14:26 uur 12-01-2018

Aegon zet belangrijke stap naar grotere efficiency in de VS

DEN HAAG, Nederland–(BUSINESS WIRE)– Aegons Amerikaanse dochteronderneming Transamerica heeft een overeenkomst gesloten met Tata Consultancy Services (TCS) voor het administreren van zijn Amerikaanse verzekerings- en lijfrentepolissen. Door de samenwerking kan Transamerica zijn strategie van digitalisering en modernisering van zijn platforms voor de ondersteuning van klanten in alle segmenten, versneld uitvoeren. De overeenkomst betreft een meerjarige samenwerking die TCS meer dan USD 2 miljard aan omzet oplevert, en zal naar verwachting in het tweede kwartaal van 2018 worden afgerond.

Deze overeenkomst zal naar verwachting leiden tot een jaarlijkse kostenbesparing voor Aegon van aanvankelijk USD 70 miljoen, oplopend tot USD 100 miljoen. Het merendeel van deze kostenbesparingen draagt naar verwachting bij aan het onderliggend resultaat. De totale transitie- en conversiekosten bedragen naar schatting USD 280 miljoen en zullen worden gerapporteerd in het niet-onderliggend resultaat. Het merendeel van deze kosten wordt naar verwachting gerapporteerd in de eerste drie jaar van de overeenkomst. Ongeveer USD 100 miljoen aan transitie- en conversiekosten wordt geboekt in de eerste helft van 2018.

TCS gaat voor Transamerica de administratie verzorgen van levensverzekeringen, lijfrentes, aanvullende ziektekostenverzekeringen en andere vrijwillige aanvullende producten voor werknemers. Dit betreft meer dan 10 miljoen polissen. Daarnaast overweegt Transamerica een vergelijkbare overeenkomst aan te gaan voor klanten die zich hebben verzekerd voor langdurige medische zorg. Een mogelijke beslissing hierover zal afzonderlijk worden aangekondigd. Transamerica blijft zelf het beheer verzorgen van pensioenregelingen, Individual Retirement Accounts (IRA’s), Advice Center, beleggingsfondsen, exchange-traded funds (ETF’s) en stable value solutions op bestaande platforms.

Met deze beslissing versterkt Transamerica zijn klantgerichte strategie en focus op bestendige groei. Mark Mullin, CEO van Transamerica en lid van de Management Board van Aegon: “We stellen bij alles wat we doen het klantbelang voorop. Ik ben erg blij dat we deze samenwerking met TCS aangaan. De technologische en innovatieve expertise van TCS helpt ons bij de verbetering van de digitale klantervaring. Dit ondersteunt de groei van al onze activiteiten, inclusief verzekeringen en lijfrentes, en versterkt onze concurrentiepositie. TCS is geselecteerd vanwege zijn omvangrijke investeringen in technologie en vanwege zijn expertise op het gebied van verzekeringen en lijfrentes. De kerncompetenties van TCS vullen de onze aan. TCS biedt hoogwaardige administratieve diensten en klantenservice, terwijl Transamerica met zijn klanten en adviseurs contact blijft onderhouden op een manier die hun voorkeur heeft. Daarbij zullen we gebruik maken van digitale klantgerichte platforms en nieuwe oplossingen ontwikkelen die mensen helpen om te sparen, hun inkomen te verzekeren, te beleggen en met pensioen te gaan.”

Alle betrokken Transamerica-medewerkers krijgen posities aangeboden bij TCS. Dit betreft ongeveer 2.200 medewerkers. Hierdoor wordt ook voor de toekomst een uitstekende klantervaring voor Transamerica-klanten gegarandeerd. Medewerkers die meegaan naar TCS kunnen op hun huidige locatie blijven werken.

TCS werd opgericht in 1968 en is een toonaangevend internationaal bedrijf op het gebied van IT, digitale diensten en zakelijke oplossingen, dat al meer dan 40 jaar in de VS actief is. Het bedrijf heeft gedegen kennis van de verzekeringssector en werkt momenteel samen met meer dan 100 verzekeraars, waaronder zes van ‘s werelds top-10 verzekeringsmaatschappijen.

Voor het officiële Engelstalige persbericht verwijzen wij naar de corporate website.

Over Aegon

Aegon’s geschiedenis gaat ruim 170 jaar terug – tot de eerste helft van de negentiende eeuw. Inmiddels is Aegon uitgegroeid tot een internationale onderneming met activiteiten in meer dan 20 landen in Noord- en Zuid-Amerika, Europa en Azië. Als aanbieder van levensverzekeringen, pensioenen en vermogensbeheer behoort het bedrijf nu tot de toonaangevende financiële dienstverleners ter wereld. Aegon heeft een duidelijke doelstelling om mensen te helpen financiële zekerheid te bereiken in alle fasen van hun leven. Meer informatie: aegon.com/about.

Noot voor de redactie (Engelstalig)

Updates

Disclaimer

Belangrijke noot met betrekking tot toekomstgerichte verklaringen

De in dit document opgenomen mededelingen, voor zover geen historische feiten, zijn ‘toekomstgerichte verklaringen’ als bedoeld in de Amerikaanse Private Securities Litigation Reform Act uit 1995. De volgende woorden duiden op dergelijke toekomstgerichte verklaringen: nastreven, geloven, schatten, beogen, van plan zijn, kunnen, verwachten, voorspellen, ramen, rekenen op, voornemen, voortzetten, willen, voorzien, zou moeten, zal kunnen, is overtuigd, zullen en soortgelijke uitdrukkingen, voor zover betrekking hebbend op Aegon. Deze mededelingen zijn geen garanties voor toekomstige resultaten en omvatten risico’s, onzekerheden en aannames die moeilijk zijn te voorspellen. Aegon acht zich niet gehouden om enige toekomstgerichte verklaring publiekelijk te herzien of bij te stellen. Lezers dienen niet te zeer te vertrouwen op dergelijke toekomstgerichte verklaringen, die slechts verwachtingen ten tijde van het samenstellen van dit bericht weergeven. De werkelijk behaalde resultaten kunnen materieel verschillen van de in de toekomstgerichte verklaringen uitgesproken verwachtingen als gevolg van verschillende risico’s en onzekerheden, zoals onder meer:

 • wijzigingen van de algemene economische omstandigheden, met name in de Verenigde Staten, Nederland en het Verenigd Koninkrijk;
 • veranderingen op de financiële markten, waaronder begrepen de opkomende markten, bijvoorbeeld met betrekking tot:
  • de frequentie en omvang van wanbetaling in Aegon’s vastrentende beleggingsportefeuilles;
  • het effect op de financiële markten van faillissementen en/of bijstelling van gerapporteerde resultaten in het bedrijfsleven en de daarmee verband houdende waardedaling van aandelen en schuldpapieren; en
  • het effect van dalende kredietwaardigheid in bepaalde beleggingen uitgegeven door de publieke sector en de daarmee verband houdende waardedaling van aangehouden beleggingen in de publieke sector.
 • veranderingen in Aegon’s beleggingsportefeuille en door dalende kredietwaardigheidsratings van zijn tegenpartijen;
 • gevolgen van het eventueel (partieel) opbreken van de eurozone;
 • gevolgen van een voorzien vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie;
 • de frequentie en omvang van verzekerde schadegevallen;
 • veranderingen die van invloed zijn op het langlevenrisico, kortlevenrisisico, invaliditeitsrisico, verval en andere factoren die de winstgevendheid van Aegon’s verzekeringsproducten kunnen beïnvloeden;
 • het effect van herverzekeraars waar Aegon significante risico’s heeft ondergebracht die niet kunnen voldoen aan hun betalingsverplichtingen;
 • veranderingen die de rentestanden beïnvloeden en aanhoudende lage rentestanden of snel veranderende rentestanden;
 • veranderingen die invloed hebben op de wisselkoersen, in het bijzonder de EUR/USD en EUR/GBP wisselkoersen;
 • veranderingen in de beschikbaarheid van, en de kosten gemoeid met, bronnen van liquiditeit zoals krediet van banken en de kapitaalmarkten, alsmede de omstandigheden op de kredietmarkten in het algemeen, zoals veranderingen in de kredietwaardigheid van tegenpartijen;
 • toenemende concurrentie in de Verenigde Staten, Nederland, het Verenigd Koninkrijk en de opkomende markten;
 • veranderingen in wet- en regelgeving, met name die welke Aegon’s activiteiten, het vermogen om medewerkers op sleutelposities aan te nemen en aan te houden, belastingpositie van Aegon’s bedrijven, het productaanbod en de aantrekkelijkheid van bepaalde producten voor klanten kunnen beïnvloeden;
 • veranderingen van het toezichtregime met betrekking tot de pensioen-, beleggings- en verzekeringsbedrijfstakken in de markten waarin Aegon actief is;
 • (voorstellen voor) standaarden van supranationale organisaties, zoals de Financial Stability Board en de International Association of Insurance Supervisors, of veranderingen van dergelijke standaarden, die van invloed kunnen zijn op de financiële toezichtregelgeving op regionaal (zoals EU), nationaal of, met betrekking tot de Verenigde Staten op federaal of statelijk niveau, of de toepassing daarvan op Aegon, met inbegrip van de aanwijzing van Aegon tot Global Systemically Important Insurer (G-SII);
 • veranderingen in het gedrag van klanten en de publieke opinie in het algemeen met betrekking tot, onder meer, het soort producten dat Aegon verkoopt, daaronder begrepen in wet- en regelgeving of de commerciële noodzaak om te voldoen aan veranderende verwachtingen van klanten;
 • overmacht, terrorisme, oorlogshandelingen en pandemieën;
 • veranderingen in het beleid van centrale banken en/of overheden;
 • verlaging van een of meer ratings van Aegon door een kredietbeoordelingsbureau en het eventuele negatieve effect daarvan op de mogelijkheden kapitaal op te halen, op Aegon’s liquiditeit en financiële situatie;
 • verlaging van de beoordeling van de solvabiliteit van een van Aegon’s verzekeringsdochters en het eventuele negatieve effect daarvan op geschreven premies, polisverlenging en winstgevendheid en liquiditeit van Aegon’s verzekeringsdochters;
 • het effect van Solvency II vereisten en van andere regelgeving in andere jurisdicties met betrekking tot kapitaalvereisten;
 • rechtszaken en maatregelen van toezichthouders waardoor Aegon verplicht wordt substantiële schadebetalingen te doen of Aegon’s werkwijze te veranderen;
 • vanwege complexe transacties binnen Aegon’s bedrijfsvoering welke sterk afhankelijk zijn van een correcte werking van informatietechnologie, kan uitval van een computersysteem of een bedreiging van de informatiesystemen invloed hebben op de bedrijfsvoering, de reputatie en daarmee verband houdend een negatief effect op Aegon’s cash flows en bedrijfsresultaten hebben;
 • het succes van nieuwe producten en distributiekanalen;
 • veranderingen op het gebied van concurrentie, wetgeving, toezicht of belastingwetgeving die de winstgevendheid en kosten voor distributie van of vraag naar Aegon’s producten beïnvloeden;
 • veranderingen in regelgeving op het gebied van verslaggeving of een verandering door Aegon in het toepassen van dergelijke regelgeving, vrijwillig of anderszins, die invloed kunnen hebben op Aegon’s gerapporteerde resultaten en eigen vermogen;
 • Aegon’s verwachte resultaten zijn afhankelijk van complexe wiskundige modellen die gebruikt worden voor berekeningen ten aanzien van de financiële markten, het kortlevenrisico, het langlevenrisico, alsmede andere dynamische systemen die onderhevig zijn aan schokken en volatiliteit. Indien aannames of de modellen, ondanks alle controles om de accuraatheid te waarborgen, later onjuist blijken, is het mogelijk dat resultaten van verwachtingen afwijken;
 • het effect van overnames en desinvesteringen, herstructureringen, beëindiging van producten en andere eenmalige gebeurtenissen, zoals het succes van de integratie van overnames en het behalen van verwachte resultaten en synergieën van overnames;
 • catastrofes, veroorzaakt door natuur of door de mens, die resulteren in significante verliezen en die Aegon’s bedrijfsvoering significant kunnen ondermijnen;
 • Aegon’s onvermogen om uitgesproken resultaatsverwachtingen, efficiencyverbeteringen of andere initiatieven waar te maken om kosten te besparen, en het kapitaaloverschot en de verhouding vreemd vermogen / eigen vermogen te managen; en
 • Dit persbericht bevat informatie die kwalificeert, of mogelijk kwalificeert, als voorwetenschap in de zin van Artikel 7(1) van de Europese Verordening marktmisbruik.

Nadere details over mogelijke risico’s en onzekerheden die de vennootschap aangaan, zijn beschreven in de documenten die bij de Autoriteit Financiële Markten en de Securities and Exchange Commission zijn ingediend, waaronder het Annual Report. Deze toekomstgerichte verklaringen betreffen de periode vanaf de datum van dit document. Tenzij dat vereist is onder geldende wet- of regelgeving, is de onderneming niet gehouden om enige nieuwe of gewijzigde inzichten bekend te maken ten aanzien van de hierin gebruikte toekomstgerichte verklaringen of ten aanzien van de feiten of omstandigheden die aanleiding geven tot dergelijke verklaringen.

Contacts

Aegon
Media relations
Dick Schiethart
070 344 8821
gcc@aegon.com
of
Investor relations
Willem van den Berg
070 344 8405
ir@aegon.com