09:53 uur 16-08-2018

Aegon rapporteert sterk resultaat over eerste halfjaar 2018

DEN HAAG, Netherlands–(BUSINESS WIRE)– Nettowinst bedraagt EUR 491 miljoen, gesteund door toename onderliggend resultaat

 • Onderliggend resultaat stijgt met 2% tot EUR 1.064 miljoen, of 10% op basis van constante wisselkoersen door kostenbesparingen, een hogere beleggingsmarge in Nederland, vergoedingen op basis van beleggingsresultaat en groei in Azië.
 • Gerealiseerde verliezen op beleggingen van EUR 67 miljoen door de verkoop van Amerikaanse staatsobligaties in het kader van het lopende beheer van activa en passiva.
 • Overige lasten van EUR 294 miljoen, voornamelijk door een verlies op de verkoop van Aegon Ierland en kosten van herstructureringen die naar verwachting substantiële kostenbesparingen opleveren.
 • Rendement op eigen vermogen neemt aanzienlijk toe tot 9,2% door hoger onderliggend resultaat en een lager tarief voor de vennootschapsbelasting in de Verenigde Staten.

Netto-stortingen nemen toe door instroom bij vermogensbeheer; verkoop ziektekosten- en ongevallenverzekeringen daalt door stopzetten van producten

 • Netto-stortingen verbeteren tot EUR 3,9 miljard; grotere instroom bij vermogensbeheer en behoud van klanten in het VK maken de uitstroom bij pensioenen in de VS meer dan goed.
 • Verkoop nieuwe levensverzekeringen daalt 2% tot EUR 422 miljoen op basis van constante wisselkoersen, deels door lagere verkoop van levensverzekeringen en overlijdensrisicoverzekeringen in de VS. Door ongunstige wisselkoersen daalden de verkopen met nog eens 8%.
 • Verkopen van ongevallen- en ziektekostenverzekeringen nemen met 48% af tot EUR 274 miljoen, vooral door de eerder aangekondigde strategische beslissing om te stoppen met reis- en stop-loss verzekeringen in de VS.

Sterke kapitaalpositie en toenemende kapitaalgeneratie maken hoger interim dividend mogelijk

 • Solvency II ratio stijgt in vergelijking met eind 2017 met 14%-punten tot 215% door groei van own funds. De solvabiliteitsratio’s van de belangrijkste bedrijfsonderdelen blijven ruim binnen of boven beoogde bandbreedtes.
 • Kapitaalgeneratie van EUR 1.386 miljoen, inclusief gunstige markteffecten en eenmalige items van

  EUR 628 miljoen.
 • Interim dividend over 2018 stijgt tot EUR 0,14 per aandeel.
 • Surplus aan liquide middelen in de holding stijgt naar EUR 1,9 miljard, grotendeels door dividendbetalingen van de bedrijfsonderdelen. EUR 700 miljoen is bestemd voor verlaging van de schuldpositie in de tweede helft van 2018.
 • Brutoschuldratio van 28,9% zal naar verwachting met ~200 basispunten dalen door geplande schuldreducties.

Toelichting van Alex Wynaendts, voorzitter van de Raad van Bestuur

“Aegon heeft in het eerste halfjaar van 2018 goed gepresteerd en de resultaten bevestigen dat de focus ligt op groei en gedisciplineerde kapitaalallocatie. Bovenop al bereikte kostenbesparingen hebben we onze efficiency verder verbeterd, onder meer door een uitbestedingsovereenkomst in de VS, waarbij 2.000 van onze werknemers naar een andere werkgever zijn overgestapt. In het VK hebben we meer dan 400.000 klanten van Cofunds overgebracht naar ons eigen platform. Met deze acties kunnen wij onze kosten aanzienlijk reduceren, de winstgevendheid verhogen en de klantbeleving verder verbeteren.

Ik ben tevreden om te zien dat onze klanten ons wereldwijde aanbod van producten en diensten waarderen. Dit versterkt ons groeiperspectief. In de VS hebben we onze Wealth + Health campagne gelanceerd om mensen meer bewust te maken van het verband tussen fysieke en financiële gezondheid. Daarmee én door nieuwe oplossingen aan te bieden, kunnen we miljoenen mensen helpen zich beter op hun toekomst voor te bereiden.

Onze balans blijft sterk met een Solvency II ratio van 215%, een aanzienlijke toename vergeleken met eind vorig jaar. Ik ben verheugd dat onze bedrijven in Nederland en het VK dividend aan de groep hebben betaald en dat we gezien onze sterke financiële positie het interim dividend kunnen verhogen tot 14 cent per aandeel. De goede voortgang die we hebben geboekt, in combinatie met onze kostenbesparingen, geven mij het vertrouwen dat we onze doelstellingen voor 2018 zullen halen.”

           
Kerncijfers
                         
bedragen in EUR miljoenen 13   Noot  

Eerste

halfjaar

2018

 

Eerste

halfjaar

2017

  %  

Tweede

halfjaar

2017

  %
 
Onderliggend resultaat voor belastingen 1 1.064 1.041 2 1.099 (3)
 
Nettowinst / (verlies) 491 907 (46) 1.454 (66)
 
Netto stortingen 10 3.891 -3.706 n.m. -13.382 n.m.
 
Rendement op eigen vermogen   4   9,2%   8,0%   15   8,8%   5
 
                         
30 juni 31 dec. 30 juni
        2018   2017   %   2017   %
Beheerd vermogen 824.543 817.447 1 816.915 1
 
Solvency II ratio   11b, 12   215%   201%       185%    
 

Alle vergelijkingen in dit persbericht zijn gemaakt ten opzichte van het eerste halfjaar van 2017, tenzij anders vermeld.

* Voor de uitleg over de noten, refereren wij naar het Engelstalige persbericht.

Voor het officiële Engelstalige persbericht verwijzen wij naar de corporate website.

Over Aegon

Aegon’s geschiedenis gaat bijna 200 jaar terug – tot de eerste helft van de negentiende eeuw. Inmiddels is Aegon uitgegroeid tot een internationale onderneming met activiteiten in meer dan 20 landen in Noord- en Zuid-Amerika, Europa en Azië. Als aanbieder van levensverzekeringen, pensioenen en vermogensbeheer behoort het bedrijf tot de toonaangevende financiële dienstverleners ter wereld. Aegon heeft een duidelijke doelstelling om mensen te helpen financiële zekerheid te bereiken in alle fasen van hun leven. Meer informatie: aegon.com/about

Aanvullende informatie

Presentatie

De presentatie is beschikbaar op aegon.com vanaf 7.30 a.m. CET.

Supplementen

Aegon’s 1H 2018 Financial Supplement en Condensed Consolidated Interim Financial Statements zijn beschikbaar op aegon.com.

Conference call

9:00 a.m. CET

Audio webcast op aegon.com

Inbelnummer

The Netherlands: +31(0)20 703 8211

Passcode: 5162185

Twee uur na de conference call is een audio-opname beschikbaar op aegon.com.

Publicatiedata resultaten 2018

Tweede halfjaar 2018 – 14 februari 2019

Noot voor de redactie (Engelstalig)

     

Updates

Disclaimers

Rapportage niet volgens IFRS-EU-maatstaven

In dit document zijn verschillende maatstaven opgenomen die niet behoren tot de algemene waarderingsgrondslagen (IFRS-EU): onderliggend resultaat vóór belastingen, belastingen, winst vóór belastingen, marktconforme waarde nieuwe productie en rendement op eigen vermogen. Deze niet-IFRS-EU maatstaven worden berekend door Aegon’s joint ventures en geassocieerde deelnemingen proportioneel mee te consolideren. Voor de reconciliatie van deze maatstaven, behalve voor marktconforme waarde nieuwe productie, naar de best vergelijkbare IFRS-EU maatstaf zie noot 3 ‘Segment Information’ van Aegon’s ‘Condensed Consolidated Interim Financial Statements’ (uitsluitend beschikbaar in het Engels). Marktconforme waarde nieuwe productie is niet gebaseerd op IFRS-EU, die Aegon gebruikt voor zijn primaire financiële rapportage, en moet niet worden gezien als een vervanging voor IFRS-EU-maatstaven. Het kan zijn dat Aegon een andere definitie voor marktconforme waarde nieuwe productie hanteert dan andere ondernemingen. ‘Rendement op eigen vermogen’ is een ratio die gebruikt maakt van een niet IFRS-EU maatstaf en wordt berekend door onderliggend resultaat voor belastingen na aftrek van financieringskosten te delen door het gemiddelde aandelenkapitaal, de herwaarderingsreserve en de reserves met betrekking tot ‘defined benefit plans’.Aegon is van mening dat deze niet-IFRS-EU maatstaven, tezamen met de IFRS-EU gegevens, zinvolle aanvullende informatie verschaffen in de onderliggende operationele resultaten van Aegon’s activiteiten, alsmede in de financiële maatstaven die de directie van Aegon gebruikt om haar activiteiten aan te sturen.

Forward-looking statements

De in dit document opgenomen mededelingen, voor zover geen historische feiten, zijn ‘toekomstgerichte verklaringen’ als bedoeld in de Amerikaanse Private Securities Litigation Reform Act uit 1995. De volgende woorden duiden op dergelijke toekomstgerichte verklaringen: nastreven, geloven, schatten, beogen, van plan zijn, kunnen, verwachten, voorspellen, ramen, rekenen op, voornemen, voortzetten, willen, voorzien, zou moeten, zal kunnen, is overtuigd, zullen en soortgelijke uitdrukkingen, voor zover betrekking hebbend op Aegon. Deze mededelingen zijn geen garanties voor toekomstige resultaten en omvatten risico’s, onzekerheden en aannames die moeilijk zijn te voorspellen. Aegon acht zich niet gehouden om enige toekomstgerichte verklaring publiekelijk te herzien of bij te stellen. Lezers dienen niet te zeer te vertrouwen op dergelijke toekomstgerichte verklaringen, die slechts verwachtingen ten tijde van het samenstellen van dit bericht weergeven. De werkelijk behaalde resultaten kunnen materieel verschillen van de in de toekomstgerichte verklaringen uitgesproken verwachtingen als gevolg van verschillende risico’s en onzekerheden, zoals onder meer:

 • wijzigingen van de algemene economische omstandigheden, met name in de Verenigde Staten, Nederland en het Verenigd Koninkrijk;
 • veranderingen op de financiële markten, waaronder begrepen de opkomende markten, bijvoorbeeld met betrekking tot:
  • de frequentie en omvang van wanbetaling in Aegon’s vastrentende beleggingsportefeuilles;
  • het effect op de financiële markten van faillissementen en/of bijstelling van gerapporteerde resultaten in het bedrijfsleven en de daarmee verband houdende waardedaling van aandelen en schuldpapieren; en
  • het effect van dalende kredietwaardigheid in bepaalde beleggingen uitgegeven door de publieke sector en de daarmee verband houdende waardedaling van aangehouden beleggingen in de publieke sector.
 • veranderingen in Aegon’s beleggingsportefeuille en door dalende kredietwaardigheidsratings van zijn tegenpartijen;
 • gevolgen van het daadwerkelijk of eventueel (gedeeltelijk) opbreken van de eurozone;
 • gevolgen van een voorzien vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie en de mogelijke gevolgen van het vertrek van andere lidstaten uit de Europese Unie;
 • de frequentie en omvang van verzekerde schadegevallen;
 • veranderingen die van invloed zijn op het langlevenrisico, kortlevenrisisico, invaliditeitsrisico, verval en andere factoren die de winstgevendheid van Aegon’s verzekeringsproducten kunnen beïnvloeden;
 • het effect van herverzekeraars waar Aegon significante risico’s heeft ondergebracht die niet kunnen voldoen aan hun betalingsverplichtingen;
 • veranderingen die de rentestanden beïnvloeden en aanhoudende lage rentestanden of snel veranderende rentestanden;
 • veranderingen die invloed hebben op de wisselkoersen, in het bijzonder de EUR/USD en EUR/GBP wisselkoersen;
 • veranderingen in de beschikbaarheid van, en de kosten gemoeid met, bronnen van liquiditeit zoals krediet van banken en de kapitaalmarkten, alsmede de omstandigheden op de kredietmarkten in het algemeen, zoals veranderingen in de kredietwaardigheid van tegenpartijen;
 • toenemende concurrentie in de Verenigde Staten, Nederland, het Verenigd Koninkrijk en de opkomende markten;
 • veranderingen in wet- en regelgeving, met name die welke Aegon’s activiteiten, het vermogen om medewerkers op sleutelposities aan te nemen en aan te houden, belastingpositie van Aegon’s bedrijven, het productaanbod en de aantrekkelijkheid van bepaalde producten voor klanten kunnen beïnvloeden;
 • veranderingen van het toezichtregime met betrekking tot de pensioen-, beleggings- en verzekeringsbedrijfstakken in de markten waarin Aegon actief is;
 • (voorstellen voor) standaarden van supranationale organisaties, zoals de Financial Stability Board en de International Association of Insurance Supervisors, of veranderingen van dergelijke standaarden, die van invloed kunnen zijn op de financiële toezichtregelgeving op regionaal (zoals EU), nationaal of, met betrekking tot de Verenigde Staten op federaal of statelijk niveau, of de toepassing daarvan op Aegon, met inbegrip van de aanwijzing van Aegon tot Global Systemically Important Insurer (G-SII);
 • veranderingen in het gedrag van klanten en de publieke opinie in het algemeen met betrekking tot, onder meer, het soort producten dat Aegon verkoopt, daaronder begrepen in wet- en regelgeving of de commerciële noodzaak om te voldoen aan veranderende verwachtingen van klanten;
 • overmacht, terrorisme, oorlogshandelingen en pandemieën;
 • veranderingen in het beleid van centrale banken en/of overheden;
 • verlaging van een of meer ratings van Aegon door een kredietbeoordelingsbureau en het eventuele negatieve effect daarvan op de mogelijkheden kapitaal op te halen, op Aegon’s liquiditeit en financiële situatie;
 • verlaging van de beoordeling van de solvabiliteit van een van Aegon’s verzekeringsdochters en het eventuele negatieve effect daarvan op geschreven premies, polisverlenging en winstgevendheid en liquiditeit van Aegon’s verzekeringsdochters;
 • het effect van Solvency II vereisten en van andere regelgeving in andere jurisdicties met betrekking tot kapitaalvereisten;
 • rechtszaken en maatregelen van toezichthouders waardoor Aegon verplicht wordt substantiële schadebetalingen te doen of Aegon’s werkwijze te veranderen;
 • vanwege complexe transacties binnen Aegon’s bedrijfsvoering welke sterk afhankelijk zijn van een correcte werking van informatietechnologie, kunnen operationele risico’s zoals onderbreking of uitval van een computersysteem of een bedreiging van de informatiesystemen, data lekken, cyber aanvallen, menselijke fouten, het gebrek aan bescherming van persoonlijke gegevens, wijzigingen in operationele procedures of inadequaat toezicht onder meer met betrekking tot derde partijen met wie Aegon zaken doet invloed hebben op de bedrijfsvoering, de reputatie en daarmee verband houdend een negatief effect op Aegon’s cash flows en bedrijfsresultaten hebben;
 • het succes van nieuwe producten en distributiekanalen;
 • veranderingen op het gebied van concurrentie, wetgeving, toezicht of belastingwetgeving die de winstgevendheid en kosten voor distributie van of vraag naar Aegon’s producten beïnvloeden;
 • veranderingen in regelgeving op het gebied van verslaggeving of een verandering door Aegon in het toepassen van dergelijke regelgeving, vrijwillig of anderszins, die invloed kunnen hebben op Aegon’s gerapporteerde resultaten, eigen vermogen en de wettelijke kapitaalsvereisten;
 • Aegon’s verwachte resultaten zijn afhankelijk van complexe wiskundige modellen die gebruikt worden voor berekeningen ten aanzien van de financiële markten, het kortlevenrisico, het langlevenrisico, alsmede andere dynamische systemen die onderhevig zijn aan schokken en volatiliteit. Indien aannames of de modellen, ondanks alle controles om de accuraatheid te waarborgen, later onjuist blijken, is het mogelijk dat resultaten van verwachtingen afwijken;
 • het effect van overnames en desinvesteringen, herstructureringen, beëindiging van producten en andere eenmalige gebeurtenissen, zoals het succes van de integratie van overnames en het behalen van verwachte resultaten en synergieën van overnames;
 • catastrofes, veroorzaakt door natuur of door de mens, die resulteren in significante verliezen en die Aegon’s bedrijfsvoering significant kunnen ondermijnen; en
 • Aegon’s onvermogen om uitgesproken resultaatsverwachtingen, efficiencyverbeteringen of andere initiatieven waar te maken om kosten te besparen, en het cashoverschot en de verhouding vreemd vermogen / eigen vermogen te managen.

Dit persbericht bevat informatie die kwalificeert, of mogelijk kwalificeert, als voorwetenschap in de zin van Artikel 7(1) van de Europese Verordening marktmisbruik (596/2014). Nadere details over mogelijke risico’s en onzekerheden die de vennootschap aangaan, zijn beschreven in de documenten die bij de Autoriteit Financiële Markten en de Securities and Exchange Commission zijn ingediend, waaronder het Annual Report. Deze toekomstgerichte verklaringen betreffen de periode vanaf de datum van dit document. Tenzij dat vereist is onder geldende wet- of regelgeving, is de onderneming niet gehouden om enige nieuwe of gewijzigde inzichten bekend te maken ten aanzien van de hierin gebruikte toekomstgerichte verklaringen of ten aanzien van de feiten of omstandigheden die aanleiding geven tot dergelijke verklaringen.

Contacts

Aegon

Media relations

Dick Schiethart, +31 (0) 70 344 8821

gcc@aegon.com

of

Investor relations

Jan Willem Weidema, +31 (0) 70 344 8028

ir@aegon.com