11:32 uur 23-07-2015

Gilead maakt Fase 3-resultaten bekend van het eerste onderzoek ter evaluatie van het overschakelen van op TDF gebaseerde regimes naar een op TAF gebaseerd regime dat Elvitegravir, Cobicistat, Emtricitabine en Tenofovir Alafenamide (E/C/F/TAF) bevat.

VANCOUVER, Brits-Columbia–(BUSINESS WIRE)– Gilead Sciences, Inc. (NASDAQ: GILD) heeft vandaag uitgebreide 48 weken-gegevens bekendgemaakt van een open-label Fase 3-onderzoek (Studie 109) dat het onderzoeks-, eenmaal daagse enkel-tabletregime (STR) van elvitegravir 150 mg, cobicistat 150 mg, emtricitabine 200 mg en tenofovir alafenamide 10 mg (E/C/F/TAF) onderzoekt onder 1.436 virologisch onderdrukte volwassen patiënten die zijn overgeschakeld van tenofovirdisoproxilfumaraat (TDF)-bevattende regimes. Het onderzoek voldeed aan het primaire eindpunt door in week 48 non-inferioriteit te laten zien van E/C/F/TAF ten opzichte van de op TDF gebaseerde regimes. Het onderzoek heeft ook statistische superioriteit aangetoond bij patiënten met hiv-1 RNA-niveaus van minder dan 50 kopieën/ml in week 48 en statistisch significante verbeteringen in bot- en nierlaboratoriumparameters. Deze gegevens werden tijdens een mondelinge sessie (sessie TUAB0102) gepresenteerd op de 8e IAS Conference on HIV Pathogenesis, Treatment & Prevention (IAS) in Vancouver, Canada.

In november 2014, heeft Gilead een nieuwe geneesmiddelaanvraag ingediend (New Drug Application, NDA) bij de U.S. Food and Drug Administration (FDA) voor E/C/F/TAF, het eerste onderzoeks- eenmaal daagse op TAF gebaseerde enkel-tabletregime (STR). TAF is een nieuwe experimentele nucleotide reverse-transcriptaseremmer (NRTI) die in eerder klinisch onderzoek in combinatie met andere antiretrovirale middelen, hoge antivirale werkzaamheid liet zien bij een dosis die minder is dan een tiende van de dosis van Viread® (TDF) van Gilead, evenals verbeterde nier- en botlaboratoriumparameters in vergelijking met TDF.

“De resultaten van dit onderzoek tonen aan dat E/C/F/TAF de mogelijkheid heeft patiënten met hiv duidelijke voordelen te bieden boven bestaande op TDF gebaseerde therapieën,” aldus Tony Mills, MD, hoofdauteur van het Fase 3-onderzoek, Medical Director, Southern California Men’s Medical Group en Assistant Professor of Clinical Medicine, University of California, Los Angeles. “Dit is het eerste grote onderzoek dat aantoont dat overschakelen van een op TDF gebaseerd regime naar E/C/F/TAF de bot- en nierwaarden van patiënten kan helpen verbeteren.”

In het open-labelonderzoek werden virologisch onderdrukte volwassenen met normale nierfunctie die gedurende minimaal 96 weken worden behandeld met één van de vier verschillende op TDF gebaseerde regimes, 2:1 gerandomiseerd aan het krijgen van E/C/F/TAF of hun op TDF gebaseerde regime blijven houden. De vier op TDF gebaseerde behandelingen die in het onderzoek werden geëvalueerd waren de volgende enkel-tabletregimes en multi-pilregimes: elvitegravir/cobicistat/emtricitabine/TDF (Stribild®); efavirenz/emtricitabine/TDF (Atripla®); atazanavir/ritonavir + emtricitabine/TDF (Truvada®) of atazanavir/cobicistat + Truvada.

Onder de 1436 patiënten die in het onderzoek werden gerandomiseerd (E/C/F/TAF, 959 patiënten; op TDF gebaseerd regime, 477 patiënten) waren de virologische succespercentages in week 48 hoger bij patiënten die E/C/F/TAF namen (97 procent versus 93 procent voor alle op TDF gebaseerde regimes; verschil in percentages: 4,1 procent, 95 procent BI: 1,6 procent tot 6,7 procent). De waarden voor virologisch falen waren vergelijkbaar tussen de twee groepen (E/C/F/TAF, 1,0 procent; op TDF gebaseerd regime, 1,3 procent). De algehele veiligheid was vergelijkbaar tussen de twee groepen na 48 weken behandeling, met in elke groep gelijke percentages patiënten met bijwerkingen. Bijwerkingen die tot het staken van de behandeling leiden kwamen vaker voor onder patiënten die met een op TDF gebaseerd regime werden behandeld (E/C/F/TAF, 0,9 procent; op TDF gebaseerd regime, 2,5 procent). De meest voorkomende bijwerkingen die werden waargenomen waren: infectie van de bovenste luchtwegen, diarree, nasofaryngitis en hoofdpijn.

Statistisch significante verbeteringen van de baseline tot week 48 in gemiddelde botmineraaldichtheid (BMD) bij de heup en wervelkolom werden waargenomen bij patiënten in de E/C/F/TAF-groep in vergelijking met patiënten in de op TDF gebaseerde groep (heup: E/C/F/TAF, 1,37 procent; op TDF gebaseerd regime, -0,26 procent; wervelkolom: E/C/F/TAF, 1,79 procent; op TDF gebaseerd regime, -0,28 procent (p<0,001 voor de verschillen tussen de groepen in week 48)).

Significante verbeteringen in meerdere nierfunctietests werden ook waargenomen bij patiënten die werden behandeld met E/C/F/TAF vergeleken met de op TDF gebaseerde regimes. In week 48 hadden patiënten die overschakelden naar E/C/F/TAF een verandering in mediaan percentage vanaf de baseline in de urine eiwit-creatinine ratio (urine protein-to-creatinine ratio, UPCR) (-21 procent vs. +10 procent; p<0,001); urine albumine-creatinine ratio (urine albumin-to-creatinine ratio, UACR) (-18 procent vs. +9 procent; p<0,001); urineretinolbinding eiwit-creatinine ratio (-33 procent vs. +18 procent; p<0,001) en urine bèta-2 microglobuline-creatinine ratio (-52 procent vs. +19 procent; p<0,001). Er waren geen gevallen van Fanconi-syndroom in de E/C/F/TAF-groep en één geval in de groep met het op TDF gebaseerde regime.

In dezelfde mondelinge IAS-sessie, meldden onderzoekers nieuwe 48-wekengegevens van een aparte trial die ook verbeteringen vond in meerdere laboratoriumparameters van nier- en botveiligheid onder met hiv geïnfecteerde, virologisch onderdrukte volwassen patiënten die overschakelden naar een E/C/F/TAF-behandelingsregime van zowel TDF- als niet-TDF bevattende regimes (sessie TUAB0103). Dit open-label-onderzoek (Studie 112) waarin 242 patiënten met lichte tot matige nierfunctiestroornis (eGFR
CG 30-69 ml/min) werden geïncludeerd, laat zien dat van baseline tot week 48 de prevalentie van proteïnurie (UPCR > 200 mg/g) en albuminurie (UACR > 30 mg/g) bij deze patiënten die overschakelden naar E/C/F/TAF daalde van respectievelijk 41 procent naar 16 procent en van 49 procent naar 26 procent. Significante stijgingen in gemiddeld percentage verandering in heup (+1,47 procent) en wervelkolom (+2,29 procent) BMD werden ook waargenomen (p<0,001 voor beide). Patiënten die voor het overschakelen niet op TDF gebaseerde regimes hadden, hadden geen significante veranderingen vanuit de baselinemetingen van nierfunctie of BMD.

“De gegevens die deze week werden gepresenteerd bij IAS lieten de mogelijkheden van E/C/F/TAF zien om bij verschillende groepen patiënten de zorg voor de lange termijn aan te pakken,” aldus Norbert Bischofberger, PhD, Executive Vice President, Research and Development en Chief Scientific Officer, Gilead Sciences. “Gilead heeft een lange geschiedenis van innovatie op het gebied van hiv en E/C/F/TAF en de rest van de op TAF gebaseerde portefeuille is gereed om de volgende generatie veilige, eenvoudige en zeer werkzame regimes te vertegenwoordigen.”

Gilead presenteert bij IAS gegevens van twee andere belangrijke trials, waaronder een Fase 3-, 24-wekenonderzoek bij hiv-patiënten die gecoïnfecteerd zijn met hepatitis B die van een multi-pil- regime zijn overgeschakeld naar een enkel-tabletregime met E/C/F/TAF en 48-wekengegevens van een internationale trial die de veiligheid en werkzaamheid van Stribild onderzoekt onder niet eerder behandelde vrouwen (respectievelijk posters WELBPE13 en MOLBPE08).

Als aanvulling op E/C/F/TAF heeft Gilead NDA’s bij de FDA ingediend voor twee andere op TAF gebaseerde hiv-geneesmiddelen: twee doses van een onderzoeks- vaste-dosiscombinatie van F/TAF (200/10 mg en 200/25 mg) voor gebruik in combinatie met andere antiretrovirale hiv-middelen; een onderzoeks-, eenmaal daags enkel-tabletregime (STR) dat Gilead’s emtricitabine (200 mg) en TAF (25 mg) combineert met rilpivirine (25 mg) van Janssen Sciences Ireland UC, één van de Janssen Pharmaceutical Companies van Johnson & Johnson, (R/F/TAF), voor de behandeling van volwassen patiënten en kinderen van 12 jaar en ouder.

Onder de Prescription Drug User Fee Act heeft de FDA een doelactiedatum van 5 november 2015 vastgesteld voor E/C/F/TAF en 7 april 2016 voor F/TAF. Vergunningsaanvragen voor het in de handel brengen (Marketing Authorization Application, MAA) in de Europese Unie werden volledig gevalideerd op 23 december 2014 en 28 mei 2015 voor respectievelijk E/C/F/TAF en F/TAF. Gilead zal in het derde kwartaal van 2015 een MAA for R/F/TAF indienen.

Een vierde onderzoeks-, op TAF gebaseerd regime dat Gilead’s TAF, emtricitabine en cobicistat bevat met Janssen’s darunavir (D/C/F/TAF) is in ontwikkeling.

E/C/F/TAF en andere op TAF gebaseerde regimes zijn onderzoeksproducten en er is nog niet vastgesteld dat zij veilig en werkzaam zijn.


Over Studie 109

Studie 109 is een gerandomiseerd, open-label, multi-nationaal, actief gecontroleerd onderzoek voor de evaluatie van de niet-inferioriteit van overschakeling naar een TAF bevattend combinatie-enkel-tabletregime met betrekking tot het doorgaan met een TDF bevattend combinatieregime bij virologisch onderdrukte hiv-1-positieve volwassen proefpersonen (hiv-1 RNA

Een totaal van 1.436 virologisch onderdrukte patiënten met normale nierfunctie werden aan de studie gerandomiseerd. Demografische en algemene baselinekenmerken waren vergelijkbaar tussen de twee behandelingsgroepen met uitzondering van etniciteit; een hogere proportie patiënten in de E/C/F/TAF-groep (25,9 procent, 248 patiënten) hadden vergeleken met de groep met het op TDF gebaseerde regime (17,2 procent, 82 patiënten) een Spaanse of Latino etniciteit (p<0,001). De meeste patiënten waren man (89,3 procent), met een mediane leeftijd van 41 jaar (bereik: 21 tot 77 jaar); de meesten waren blank (67,2 procent) of zwart (18,9 procent). Meer informatie over de studie is te vinden op
www.clinicaltrials.gov.


Over Gilead Sciences

Gilead Sciences is een biofarmaceutisch bedrijf dat innovatieve therapieën ontdekt, ontwikkelt en op de markt brengt voor medische behoeften waar nog geen oplossingen voor zijn. De missie van het bedrijf is om wereldwijd de zorg te verbeteren voor patiënten die aan levensbedreigende ziekten lijden. Gilead heeft bedrijven in meer dan 30 landen wereldwijd en het hoofdkantoor is gevestigd in Foster City, Californië.


Toekomstgerichte verklaring

Dit persbericht bevat toekomstgerichte verklaringen (forward-looking statements) binnen de betekenis van de Private Securities Litigation Reform Act van 1995, die onderworpen zijn aan risico’s, onzekerheden en andere factoren, waaronder het risico dat de FDA en andere regelgevende instanties E/C/F/TAF, F/TAF, R/F/TAF, D/C/F/TAF en andere op F/TAF gebaseerde behandelingen niet goedkeuren en dat goedkeuring voor het in de handel brengen, indien verleend, belangrijke beperkingen kan hebben voor het gebruik ervan. Het gevolg kan zijn dat E/C/F/TAF, F/TAF, R/F/TAF, D/C/F/TAF en andere op F/TAF gebaseerde regimes nooit met succes in de handel worden gebracht. Daarnaast is het mogelijk dat Gilead niet in staat is om goedkeuring voor de registratie van deze op TAF gebaseerde regimes in te dienen bij de FDA en andere regelgevende instanties binnen de momenteel verwachte tijdslijnen. Deze risico’s, onzekerheden en andere factoren kunnen ertoe leiden dat de werkelijke resultaten aanzienlijk afwijken van de resultaten zoals die worden genoemd in de toekomstgerichte verklaringen. De lezer wordt gewaarschuwd zich niet te baseren op deze toekomstgerichte verklaringen. Deze en andere risico’s staan in detail beschreven in het jaarverslag van Gilead op formulier 10-Q voor het kwartaal dat eindigde op 31 maart 2015, zoals ingediend bij de Amerikaanse Securities and Exchange Commission. Alle toekomstgerichte verklaringen zijn gebaseerd op informatie waarover Gilead momenteel beschikt en Gilead neemt geen verplichting op zich om dergelijke toekomstgerichte verklaringen te actualiseren.

De volledige voorschrijfinformatie voor de VS voor Viread, Stribild, Atripla en Truvada, inclusief OMKADERDE WAARSCHUWING is beschikbaar op www.gilead.com.

Viread, Stribild en Truvada zijn geregistreerde handelsmerken van Gilead Sciences, Inc. of de aan haar gelieerde bedrijven. ATRIPLA is een geregistreerd handelsmerk van Bristol-Myers Squibb en Gilead Sciences, LLC.

Ga voor meer informatie over Gilead Sciences naar de website van het bedrijf  naar www.gilead.com, volg Gilead op Twitter (@GileadSciences) of bel Gilead Public Affairs: 1-800-GILEAD-5 of 1-650-574-3000.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, welke als enige rechtsgeldig is.

Contacts

Gilead Sciences, Inc.
Investeerders:
Patrick O’Brien,
650-522-1936
Media:
Ryan McKeel, 650-377-3548

Check out our twitter: @NewsNovumpr