroorzaakt door genetische mutaties met als resultaat een duidelijke vermindering of verlies van de activiteit van het LAL-enzym in de lysosomen in meerdere lichaamsweefsels. Dit leidt tot chronische ophoping van cholesteryl esters en triglyceriden in de lever, bloedvaatwanden en in andere weefsels. 2,3

“Wij zijn heel blij dat de Europese Commissie autorisatie heeft verleend voor patiënten van alle leeftijden met LAL-D. Hierdoor worden wij in staat gesteld zuigelingen, kinderen en volwassenen in Europa te helpen door middel van de eerste goedgekeurde behandeling voor deze uiterst zeldzame, ernstige en levensbedreigende ziekte,” aldus David Hallal, Chief Executive Officer van Alexion. “Omdat er geen effectieve behandeling bestaat, worden patiënten met LAL-D geconfronteerd met verwoestende morbiditeiten waaronder leverfalen of premature sterfte.De deelname aan de klinische onderzoeken van onderzoekers, patiënten en hun families heeft deze goedkeuring mogelijk gemaakt, en wij zijn hen hier heel dankbaar voor. Wij starten nu het overleg met de gezondheidsinstanties in heel Europa voor de vergoedingsprocedures. Zo kunnen wij ervoor zorgen dat wij patiënten met LAL-D zo snel mogelijk een levensingrijpende behandeling met Kanuma kunnen bieden.”

Kanuma is een zeer innovatieve enzymvervangende therapie (ERT)voor de behandeling van de onderliggende oorzaak van LAL-D. De goedkeuring van Kanuma geldt voor alle 28 lidstaten van de EU, evenals voor IJsland, Noorwegen en Liechtenstein. Deze werd verleend door middel van de versnelde evaluatieprocedure. Het besluit volgt op de positieve uitspraak van het Comité voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik (CHMP) in juni 2015. Bovendien kreeg Kanuma van de Amerikaanse Food and Drug Administration de status van Breakthrough Therapie voor LAL-deficiëntie bij zuigelingen, en accepteerde deze voor Kanuma een Biologics License Application (BLA) voor prioriteitsevaluatie.

Klinische gegevens

De goedkeuring van Kanuma in de EU was gebaseerd op de gegevens uit twee klinische studies en een ondersteunende open-label verlengingsstudie, uitgevoerd onder zuigelingen, kinderen en volwassen patiënten met LAL-D. De studieresultaten waren zeer positief voor wat betreft de overleving na 12 maanden (67% oftewel, 6 op 9) bij patiënten met LAL-D als zuigeling, ten opzichte van 0 op 21 patiënten in een groep zonder een behandelingshistorie.De zuigelingen die met Kanuma waren behandeld, toonden ook verbeterde leverparameters, waaronder ALT en AST, met een gewichtstoename in de eerste weken van de behandeling. Bij de pediatrische en volwassen patiënten met LAL-D, resulteerde de behandeling met Kanuma ten opzichte van een placebo, in de normalisatie van ALT, een vermindering van het vetgehalte in de lever en van andere indicatoren van leverletsel, naast een aanzienlijke verbetering in de accumulatie van lipiden, volgens de gemeten LDL-c en HDL-c waarden.Bij patiënten die Kanuma ontvingen tijdens de dubbelblinde periode, en die daarna de open-label verlengingsperiode ingingen, bleven de lagere ALT-niveaus gehandhaafd en werden nog verdere verbeteringen gezien van LDL-c en HDL-c.

De ernstigste bijwerkingen waargenomen bij 3% van de patiënten in de klinische onderzoeken, waren tekenen en symptomen die duidden op anafylaxie. Tot de tekenen en symptomen behoorden pijn in de borst, bindvliesinjectie, dyspneu, algemene en jeukende uitslag, hyperemie, mild oedeem op de oogleden, rhinorrhea, ernstige ademhalingsmoeilijkheden, tachycardie, versnelde ademhaling en urticaria.

Over Lysosomale zure lipase deficiëntie (LAL-D)

LAL-D is een uiterst zeldzame genetische, chronische en progressieve ziekte die samen gaat met een verwoestende morbiditeit en vroegtijdige sterfte. Bij patiënten met LAL-D leiden de genetische mutaties tot een verlaagde activiteit van het LAL-enzym. Dit heeft als gevolg een aanzienlijke ophoping van cholesteryl esters en triglyceriden in vitale organen, bloedvaten en andere weefsels, resulterend in progressieve schade aan meerdere organen, waaronder fibrose, cirrhose, leverstoornissen, versnelde atherosclerose, hart- en vaatziekten en andere verwoestende gevolgen. 2,3

LAL-D komt voor bij patiënten van alle leeftijden, waarbij klinische manifestaties optreden vanaf de vroege kinderjaren tot aan volwassen leeftijd, die tot plotselinge en onvoorspelbare klinische complicaties kunnen leiden. Bij zuigelingen doen zich ernstige groeistoornissen, leverfibrose, cirrhose en sterfte voor bij een gemiddelde leeftijd van 3,7 maanden. 4 Tijdens een observatieonderzoek bleek dat bij 50% van de kinderen en volwassenen met LAL-D de ziekte binnen 3 jaar een progressie toonde naar fibrose, cirrhose of levertransplantatie.  5 De gemiddelde leeftijd waarop LAL-D zich manifesteert is 5,8 jaar en de ziekte kan worden vastgesteld met een eenvoudige bloedtest. 6,7

Over Kanuma  (sebelipase alfa)

Kanuma™ (sebelipase alfa) is een innovatieve enzymvervangende therapie voor de behandeling van de onderliggende oorzaak van lysosomale zure lipase deficiëntie (LAL-D). De behandeling is erop gericht de ophoping van substraat in de lysosomen van de cellen in het hele lichaam, waaronder de lever, te verminderen. Hierdoor kan schade aan vitale organen en premature sterfte worden voorkomen

De FDA heeft de kwalificatie Breakthrough Therapy toegekend voor Kanuma voor LAL-deficiëntie bij zuigelingen, en de BLA voor prioriteitsevaluatie van Kanuma goedgekeurd. Tevens is een aanvraag voor erkenning van Kanuma als nieuw geneesmiddel ingediend bij het Japanse ministerie van Gezondheid, Arbeid en Welzijn.

Belangrijke veiligheidsinformatie

Er zijn reacties van overgevoeligheid, waaronder anafylaxie, geconstateerd bij patiënten die met sebelipase alfa zijn behandeld. Daarom moet bij de toediening van sebelipase alfa snel de juiste medische assistentie kunnen worden verleend. In het geval van ernstige reacties, moet de toediening van het infuus met sebelipase alfa onmiddellijk worden gestaakt en de juiste medische behandeling worden gestart. Bij patiënten die allergische reacties toonden tijdens de toediening van het infuus, moet voorzichtigheid worden betracht als de behandeling wordt hervat.

De ernstigste bijwerkingen waargenomen bij 3% van de patiënten in de klinische onderzoeken, waren tekenen en symptomen die duidden op anafylaxie. Tot de tekenen en symptomen behoorden een onbehaaglijk gevoel in de borst, bindvliesinjectie, dyspneu, algemene en jeukende uitslag, hyperemie, mild oedeem op de oogleden, rinorrhea, ernstige ademhalingsmoeilijkheden, tachycardie, versnelde ademhaling en urticaria.

Over Alexion

Alexion is een internationaal biofarmaceutisch bedrijf dat zich richt op de ontwikkeling en productie van levensveranderende behandelingen voor patiënten met verwoestende en zeldzame aandoeningen. Alexion is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en het op de markt brengen van Soliris ® (eculizumab), de eerste en enige goedgekeurde complementremmer voor de behandeling van patiënten met paroxismale nachtelijke hemoglobinurie (PNH) en atypisch hemolytisch-uremisch syndroom (aHUS), twee levensbedreigende uiterst zeldzame stoornissen. Alexion werkt daarnaast aan een belangrijke internationale franchise voor zeldzame ziekten, waaronder Kanuma™ (sebelipase alfa) voor patiënten met lysosomale zure lipase deficiëntie (LAL-D), en Strensiq™ (asfotase alfa), voor patiënten met hypofosfatasie (HPP). Daarnaast werkt Alexion aan het meest robuuste ontwikkeltraject voor zeldzame ziekten in de biotechnologiebranche, met uiterst innovatieve kandidaatproducten op diverse therapeutische terreinen. Als wereldwijd leider op het gebied van complementremmers werkt het bedrijf aan de versterking en verbreding van haar portfolio van complementremmers op diverse platforms, waaronder de evaluatie van potentiële aanvullende indicaties voor Soliris voor andere ernstige en uiterst zeldzame aandoeningen. Dit persbericht en aanvullende informatie over Alexion is te vinden op:  vwww.alexion.com.

Uitspraken met betrekking tot de toekomst

Dit persbericht bevat uitspraken met betrekking tot de toekomst (forward-looking statements), waaronder uitspraken met betrekking tot mogelijke geneeskundige baten van Kanuma™ (sebelipase alfa) voor lysosomale zure lipase deficiëntie (LAL-D). Uitspraken met betrekking tot de toekomst zijn onderhevig aan factoren die ertoe zouden kunnen leiden dat de resultaten en plannen van Alexion afwijken van hetgeen werd verwacht. Voorbeelden van deze factoren zijn besluiten van regulerende instanties betreffende marktgoedkeuring of materiële beperkingen aan het op de markt brengen van Kanuma voor LAL-D, vertraging bij het realiseren van voldoende productiecapaciteiten en het opzetten van een commerciële infrastructuur voor Kanuma voor LAL-D, de mogelijkheid dat resultaten van klinische onderzoeken geen betrouwbare indicatie blijken te zijn van de veiligheid en werkzaamheid van Kanuma bij een bredere of andere patiëntenpopulatie, het risico dat externe fondsenverstrekkers (met inbegrip van overheidsinstellingen) het gebruik van Kanuma niet tegen een aanvaardbaar tarief of in het geheel niet vergoeden, het risico dat schattingen met betrekking tot het aantal patiënten met Kanuma en waarnemingen betreffende de natuurlijke historie van patiënten met Kanuma onnauwkeurig blijken te zijn, en diverse andere risico’s die van tijd tot tijd zijn uiteengezet in de documenten die door Alexion zijn ingediend bij de Securities and Exchange Commission, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de risico’s die worden besproken in het driemaandelijkse rapport van Alexion op Formulier 10-Q voor de periode eindigende op 30 juni 2015. Alexion is niet voornemens deze uitspraken met betrekking tot de toekomst te actualiseren in verband met gebeurtenissen of omstandigheden die zich na de publicatiedatum van dit persbericht voordoen, uitgezonderd indien hiertoe een wettelijke verplichting bestaat.

Referenties
1.

REGULERING (EU) Nr. 536/2014 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 16 april 2014 inzake klinische proeven met medicinale producten voor het menselijk gebruik, en intrekking van Richtlijn 2001/20/EG.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0536&qid=1421232837997&from=EN

2. Bernstein DL, et al. Chloesteryl ester storage disease: review of the findings in 135 reported patients with an underdiagnosed disease. J Hepatol. 2013;58:1230-43. doi:10.1016/j.jhep.2013.02.014.
3. Reiner Z, et al. Lysosomal acid lipase deficiency – an under-recognized cause of dyslipidemia and liver dysfunction. Atherosclerosis. 2014;235:21-30. doi:10.1016/j.atherosclerosis.2014.04.003.
4. Jones S et al. Severe and rapid disease course in the natural history of infants with lysosomal acid lipase deficiency. Mol Genet Metab. 2014 feb;111(2):S57-58.
5. Gegevens in archief, Alexion.
6. Burton et al. Clinical Features of Lysosomal Acid Lipase Deficiency – a Longitudinal Assessment of 48 Children and Adults. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2015 augustus 6. doi: 10.1097/MPG.0000000000000935
7. Hamilton J, et al. A new method for the measurement of lysosomal acid lipase in dried blood spots using the inhibitor Lalistat 2. Clin Chim Acta. 2012;413:1207-10. doi:10.1016/j.cca.2012.03.019.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, welke als enige rechtsgeldig is.

Contacts

Voor Alexion Pharmaceuticals, Inc.
Media
Stephanie Fagan, 203-271-8223
Senior Vice President, Corporate Communications
of
Kim Diamond, 203-439-9600
Executive Director, Corporate Communications
of
Beleggers
Elena Ridloff, CFA, 203-699-7722
Executive Director, investeerdersbetrekkingen

Check out our twitter: @NewsNovumpr