08:09 uur 01-09-2015

Europese Commissie verleent marktgoedkeuring voor Strensiq™ (asfotase alfa) voor de behandeling van patiënten met hypofosfatasie (HPP) met manifestaties in de kinderjaren

CHESHIRE, Conn.–(BUSINESS WIRE)– Alexion Pharmaceuticals, Inc. (NASDAQ:ALXN) heeft vandaag bekendgemaakt dat de Europese Commissie marktautorisatie heeft verleend voor Strensiq™ (asfotase alfa) als duurzame enzymvervangende therapie bij patiënten met hypofosfatasie (HPP) bij wie de aandoening zich reeds in de kinderjaren heeft gemanifesteerd, ter behandeling van gevallen waarbij de ziekte de beenderen heeft aangetast. De samenvatting van de productkenmerken (SPC) stelt dat HPP betrekking heeft op meerdere botmanifestaties zoals rachitis/osteomalacie, veranderd calcium- en fosfaatmetabolisme, verminderde groei en mobiliteit, ademhalingsproblemen waarbij mogelijk beademing nodig is en toevallen die reageren op vitamine B6. Strensiq is de eerste behandeling die is goedgekeurd in de Europese Unie (EU) voor de behandeling van patiënten met HPP, een levensbedreigende en zeer zeldzame stofwisselingsziekte. Alexion verwacht om in oktober te starten met het bedienen van patiënten in Duitsland en is het vergoedingsproces begonnen samen met de gezondheidsinstanties in de verschillende grote Europese landen.

“Hypofosfatasie is een uiterst zeldzame aandoening die verwoestende gevolgen kan hebben voor patiënten en hun families. Zonder behandeling kunnen patiënten belangrijke complicaties krijgen in verband met de ontwikkeling, groei en mobiliteit, waarbij een zeer groot risico van sterfte onder zuigelingen bestaat,” zei PD Dr. med Christine Hofmann, kinderziekenhuis, universiteit van Würzburg, afdeling Pediatrische Reumatologie en Osteologie, Würzburg, Duitsland. “Ik ben heel blij dat patiënten in Europa bij wie HPP zich in de jeugd manifesteert, nu door het vervangen van de niet-weefselspecifieke alkalische fosfatase, een goedgekeurde behandeling hebben voor de aanpak van de onderliggende oorzaak van deze genetische levenslange ziekte van het stofwisselingsstelsel.”

HPP is een progressieve, uiterst zeldzame genetische stofwisselingsziekte waarbij patiënten een verwoestende uitwerking ervaren op meerdere stelsels in het lichaam, leidend tot verzwakkende of levensbedreigende complicaties. De ziekte wordt als zeer zeldzaam beschouwd en staat gekenmerkt als een aandoening die minder dan 20 patiënten treft op een bevolkingsgroep van één miljoen. 1 HPP wordt gekenmerkt door stoornissen in de mineralisatie van het gebeente, wat kan leiden tot vervorming van de beenderen en andere afwijkingen in het geraamte, evenals systemische complicaties, zoals ernstige spierverzwakking, toevallen, pijn en ademhalingsstoornissen, leidend tot premature sterfte bij zuigelingen. 2-6

“Als de eerste goedgekeurde behandeling voor pediatrische onset HPP in Europa, is Strensiq een innovatieve therapie voor patiënten die lijden aan deze verwoestende en levensbedreigende ziekte die uiterst zeldzaam is. Wij zijn erg verheugd over het feit dat met het EU-label elke patiënt die HPP-symptomen vóór zijn 18e jaar heeft, nu in aanmerking komt voor behandeling,” zei David Hallal, Chief Executive Officer van Alexion. “De deelname aan de klinische onderzoeken van onderzoekers, patiënten en hun families heeft deze goedkeuring mogelijk gemaakt, en wij zijn hen hier heel dankbaar voor. We zijn nu begonnen aan de vergoedingsprocessen met de gezondheidsinstanties in heel Europa om ervoor te zorgen dat patiënten met pediatrische onset HPP zo snel mogelijk toegang hebben tot Strensiq, een levensveranderende behandeling.”

De EC heeft marktgoedkeuring verleend voor Strensiq als een duurzame enzymvervangende therapie bij patiënten met hypofosfatasie (HPP) bij wie de ziekte zich reeds in de kinderjaren heeft gemanifesteerd, ter behandeling van gevallen waarbij de ziekte de beenderen heeft aangetast. Volgens de SPC wordt HPP geassocieerd met verschillende aandoeningen van de beenderen, waaronder rachitis/osteomalacie, veranderingen in de calcium- en fosfaatstofwisseling, groei- en mobiliteitsstoornissen, ademhalingsstoornissen die beademing vereisen, en vitamine B6-responsieve toevallen. De natuurlijke historie van onbehandelde kinderen met hypofosfatasie duiden op een hoge mortaliteit indien beademing vereist is. De SmPC meldt verder dat 71% van de zuigelingen die werden behandeld met Strensiq en waarvoor beademing vereist was, in leven bleef en de behandeling voortzet.

De marktautorisatie van de EC voor Strensiq volgt op de positieve beoordeling in juni 2015 door het Comité voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik (CHMP), en geldt voor alle 28 lidstaten van de EU, evenals IJsland, Noorwegen en Liechtenstein. Verder is Strensiq goedgekeurd voor de behandeling van HPP door het Japanse ministerie van Gezondheid, Arbeid en Welzijn. De FDA heeft de kwalificatie Breakthrough Therapy toegekend voor Strensiq en de aanvraag van Alexion om een Biologics License Application (BLA) voor prioriteitsevaluatie goedgekeurd.

Klinische gegevens

De goedkeuring van Strensiq in de EU is gebaseerd op de klinische gegevens van vier centrale klinische prospectieve onderzoeken, en de verlengingen hiervan, waaraan 68 patiënten deelnamen bij wie HPP zich in de jeugd manifesteerde (variërend van zuigelingen tot volwassenen van 66 jaar). De studieresultaten toonden dat de patiënten bij wie HPP zich in de jeugd manifesteerde na een behandeling met Strensiq snelle en duurzame verbeteringen hadden in de botmineralisatie, volgens meting van de Radiographic Global Impression of Change (RGI-C) schaal, die de graad van rachitis evalueert aan de hand van röntgenbeelden. Verder werden in de klinische studies bij de patiënten verbeteringen van het geraamte gezien, zoals werd aangetoond door de röntgenfoto’s van gewrichten, histologische kenmerken van biopsiemateriaal van het bot, en bleek ook dat er aan lichaamslengte werd teruggewonnen.

De ernstigste nevenwerkingen waargenomen in de klinische onderzoeken waren reacties op de plaats van injectie en ongewenste effecten die gepaard gingen met de injectie. De meeste van deze nevenwerkingen waren niet ernstig en varieerden van licht tot matig in intensiteit.

Over Hypofosfatasie (HPP)

HPP is een genetische, chronische en progressieve uiterst zeldzame stofwisselingsziekte die wordt gekenmerkt door stoornissen in de mineralisatie van het gebeente, hetgeen kan leiden tot vervorming van de beenderen en andere afwijkingen in het geraamte, ernstige spierverzwakking, toevallen en ademhalingsstoornissen, en premature sterfte bij zuigelingen. 2-6

HPP is het gevolg van een mutatie in het gen dat een enzym aanmaakt dat bekend is als niet-weefselspecifieke alkalische fosfatase (TNSALP. 2,3 De genetische deficiëntie in HPP kan gevolgen hebben voor personen van alle leeftijden. 2 HPP wordt geclassificeerd op basis van de leeftijd van de patiënt op het moment dat de symptomen van de ziekte zich manifesteerden, waarbij manifestatie van HPP onder zuigelingen of jongeren wordt gedefinieerd als manifestatie van de eerste symptomen vóór de leeftijd van 18 jaar.

HPP kan verwoestende gevolgen hebben voor patiënten in elke levensfase. 2 Tijdens een onderzoek naar de natuurlijke historie bleek dat zuigelingen, waarbij de eerste symptomen van HPP zich voordeden binnen de eerste 6 maanden van hun leven, een hoge mortaliteit vertoonden. De totale mortaliteit bedroeg 73% bij 5 jaar. 7 Bij deze patiënten was de mortaliteit hoofdzakelijk te wijzen aan ademhalingsstoornissen. 2,6,8 Patiënten die overleven tot adolescentie en volwassenheid, ervaren vaak klinische gevolgen op de lange termijn, zoals terugkerende en niet-genezende fracturen, ernstige spierverzwakking, verzwakkende pijn en de behoefte aan mobiliteitshulpmiddelen, zoals rolstoelen, rollators en krukken. 2,5

Over Strensiq  (asfotase alfa)

Strensiq  (asfotase alfa) is een baanbrekende enzymvervangende therapie ter behandeling van de onderliggende oorzaak van HPP—deficiënte TNSALP-activiteit. Door het deficiënte enzym te vervangen, wordt met de behandeling met Strensiq ernaar gestreefd de deficiënte mineralisatie van de beenderen te voorkomen of te verbeteren, waardoor ernstige afwijkingen in het geraamte en systemische morbiditeit bij patiënten, en premature sterfte kan worden voorkomen.

Strensiq is goedgekeurd in Japan en Canada voor de behandeling van patiënten met HPP en een aanvraag voor een Biologics License Application voor prioriteitsevaluatie is goedgekeurd door de U.S. Food and Drug Administration (FDA).

Belangrijke veilgheidsinformatie

Patiënten die met Strensiq worden behandeld kunnen reacties van overgevoeligheid vertonen, waaronder netelroos, ademhalingsnood en/of hart- en vaatsymptomen. De toediening van Strensiq kan een reactie geven op de plaats van de injectie.

Er zijn gevallen van craniosynostose geconstateerd in patiënten onder de 5 jaar. Oftalmologische verkalking (conjunctiva en hoornvlies) en nefrocalcinose zijn gerapporteerd in patiënten die met Strensiq zijn behandeld. Er bestaan onvoldoende gegevens om een direct causaal verband te leggen tussen de blootstelling aan Strensiq en de progressie van craniosynostose of tussen de blootstelling aan Strensiq en ectopische verkalking.

De serumconcentratie van het parathormoon kan verhogen bij patiënten die Strensiq krijgen toegediend. Patiënten die een behandeling met Strensiq ondergaan kunnen een hoge gewichtstoename hebben.

Over Alexion

Alexion is een internationaal biofarmaceutisch bedrijf dat zich richt op de ontwikkeling en productie van levensveranderende behandelingen voor patiënten met verwoestende en zeldzame aandoeningen. Alexion is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en het op de markt brengen van Soliris ® (eculizumab), de eerste en enige goedgekeurde complementremmer voor de behandeling van patiënten met paroxismale nachtelijke hemoglobinurie (PNH) en atypisch hemolytisch-uremisch syndroom (aHUS), twee levensbedreigende uiterst zeldzame stoornissen. Alexion werkt daarnaast aan een belangrijke internationale franchise voor zeldzame ziekten van het stofwisselingsstelsel, waaronder Kanuma™ (sebelipase alfa) voor patiënten met lysosomale zure lipase deficiëntie (LAL-D) en Strensiq™ (asfotase alfa) voor patiënten met hypofosfatasie (HPP). Daarnaast werkt Alexion aan het meest robuuste ontwikkeltraject voor zeldzame ziekten in de biotechnologiebranche, met uiterst innovatieve kandidaat-producten op diverse therapeutische terreinen. Als wereldwijd leider op het gebied van complementremmers werkt het bedrijf aan versterking en verbreding van haar portfolio van complementremmers op diverse platforms, waaronder de evaluatie van potentiële aanvullende indicaties voor Soliris voor andere ernstige en uiterst zeldzame aandoeningen. Dit persbericht en aanvullende informatie over Alexion is te vinden op:  www.alexion.com.

[ALXN-G]

Uitspraken met betrekking tot de toekomst

Dit persbericht bevat uitspraken met betrekking tot de toekomst (forward-looking statements), waaronder uitspraken met betrekking tot mogelijke geneeskundige baten van Strensiq (asfotase alfa) voor hypofosfatasie (HPP). Uitspraken met betrekking tot de toekomst zijn onderhevig aan factoren die ertoe zouden kunnen leiden dat de resultaten en plannen van Alexion afwijken van hetgeen werd verwacht. Voorbeelden van deze factoren zijn besluiten van regulerende autoriteiten betreffende marktautorisatie of materiële beperkingen aan het op de markt brengen van Strensiq voor HPP, vertraging bij het realiseren van voldoende fabricagecapaciteit en het opzetten van de commerciële infrastructuur voor Strensiq voor HPP, de mogelijkheid dat resultaten van klinische onderzoeken geen betrouwbare indicatie blijken te zijn van de veiligheid en werkzaamheid van Strensiq bij een bredere of andere patiëntenpopulatie, het risico dat externe fondsenverstrekkers (met inbegrip van overheidsinstellingen) het gebruik van Strensiq niet tegen een aanvaardbaar tarief of in het geheel niet vergoeden, het risico dat schattingen met betrekking tot het aantal patiënten met Strensiq en waarnemingen betreffende de natuurlijke historie van patiënten met Strensiq onnauwkeurig blijken te zijn, en diverse andere risico’s die van tijd tot tijd zijn uiteengezet in de documenten die door Alexion zijn ingediend bij de Securities and Exchange Commission, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de risico’s die worden besproken in het kwartaalrapport van Alexion op Formulier 10-Q voor de periode eindigende op 30 juni 2015. Alexion is niet voornemens deze uitspraken met betrekking tot de toekomst te actualiseren in verband met gebeurtenissen of omstandigheden die zich na de publicatiedatum van dit persbericht voordoen, uitgezonderd indien hiertoe een wettelijke verplichting bestaat

Referenties
1. REGULERING (EG) nr. 536/2014 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 16 april 2014 betreffende klinische studies van geneesmiddelen voor het menselijk gebruik, en intrekking van Richtlijn 2001/20/EG.http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0536&qid=1421232837997&from=EN
2. Rockman-Greenberg C. Hypophosphatasia. Pediatr Endocrinol Rev. 2013; 10(suppl 2):380-388.
3. Whyte MP. Hypophosphatasia: nature’s window on alkaline phosphatase function in humans. In: Bilezikian JP, Raisz LG, Martin TJ, eds. Principles of Bone Biology. Vol 1. 3e editie. San Diego, CA: Academic Press; 2008:1573-1598.
4. Whyte MP, Greenberg CR, Salman N, et al. Enzyme-replacement therapy in life-threatening hypophosphatasia. N Engl J Med. 2012; 366(10):904-913.
5. Seshia SS, Derbyshire G, Haworth JC, Hoogstraten J. Myopathy with hypophosphatasia. Arch Dis Child. 1990; 65(1):130-131.
6. Baumgartner-Sigl S, Haberlandt E, Mumm S, et al. Pyridoxine-responsive seizures as the first symptom of infantile hypophosphatasia caused by two novel missense mutations (c.677T>C, p.M226T; c.1112C>T, p.T371I) of the tissue-nonspecific alkaline phosphatase gene. Bone. 2007; 40(6):1655-1661.
7. Whyte MP, Leung E, Wilcox W, et al. Hypophosphatasia: a retrospective natural history study of the severe perinatal and infantile forms. Poster gepresenteerd op de gezamenlijke bijeenkomst van de 2014 Pediatric Academic Societies en de Asian Society for Pediatric Research, Vancouver, B.C., Canada, 5 mei, 2014. Abstract 752416.
8. Whyte MP, Rockman-Greenberg C, Hofmann C, et al. Improved survival with asfotase alfa treatment in pediatric patients with hypophosphatasia at high risk of death. Poster gepresenteerd op de American Society for Bone and Mineral Research (ASBMR) 2014 Jaarlijkse bijeenkomst, Houston, 14 september 2014. Abstract 1097.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, welke als enige rechtsgeldig is.

Contacts

Alexion Pharmaceuticals, Inc.
Media
Stephanie Fagan, 203-271-8223
Senior Vice President, Corporate Communications
of
Kim Diamond, 203-439-9600
Executive Director, Corporate Communications
of
Investeerders
Elena Ridloff, CFA, 203-699-7722
Executive Director, Investeerdersbetrekkingen

Check out our twitter: @NewsNovumpr