17:31 uur 24-06-2015

KIADIS PHARMA KONDIGT AAN DAT HET ORDERBOEK GEVULD IS

NIET BESTEMD VOOR RECHTSTREEKSE OF INDIRECTE VERSPREIDING IN OF NAAR
DE VERENIGDE STATEN (WAARONDER HUN TERRITORIA EN BEZITTINGEN, EEN STAAT
VAN DE VERENIGDE STATEN OF HET DISTRICT OF COLUMBIA), AUSTRALIË, CANADA,
JAPAN OF ZUID-AFRIKA OF EEN RECHTSGEBIED WAAR DIT EEN SCHENDING VAN DE
RELEVANTE WETGEVING VAN DAT RECHTSGEBIED ZOU OPLEVEREN.

Kiadis Pharma N.V. (“Kiadis Pharma”, “Kiadis
of de “Vennootschap”), een biofarmaceutische onderneming die
innovatieve cellulaire immunotherapieën ontwikkelt die zich in de
klinische ontwikkelingsfase bevinden, kondigt vandaag in verband met
haar eerste openbare aanbieding van nieuwe aandelen met toelating tot de
verhandeling op de gereguleerde markt van Euronext Amsterdam en Euronext
Brussel (de “Aanbieding”) aan dat het orderboek met
2.272.727 aandelen gevuld is. De aanbiedingsperiode van de Aanbieding
ging van start op 17 juni 2015 en loopt naar verwachting tot 30 juni
2015 12u00 (CEST) voor particuliere beleggers en tot 30 juni 2015 16u00
(CEST) voor institutionele beleggers.

De Aanbieding

De Aanbieding werd aangekondigd op 17 juni 2015 en heeft betrekking op
een aanbieding van maximaal 2.272.727 nieuwe gewone aandelen van de
Vennootschap. Dit aantal kan met maximaal 15% worden uitgebreid (de
Uitbreidingsoptie”).
Daarnaast is aan Kempen & Co, die optreedt als
stabilisatiemanager
namens Kempen & Co en KBC Securities, door de Vennootschap een optie
toegekend om bijkomende nieuwe aandelen te kopen voor een aantal gelijk
aan maximaal 15% van het aantal aangeboden aandelen (mogelijk uitgebreid
met de Uitbreidingsoptie) waarop ingeschreven is in de Aanbieding tegen
de aanbiedingsprijs teneinde eventuele overtoewijzingen of short
posities in verband met de Aanbieding te dekken (de
Overtoewijzingsoptie“,
en de in het kader van de Aanbieding aangeboden aandelen, inclusief
aandelen uitgegeven krachtens de Overtoewijzingsoptie en aandelen
uitgegeven krachtens de Uitbreidingsoptie worden tezamen de
Aangeboden
Aandelen
” genoemd).

De prijsbandbreedte van de Aanbieding is gesteld op EUR 11,00 en
EUR 13,75 per Aangeboden Aandeel. De resultaten van de Aanbieding, de
toewijzing aan particuliere beleggers, en de uiteindelijke
aanbiedingsprijs worden naar verwachting in een prijsbericht op of rond
1 juli 2015 gepubliceerd. De aandelen van de Vennootschap worden naar
verwachting toegelaten tot de handel op de gereguleerde markt van
Euronext Amsterdam en Euronext Brussel op of rond 2 juli 2015.

Prospectus

Kiadis Pharma heeft een prospectus gepubliceerd met betrekking tot de
Aanbieding en de voorgenomen notering van haar aandelen op Euronext
Amsterdam en Euronext Brussel, gedateerd op 16 juni 2015 (het
Prospectus”).
Het Prospectus vormt een prospectus voor de toepassing van artikel 3 van
richtlijn 2003/71/EG zoals gewijzigd (de “Prospectusrichtlijn”)
en is opgesteld op grond van artikel 5:2 van de Wet op het financieel
toezicht
(de “Wft”) en de volgens de Wft afgekondigde
regelgeving. Dit Prospectus is goedgekeurd door en ingediend bij de
Nederlandse Autoriteit Financiële Markten (Stichting Autoriteit
Financiële Markten, de “AFM”) en is voor paspoortdoeleinden
gemeld bij de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten
(de “FSMA”) overeenkomstig artikel 18 van de Prospectusrichtlijn.
Het Prospectus bevat een hoofdstuk genaamd “3. Risk Factors” en
potentiële beleggers wordt uitdrukkelijk aangeraden om alvorens een
beslissing te nemen omtrent de Aanbieding, alle informatie in dit
hoofdstuk zorgvuldig te lezen. Het Prospectus is beschikbaar op de
website van Kiadis Pharma: www.kiadis.com/ipo
en op de websites www.kbc.be/kiadis,
www.kbcsecurities.be
en www.bolero.be/nl/kiadis.

Over Kiadis Pharma

Kiadis Pharma is een biofarmaceutisch bedrijf dat zich toelegt op
klinisch onderzoek naar, en de ontwikkeling en de toekomstige
commercialisatie van cellulaire immunotherapieën voor de behandeling van
bloedkankers en erfelijke bloedaandoeningen. Kiadis’ belangrijkste
producten bevinden zich op dit moment in een klinische fase van
ontwikkeling. De Vennootschap is van mening dat haar innovatieve
producten een oplossing bieden voor de huidige risico’s en beperkingen
van allogene hematopoëtische stamceltransplantatie (HSCT). Hoewel HSCT
momenteel voor veel patiënten geen reële optie is, wordt HSCT algemeen
beschouwd als de meest effectieve genezende behandeling van bloedkankers
en bepaalde erfelijke bloedaandoeningen. De Vennootschap verwacht dat,
zodra er een oplossing is voor de huidige risico’s en beperkingen, HSCT
de eerste keus kan worden bij de behandeling van bloedkankers en
erfelijke bloedaandoeningen, waardoor zij met haar producten in een
grote medische noodzaak kan voorzien.

ATIR101™ wordt op dit moment getest in een open-label fase II-studie bij
patiënten met bloedkanker waarvoor geen passende donor is gevonden en
waar een gedeeltelijk overeenkomend (haploïdentiek) familielid als
stamceldonor voor HSCT wordt gebruikt.

Kiadis Pharma wordt gesteund door een groep vooraanstaande
internationale investeerders, waaronder LSP, Alta Partners, DFJ Esprit,
Quest for Growth, MedSciences Capital en NOM. Kiadis Pharma is gevestigd
in Amsterdam. Ga voor meer informatie naar www.kiadis.com

Over ATIR™

Tijdens een HSCT behandeling wordt het beenmerg, waarin de zieke cellen
zich bevinden, volledig vernietigd en vervolgens vervangen door
stamcellen van een gezonde donor. Na een HSCT behandeling duurt het
doorgaans minstens 6 tot 12 maanden voordat de bloedcellen en
immuuncelfuncties zich tot een nagenoeg normaal niveau herstellen bij
een patiënt die een transplantatie heeft ontvangen. In deze periode is
de patiënt zeer vatbaar en kwetsbaar voor infecties door bacteriën,
virussen en schimmels. De immuuncellen in ATIR(Allodepleted
T-cell ImmunotheRapeutics) helpen bij de bestrijding van deze infecties
en overbruggen de periode tot het immuunsysteem vanuit de
getransplanteerde stamcellen volledig opgebouwd is.

Bij ATIR worden T-cellen die Graft-versus-Host-Disease (GVHD)
veroorzaken uit de donorlymfocyten geëlimineerd, wat de kans op GVHD en
eventueel daarmee samenhangende morbiditeit en mortaliteit tot een
minimum beperkt. Tegelijkertijd bevat ATIR mogelijk
kankerdodende T-cellen van de donor die resterende kankercellen kunnen
elimineren en terugkeer van de ziekte kunnen voorkomen. ATIR
maakt het gebruik van haploïdentieke transplantaten mogelijk die bijna
geheel ontdaan zijn van T-cellen waardoor er geen noodzaak is voor het
gebruik van immuunonderdrukkende middelen. ATIR voorziet de
patiënt vervolgens van immuuncellen die geen GVHD veroorzaken. Daarmee
lost ATIR het probleem op dat een passende donor niet op tijd
wordt gevonden, met als gevolg dat genezende HSCT voor veel meer
patiënten een haalbare optie wordt.

De Vennootschap schat dat circa 35% van de patiënten die voor HSCT in
aanmerking komen en deze dringend nodig hebben, niet op tijd een
passende donor zal vinden. Een gedeeltelijk overeenkomend
(haploïdentiek) familielid zal echter voor meer dan 95% van de patiënten
beschikbaar zijn. Het gebruik van transplantaten uit haploïdentieke
donoren, zonder toediening van ATIR™, is momenteel alleen
haalbaar in combinatie met krachtige onderdrukking van het
immuunsysteem, waardoor de patiënt zeer kwetsbaar wordt voor infecties
met ernstige klinische complicaties, mogelijk met de dood als gevolg.

Belangrijke juridische informatie

Niet bestemd voor rechtstreekse of indirecte verspreiding in of naar de
Verenigde Staten (waaronder hun territoria en bezittingen, een staat van
de Verenigde Staten of het District of Columbia), Australië, Canada,
Japan of Zuid-Afrika of een rechtsgebied waar dit een schending van de
relevante wetgeving van dat rechtsgebied zou opleveren. Deze
aankondiging is geen prospectus en bevat of vormt geen aanbod tot de
verkoop van, of uitnodiging tot het doen van een aanbod tot de aankoop
van, effecten in de Verenigde Staten, Australië, Canada, Japan,
Zuid-Afrika of enig ander rechtsgebied.

Dit bericht is geen aanbod tot de verkoop van, en geen uitnodiging tot
het doen van een aanbod tot de aankoop van de effecten van Kiadis Pharma
N.V. (de “Vennootschap”, en die effecten: de “Effecten”)
in de Verenigde Staten of in enig ander rechtsgebied.

De Effecten zijn niet geregistreerd, en zullen ook niet worden
geregistreerd krachtens de Securities Act of 1933 van de Verenigde
Staten, zoals gewijzigd (de “Securities Act”), en mogen niet in
de Verenigde Staten worden aangeboden of verkocht tenzij deze krachtens
de Securities Act zijn geregistreerd of een vrijstelling voor deze
registratie is verkregen. Er is geen sprake van een openbare uitgifte
van Effecten van de Vennootschap in de Verenigde Staten.

Deze aankondiging vormt geen prospectus. Het aanbod tot verwerving van
Effecten op grond van de voorgenomen uitgifte is uitsluitend gedaan, en
beleggers dienen hun investeringsbeslissing uitsluitend te baseren op
informatie die is opgenomen in het prospectus dat in verband met die
uitgifte in Nederland en België algemeen beschikbaar is gesteld.

Kopieën van de Prospectus kunnen kosteloos worden verkregen via de
website van de Vennootschap www.kiadis.com/ipo,
en op de websites www.kbc.be/kiadis,
www.kbcsecurities.be
en www.bolero.be/nl/kiadis.

Dit bericht is uitsluitend gericht aan (i) personen buiten het Verenigd
Koninkrijk, of (ii) personen met professionele ervaring hebben in zaken
die verband houden met beleggingen en die vallen onder de definitie van
“investment professionals” zoals bedoeld in artikel 19 lid 5 van de
Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005
(de “Order”), of (iii) ondernemingen met een hoog eigen vermogen,
verenigingen zonder rechtspersoonlijkheid en maatschappen en beheerders
van omvangrijke trusts zoals beschreven in artikel 49 lid 2 van de
Order, of (iv) andere personen aan wie dit bericht in overeenstemming
met de Order op rechtmatige wijze kan worden gecommuniceerd. Beleggingen
en beleggingsactiviteiten waarop dit bericht betrekking heeft staan
uitsluitend open voor deze personen en uitsluitend deze personen kunnen
hieraan deelnemen. Personen binnen het Verenigd Koninkrijk die dit
bericht ontvangen (behoudens personen die onder (ii), (iii) of (iv)
zoals bovengenoemd vallen) dienen niet op dit bericht te vertrouwen of
naar aanleiding van dit bericht te handelen.

Check out our twitter: @NewsNovumpr